Pogosta vprašanja

 

Kaj je Katoliški inštitut?

Katoliški inštitut je nosilec ustanavljanja katoliške univerze . Ustanovitelj inštituta je Slovenska škofovska konferenca , ki jo sestavljajo vse slovenske škofije. Dejavnost inštituta obsega raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike. V prvi vrsti to pomeni ustanavljanje visokošolskih zavodov (fakultet) na najrazličnejših študijskih in raziskovalnih področjih, visokošolskih knjižnic, raziskovalnih centrov in študentskih domov, ki se bodo skladno z zakonodajo Republike Slovenije povezale v mednarodno ugledno katoliško univerzo v Sloveniji. V okviru inštituta delujejo Fakulteta za poslovne vede , Knjižnica Katoliškega inštituta  in Inštitut za pravo človekovih pravic. 

 

Ali namerava Katoliški inštitut poleg FPV ustanoviti tudi druge nove fakultete?

Da, Katoliški inštitut bo ustanovil še več fakultet, v začetku na področju družboslovja in humanistike, ki se bodo povezale v katoliško univerzo v Sloveniji.

 

Kaj pomeni, da gre za katoliško univerzo oz. fakulteto?

Izraz »katoliški« pomeni, da gre pri Katoliškem inštitutu in FPV za ustanovi, ki ju je ustanovila katoliška Cerkev v Sloveniji. Z razliko od večine drugih univerz/fakultet v Sloveniji, ki jih je ustanovila država in so v državni lasti, gre pri Katoliškem inštitutu in FPV za zasebni samostojni ustanovi, ki sta v lasti katoliške Cerkve. Programsko se katoliška univerza drži načela celostnega humanizma, kjer je človekovo dostojanstvo cilj znanosti, ne zgolj sredstvo.

 

Katere programe izvaja FPV?

FPV od študijskega leta 2010-11 izvaja prvostopenjski (univerzitetni) bolonjski študijski program Poslovne vede. V študijskem letu 2015-16 bo pričela izvajati drugostopenjski (magistrski) bolonjski študijski program Poslovne vede II.

 

Kakšne so posebnosti oz. prednosti študija na FPV?

- Majhno število vpisnih mest: FPV je zavezana ne-množičnosti, kar pomeni graditev ustvarjalne skupnosti študentov in profesorjev, osebni pristoppri poučevanju, študij v manjših skupinah, odprtost za notranji dialog in nenehno izmenjavo idej s prakso in s širšo družbeno javnostjo. Majhno število vpisnih mest omogoča neposreden stik med študentom in profesorjem ter zato optimalno izrabo študentovih sposobnosti in profesorjevega znanja. Študentom na ta način zagotavlja vrhunsko znanje.

- Celovitost študijskega programa: univerzitetni program Poslovne vede podaja celovito znanje s področja poslovnih ved in ekonomije, vključno s temeljnimi načeli pravnega reda in veščin komuniciranja z javnostjo.

- Pristop celostnega humanizma: V študijski program so vključene vsebine celostnega humanizma, ki skrb za strokovnost nadgrajuje z vzgojo za vrednote, etiko, resnico in družbeno odgovornost poslovnega odločanja.

- Povezovanje teorije s prakso: seminarji in tudi vaje se bodo v veliki meri izvajali v praksi, tako da bo mogoče sproti preverjati, ali študenti dobijo ustrezne predmetno specifične kompetence ali ne.

- Bogata mednarodna dejavnost: FPV sodeluje z Mednarodno zvezo Katoliških univerz v Parizu in drugimi uveljavljenimi visokošolskimi zavodi v Evropi, Severni in Južni Ameriki (izmenjava profesorjev, študentom omogočeno vključevanje v programe tujih univerz in fakultet).

 

 

Ali moram biti veren, če se želim vpisati na FPV?

Ne, pri študiju na FPV verska (ne)pripadnost ne igra nobene vloge. Seveda sta Katoliški inštitut in FPV zasnovana na katoliških vrednotah, vendar je potrebno poudariti, da je katoliška univerza vseslovenski projekt, tako geografsko kot idejno. Vanj želimo vključiti vse, ki si prizadevajo za dobro, lepo in resnično.

 

 

Kakšni so pogoji za vpis na FPV?

Vpisni pogojo za vpis na univerzitetni in magistrski študij so objavljeni tukaj...

Vse prijavljene bo vodstvo fakultete povabilo na individualni informativni razgovor, kjer bodo podrobneje seznanjeni z identiteto fakultete in pogoji izobraževanja.

 

 

Do kdaj se lahko prijavim za vpis na FPV?

Prijave za vpis  na FPV sprejemamo v rokih, ki so določeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v dodiplomske oz. podiplomske študijske programe in so objavljeni na naših spletnih straneh.

 

 

Kako se prijavim za vpis na FPV?

Za vpis na FPV se prijavite tako, da v sistemu eVŠ izpolnete ustrezen obrazec. Več informacij in navodial najdete tukaj...

 

 

Kje se nahajajo prostori FPV?

FPV v centru Ljubljane razpolaga s prenovljenimi in sodobno opremljenimi prostori za izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela. Dvorane in seminarske sobe se nahajajo na Krekovem trgu 1 in na Poljanski cesti 4. Tik ob vhodu v stavbo je avtobusno postajališče mestnega prometa. Za študente je urejena knjižnica z referenčno študijsko literaturo in kopirnica. Delovanje fakultete podpira Knjižnica Katoliškega inštituta, v okviru katere deluje tudi Studia Slovenica.

Dekanat, kabineti in ostali administrativni prostori FPV se nahajajo na Ciril – Metodovem trgu 9, v neposredni bližini Krekovega trga 1.

Oglejte si lokacije na zemljevidu.

 

Koliko stane študij na FPV?

Šolnina za posamezen letnik študija univerzitetnega programa znaša predvidoma 2.400 evrov, za posamezen letnik magistrskega programa pa 2.500 evrov. Šolnina se lahko zmanjša po sklepu ustanovitelja, o čemer bodo kandidati obveščeni ob vpisu.

 

Zakaj je potrebno za študij plačati šolnino?

Šolnina fakulteti zagotavlja neodvisnost od državnih sredstev, akademsko svobodo in kakovostno delo profesorjev in študentov, usmerjeno v doseganje ciljev in kompetenc študijskega programa. Neodvisnost od državnih sredstev na prvo mesto postavlja študente in ne finančnih ciljev. Poleg tega študentom omogoča svobodno izbiro, kje in kaj bo študiral. Zaradi tega je način študija pri nas drugačen kot na državnih univerzah: študenti napredujejo in zaključijo študij v roku, predvidenem po učnem načrtu, kar za njih pomeni prihranek sredstev in njihovo zaposlitev ter ustvarjanje dohodka (vsaj eno leto) prej kot na primerljivih fakultetah.

 

Kakšne možnosti obstajajo za študente, ki bi imeli težave s plačevanjem šolnine?

Štipendija je dober način zmanjšanja izdatkov za študij in prejemniku omogoča, da pri zaposlitvi na zaposlovalca naredi dodaten pozitiven vtis. Politika Katoliškega inštituta je, da štipendije podelimo tistim študentom, ki si študija na Fakulteti za poslovne vede sicer ne bi mogli privoščiti. Na željo darovalcev pri podelitvi štipendij lahko upoštevamo tudi študijski uspeh posameznika. Postopki izbora so pregledni in normirani ter vodeni s strani veččlanske komisije.

 

Se kot študentu Fakultete za poslovne vede moj položaj razlikuje od študentov drugih (državnih) fakultet?

Ne, pravni status študentov FPV je povsem enak kot status študentov drugih (državnih) fakultet z vsemi pravicami in bonitetami (npr. zdravstveno zavarovanje, boni za študentsko prehrano, bivanje v študentskih domovih, štipendije…).

 

Lahko kot študent FPV kupujem študentske bone, delam preko študentskega servisa ipd.?

Da, tako kot vsi ostali študenti, ki so vpisani na drugih (državnih) fakultetah, lahko tudi študenti FPV kupujejo študentske bone, delajo preko študentskega servisa in koristijo druge študentske ugodnosti.

 

Sem kot študent FPV upravičen do bivanja v študentskem domu?

Da, študenti FPV lahko tako kot študenti drugih (državnih) fakultet zaprosijo za bivanje v študentskih domovih. V katoliških študentskih domovih imajo celo prednost pred ostalimi študenti (npr. študentski dom  Vincencij, študentski dom Janeza F. Gnidovca).

 

Lahko študenti FPV zaprosijo za štipendije?

Študenti FPV lahko zaprosijo za vse štipendije, za katere lahko zaprosijo študenti ostalih (državnih) fakultet.

 

Bo tudi na FPV obstajala možnost štipendiranja?

Študenti FPV se bodo po uspešno zaključenem 1. letniku lahko potegovali za posebne akademske ali poklicne štipendije, ki krijejo stroške študija in usmerjajo v razvoj poklicne kariere.

 

Bo v prihodnosti na FPV možno študirati tudi na podiplomski ravni?

Da, FPV bo v študijskem letu 2015-16 pričela z izvajanjem magistrskega programa Poslovne vede II.

 

Kdo predava na FPV?

Na FPV predavajo vrhunski profesorji in uveljavljeni strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

 

Kako na FPV poteka mednarodno sodelovanje?

Katoliški inštitut je že navezal stike s priznanimi visokošolskimi in znanstveno – raziskovalnimi ustanovami v Evropi ter Severni in Južni Ameriki. Pisma o nameri po sodelovanju so bila podpisana z Mednarodno zvezo katoliških univerz v Parizu, Boston College, Georgetown University, Oxford University – Campion Hall in Blackfriars Hall, Katoliško univerzo v Lyonu, Univerzo v Navarri, Mednarodno univerzo v Kataloniji idr. Preberite več o mednarodnem sodelovanju. 

FPV je zavezana stalni izmenjavi profesorjev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Študentom omogoča vključevanje v programe tujih univerz in fakultet, predvsem pri opravljanju študijskih obveznosti. 

 

Kje bodo študenti FPV dobili literaturo za študij?

Študentom FPV bo na razpolago Knjižnica Katoliškega inštituta, v okviru katere deluje Studia Slovenica - centralna knjižnica in arhiv projekta slovenska katoliška univerza . Njena zbirka v tem trenutku obsega okrog 60 000 enot gradiva in več kakor 700 naslovov serijskih publikacij, ki neposredno podpirajo študijske programe in znanstveno-raziskovalno delo fakultet in organizacij, katerih ustanovitelj je Katoliški inštitut. Gradivo se nenehno dopolnjuje z aktualnimi vsebinami.

 

Kakšen naslov si pridobijo diplomanti, ko uspešno zaključijo študij na FPV?

Po opravljenih vseh obveznostih, predpisanih s študijskim programom dodiplomskega študija FPV, pridobi kandidat naslov »diplomirani ekonomist / diplomirana ekonomistka (UN)«.

Po opravljenih vseh obveznostih, predpisanih s študijskim programom magistrskega študija FPV, pridobi kandidat naslov »magister poslovnih ved / magistrica poslovnih ved «.

 

Kakšne možnosti imajo na razpolago študenti, ko uspešno končajo študij na FPV?

Študijski program omogoča diplomantom nadaljnji študij na podiplomskem študiju FPV in na drugih visokošolskih zavodih – fakultetah s podobnim programom. Diplomanti, ki se odločijo, da ne bi nadaljevali s študijem, pa se lahko zaposlijo in začnejo poklicno kariero.

 

Kakšne so zaposlitvene možnosti diplomantov FPV?

Diplomantom program omogoča zaposlitev v vseh organizacijah tržnega, javnega in nepridobitnega sektorja, to je v podjetjih, zavodih, državni upravi, bankah, zavarovalnicah itd.

Strokovno in znanstveno kariero bodo diplomanti lahko udejanjil na vodstvenih mestih v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah ter državni upravi; v svetovalnih organizacijah kot analitiki in svetovalci za različna področja, kot notranji revizor­ji, davčni svetovalci itn.; v malih (osebnih in družinskih) podjetjih, v katerih mora biti v osebi lastnika združeno vse znanje za vodenje malega podjetja in obvladovanje tveganj v njem; kot gospodarski raziskovalci in analitiki v bankah, javni upravi, raziskovalnih inštitutih itd.; in za podobna dela v organizacijah članic EU, saj bo zaradi upoštevanja primerljivosti progra­mom tudi znanje diplomantov tega programa primerljivo z znanjem podobnih programov dru­gih visokošolskih zavodov v članicah EU.