Program in predmetnik

Fakulteta za poslovne vede izvaja univerzitetni študijski program Poslovne vede. Program je akreditiran pred Svetom RS za visoko šolstvo. Diploma FPV je zato javno veljavna. Program traja tri leta (šest semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk. Program se izvaja kot redni in kot izredni študij.

Pridobljeni naslov diplomanta po uspešno zaključenem študiju je diplomirani ekonomist (UN) / diplomirana ekonomistka (UN). Univerzitetni program Poslovne vede je izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje magistrskega študija na fakultetah v Sloveniji ali v tujini.

  • Program je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi kvalitetnih fakultet v državah Evropske unije (Bocconi Milano, Gospodarska univerza na Dunaju).
  • Število študijskih predmetov je majhno, ker to omogoča povezano pridobivanje celostne izobrazbe s področja stroke in s tem konkurenčnost diplomantov na nizko strukturiranem trgu dela v Sloveniji.
  • Zagotovljena je fleksibilnost učnega procesa oziroma kontaktnih vsebin znotraj predmeta (predavanja, vaje, seminarji), kjer posamezne sklope obširnega predmeta lahko predavajo gostujoči tuji profesorji. Študijski predmet se zaključi ob koncu semestra.
  • Predmetnik študija vsebuje katoliški identifikacijski predmet, ki sistematično zajema krščanske religiozne, antropološke in etične vsebine. Izbirni predmeti so umeščeni v zadnje semestre študija.
  • Eksurzija v Bruselj: del pedagoškega procesa FPV izvede tudi v Bruslju. Ekskurzija poleg vsebin programa Poslovne vede vključuje tudi srečanje z evropskimi poslanci Evropske ljudske stranke (ELS), prestavitev dela Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta; nekaj predavanj na temo delovanja evropskih inštitucij, zgodovine Evropske unije, prihodnjega razvoja EU, natančne predstavitve pogajanj in pogodb EU ipd.


Cilji in kompetence programa

  • Študijski program omogoča diplomantom nadaljnji študij na podiplomskem magistrskem študiju FPV na vseh treh predvidenih smereh (podjetja, finančne inštitucije in javni-nepridobitni sektor) in na drugih visokošolskih zavodih – fakultetah s podobnim programom.
  • Diplomantom program omogoča neposredno zaposlitev v vseh organizacijah tržnega, javnega in tretjega sektorja, to je v podjetjih, zavodih, državni upravi, bankah, zavarovalnicah itd.
  • Strokovno in znanstveno kariero bodo diplomanti lahko udejanjil na vodstvenih mestih v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah ter državni upravi; v svetovalnih organizacijah kot analitiki in svetovalci za različna področja, kot notranji revizor­ji, davčni svetovalci itn.; v malih (osebnih in družinskih) podjetjih, v katerih mora biti v osebi lastnika združeno vse znanje za vodenje malega podjetja in obvladovanje tveganj v njem; kot gospodarski raziskovalci in analitiki v bankah, javni upravi, raziskovalnih inštitutih itd.; in za podobna dela v organizacijah članic EU, saj bo zaradi upoštevanja primerljivosti progra­mom tudi znanje diplomantov tega programa primerljivo z znanjem podobnih programov dru­gih visokošolskih zavodov v članicah EU.


Predmetnik

Št. predmeta Predmet Vrsta predmeta Kreditne točke Semester
  1. letnik      
1 Državno pravo Obvezni 6 1
2 Filozofija in religija Obvezni 9 1
3 Temelji makro in mikroekonomije Obvezni 9 1
4 Matematika Obvezni 6 1
5 Statistika Obvezni 6 2
6 Temelji managementa Obvezni 6 2
7 Temelji trženja Obvezni 9 2
8 Računovodstvo Obvezni 9 2
Skupaj 8 (študent opravlja 8 predmetov)   60 1, 2
  2. letnik      
9 Človekove pravice in dolžnosti Obvezni 6 3
10 Uvod v razumevanje organizacije Obvezni 6 3
11 Poslovne finance Obvezni 9 3
12 Statistika za poslovno odločanje Obvezni 9 3
13 Gospodarsko pravo Obvezni 6 4
14 Poslovno komuniciranje Obvezni 6 4
15 Temelji poslovanja javnega sektorja Izbirni dvojček 9 4
16 Temelji poslovanja finančnih institucij Izbirni dvojček 9 4
17 Ekonomika javnega sektorja Izbirni dvojček 9 4
18 Gospodarjenje sodobnega podjetja Izbirni dvojček 9 4
Skupaj 10 (študent opravlja 8 predmetov)   60 3, 4
  3. letnik      
19 Temelji računovodstva za odločanje Obvezni 9 5
20 Poslovni angleški jezik Obvezni 6 5
21 Davki Izbirni dvojček 9 5
22 Revidiranje Izbirni dvojček 9 5
23 Strateški management in politika podjetja Obvezni 6 6
24 E-poslovanje Izbirni dvojček 6 6
25 Poslovni procesi Izbirni dvojček 6 6
26 Vedenje porabnikov Izbirni 6 5 ali 6
27 Finančno pravo Izbirni 6 5 ali 6
28 Zunanje poročanje Izbirni 6 5 ali 6
29 Pravo EU Izbirni 6 5 ali 6
30 Poslovanje samostojnih podjetnikov Izbirni 6 5 ali 6
31 Analiziranje in oblikovanje organizacij Izbirni 6 5 ali 6
32 Ruski jezik I Izbirni 6 5 ali 6
33 Ruski jezik II Izbirni 6 5 ali 6
34 Japonski jezik I Izbirni 6 5 ali 6
35 Japonski jezik II Izbirni 6 5 ali 6
36 Projektni management Izbirni 6 5 ali 6
37 Evropska integracija Izbirni 6 5 ali 6
38 Izbirni predmet drugih fakultet Izbirni 6 5 ali 6
39 Izbirni predmet drugih fakultet Izbirni 6 5 ali 6
Skupaj 21 (študent opravlja 7 predmetov)   48 5, 6
SKUPAJ 39 (študent opravlja 23 predmetov)   168  6 semestrov
         
  Diplomska naloga   12 6
SKUPAJ     180 6 semestrov

pdf-icon PREDSTAVITVENI ZBORNIK PROGRAMA POSLOVNE VEDE