Vsebina predmetov 1. letnika

- Državno pravo 
- Filozofija in religija
- Temelji makro in mikroekonomije
- Matematika
- Statistika
- Temelji managementa
- Temelji trženja
- Računovodstvo
- Dodatno: English for Business I


Državno pravo

Vsebina:

 1. Ustavno pravo in ustava (teorija ustavnega prava in razvoj ustavnosti; primerjalni ustavno pravni pogled; ustavna ureditev Evropske unije)
 2. Značilnosti ustave Republike Slovenije (splošne določbe; osebne, politične in ekonomsko socialne pravice)
 3. Državna ureditev (načela in sistemi državne ureditve in oblasti; volitve in volilni sistem; organi oblasti v Republiki Sloveniji)
 4. Lokalna samouprava
 5. Ustavnost in zakonitost ter ustavno sodstvo
 6. Izbrana poglavja kanonskega prava Katoliške Cerkve

 

Filozofija in religija

 Vsebina:

 1. Uvod v filozofsko sistematiko in religijsko tipologijo
 2. Tipi racionalnosti in njihove metodologije (spoznavoslovje in logika)
 3. Teoretična razsežnost filozofskega mišljenja (filozofija znanosti)
 4. Praktično-eksistencialna razsežnost filozofskega mišljenja (filozofija eksistence, filozofija osebe, filozofija etičnega dejanja)
 5. Filozofija in kultura (antropologija, filozofija kulture, politična filozofija)
 6. Filozofija in religija

 

Temelji makro in mikroekonomije

 Vsebina:

 1. Metodologija ekonomskih ved
 2. Ponudba, povpraševanje in cena
 3. Ključne makroekonomske variable
 4. Merjenje makroekonomske aktivnosti
 5. Poslovni ciklus
 6. Uporaba bruto domačega proizvoda
 7. Motnje in šoki v gospodarstvu
 8. Instrumenti ekonomske politike
 9. Principi in strategije ekonomske politike
 10. Finančne krize in ekonomska politika
 11. Ekonomska politika v majhni odprti ekonomiji

 

Matematika

 Vsebina:

 1. Logika, množice, števila
 2. Matrični račun. Evklidski prostori. Linearna odvisnost in rang matrike. Sistemi linearnih enačb in Gaussov algoritem
 3. Linearno programiranje: formulacija problema in grafično reševanje
 4. Zaporedja. Limita zaporedja. Vrste. Obrestno obrestni račun
 5. Zveznost funkcij. Lastnosti zveznih funkcij. Pregled elementarnih funkcij
 6. Odvod in diferencial. Ekstremi. Analiza funkcije
 7. Nedoločeni integral. Določeni integral in zveza z nedoločenim. Ploščine in poprečne vrednosti. Nepravi integral
 8. Algebra dogodkov, statistična verjetnost, klasična verjetnost, pogojna verjetnost, Bayesova formula, Bernoullijevo zaporedje poskusov
 9. Slučajne spremenljivke. Diskretnost in zveznost spremenljivk. Porazdelitvena funkcija, verjetnostna funkcija, gostota verjetnosti. Nekatere standardne porazdelitve
 10. Pričakovana vrednost in varianca slučajne spremenljivke

 

Statistika

 Vsebina:

 1. Temeljni statistični pojmi: Definicija statistike. Enota. Populacija. Vzorec. Spremenljivka. Parameter. Ocena parametra. Statistično raziskovanje. Statistično opazovanje. Vrste opazovanja. Razvrščanje statističnih podatkov. Obdelava podatkov. Statistična vrsta. Tabela. Grafično prikazovanje
 2. Relativna števila: Struktura. Statistični koeficient. Indeks. Grafično prikazovanje
 3. Frekvenčne porazdelitve: Oblikovanje frekvenčne porazdelitve z enakimi in različnimi širinami razredov. Kumulativna frekvenčna porazdelitev. Grafično prikazovanje
 4. Kvantili: Rang. Kvantilni rang. Vrste kvantilov. Grafično prikazovanje
  Srednje vrednosti: Mediana. Modus. Aritmetična sredina. Harmonična sredina. Geometrijska sredina. Povprečja iz relativnih števil. Standardizirana povprečja
 5. Mere variabilnosti in asimetrije: Razmiki variabilnosti. Povprečna razlika. Povprečni absolutni odklon. Varianca in standardni odklon. Relativne mere variabilnosti. Mere asimetrije
 6. Normalna porazdelitev: Definicija. Standardizirana normalna porazdelitev in njena krivulja. Uporaba tablice standardizirane porazdelitvene funkcije
 7. Mere koncentracije: Grafična analiza koncentracije. Mere koncentracije
 8. Analiza odvisnosti in povezanosti: Pojem odvisnosti in povezanosti. Razsevni diagram. Mere stopnje odvisnosti in povezanosti. Linearna odvisnost
 9. Analiza časovnih vrst: Pojem časovne vrste. Razčlenitev časovne vrste na sestavine. Izvedene časovne vrste. Grafično prikazovanje časovnih vrst. Določanje trenda: prostoročna metoda in metoda najmanjših kvadratov za določanje linearnega trenda. Metoda drsečih sredin

 

Temelji managementa

 Vsebina:

 1. Uvod v management
 2. Razsežnosti managementa
 3. Procesna razsežnost managementa
 4. Inštitucionalna in kadrovska razsežnost managementa
 5. Inštrumentalna razsežnost managementa
 6. Vrste managementa (glede na vrsto podjetja, glede na hierarhijo delovanja, glede na prostor, glede na čas, glede na posebne cilje in glede na posebne okoliščine zadevnega podjetja ali druge inštitucije)

 

Temelji trženja

 Vsebina:

 1. Pomen in vloga trženja v družbi
 2. Trženjska analiza: analiza okolja, trženjsko raziskovanje, vedenje porabnikov, analiza konkurence
 3. Segmentacija trga, določanje ciljnih trgov in pozicioniranje ponudbe
  Izdelek: razvoj novih izdelkov, management blagovnih znamk
 4. Trženjski vidik cenovnih strategij
 5. Tržne poti
 6. Trženjsko komuniciranje
 7. Izvajanje programov trženja in vrednotenje uspešnosti trženja
 8. Izbrana področja trženja: trženje storitev, družbeno trženje

 

Računovodstvo

Vsebina:

 1. Pomen računovodskega informacijskega sistema
 2. Temeljne sestavine sodobnega računovodstva
 3. Organiziranost sodobnega računovodstva
 4. Računovodski izdelki (računovodska poročila)
 5. Sodobno notranje (stroškovno) računovodstvo
 6. Sodobno finančno računovodstvo
 7. Sodobno računovodsko proučevanje (analiza)

   

  English for Business I

  Prvi semester: English for Basic Business Communication:

  1. How has the economic crisis changed the style of global business communication (polite requests, suggestions, facing and resolving disagreements, doubts, agreeing,disagreeing,…)
  2. Global Market Forces
  3. British and American Business Cultures
  4. Global Business Culture
  5. Analysing Management styles of successful global Corporations (Case Studies)
  6. Business Cycles
  7. Writing E-mails and Business Letters in English

   

  Drugi semester: English for Marketing:

  1. Developing Marketing Vocabulary
  2. International Marketing Communications
  3. Product and corporate advertising
  4. Famous Marketing Blunders in International Business
  5. Analysing Global Advertising Campaigns (Case Studies)
  6. Developing English Skills to Succeed in Global Marketing
  7. Ethical issues in international marketing