Vsebina predmetov 2. letnika

- Človekove pravice in dolžnosti 
- Uvod v razumevanje organizacije
- Poslovne finance
- Statistika za poslovno odločanje
- Gospodarsko pravo
- Poslovno komuniciranje
- Temelji poslovanja javnega sektorja
- Temelji poslovanja finančnih institucij
- Ekonomika javnega sektorja
- Gospodarjenje sodobnega podjetja
- Dodatno: English for Business II

 

Človekove pravice in dolžnosti

Vsebina:

 1. Filozofski viri nauka o človekovih pravicah in dolžnostih (stoa, Gerson, Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Maritain)
 2. Teološki viri nauka o človekovih pravicah in dolžnostih
 3. Človeška oseba in njene razsežnosti
 4. Človekove pravice in dolžnosti (ustavni katalogi, mednarodni dokumenti s področja varstva pravic in svoboščin, sistem varstva po EKČP, varstvo pravic in svoboščin v pravu EU)
 5. Pravni vidiki odprave sistemskih kršitev človekovih pravic. Poprava krivic. Sprava.

 

Uvod v razumevanje organizacije

Vsebina:

 1. Osnovni pojmi s področja organizacije
 2. Temeljne razsežnosti organizacije (strukturna, procesna in kulturna)
 3. Vrste organizacija in njihova vloga v družbi
 4. Pregled posameznih šol preučevanja organizacije (primerjava med posameznimi šolami s poudarkom na prikazu različnih dejavnikov uspešnosti in učinkovitosti organizacija)
 5. Razsežnosti organizacijskih struktur, pojavne oblike organizacijskih struktur
 6. Procesna razsežnost, analiza in modeliranje procesov
 7. Organizacijska kultura, vloga in pomen ter razsežnost
 8. Analiziranje in oblikovanje organizacijiskega modela
 9. Spreminjanje organizacije s poudarkom na poglobljen prikazu medsebojne povezanosti med empiričnim raziskovanjem in zakonitostmi v delovanju organizacija)

 

Poslovne finance

Vsebina:

 1. Osnovni pojmi s področja poslovnih financ, vloga finančnika in finančne funkcije v podjetju
 2. Načela in pravila finančne politike ter načrtovanja
 3. Finance, financiranje in krožno gibanje sredstev (priskrba finančnih sredstev, viri financiranja; financiranje gibljivih sredstev, obratni kapital; financiranje osnovnih sredstev, financiranje investicij in vrednotenje uspešnosti investicij)
 4. Vlaganje v finančne naložbe, obveznice, delnice, ocenjevanje vrednosti naložb, tveganje in donos

 

Statistika za poslovno odločanje

Vsebina:

 1. Uvod (vloga statistike pri sprejemanju odločitev v pogojih negotovosti)
 2. Osnove statistične analize (pristopi in metode, vrste podatkov, viri podatkov, prikazovanje podatkov)
 3. Indeksna števila (enostavni indeksi – skupinski, agregatni in srednji, indeksi s talno in s spremenljivo strukturo, preračuni indeksov v indeksnih serijah)
 4. Sodobni statistični sistemi in statistični standardi (Evropski statistični sistem in statistični sistem v Sloveniji, kodeks ravnanja evropske statistike, klasifikacije in registri)
 5. Statistična analiza zunanjega okolja (analiza ekonomskega okolja, analiza socialnega okolja, analiza tehnološkega okolja, analiza političnega okolja)
 6. Statistična podpora poslovnemu odločanju (v raziskovalno – razvojni funkciji, v kadrovski funkciji, v nabavni funkciji, v proizvodni funkciji, v trženjski funkciji, v računovodski in finančni funkciji, pri strateškem poslovnem odločanju)

 

Gospodarsko pravo

Vsebina:

Uvodoma se obravnavajo temeljni in splošni pravni pojmi, nato pa vsebinske prvine korporacijskega prava (ustanovitev ter statusno pravne značilnosti gospodarskih in povezanih družb ter sestav in naloge organov upravljanja ter nadzora). Poseben poudarek bo namenjen razvojnosti pogodbenega prava (vrste pogodb in drugih pravnih poslov, sklenitev teh itn.).

 

Poslovno komuniciranje

Vsebina:

 1. Razčlenitev komunikacijskega procesa
 2. Zaznavanje in pripisovanje pomena zaznavam
 3. Posebnosti poslovnega komuniciranja
 4. Pisno poslovno komuniciranje
 5. Ustno poslovno komuniciranje
 6. Nebesedno komuniciranje
 7. Osnove poslovnih pogajanj

 

Temelji poslovanja javnega sektorja

Vsebina:

 1. Javne zadeve in javno upravljanje (javne potrebe, javni interesi in javne zadeve; javno upravljanje – upravno politični proces, ravni upravno političnega procesa)
 2. Pojem, funkcije in struktura javnega sektorja
 3. Osebe javnega prava (teritorialne osebe javnega prava; specializirane osebe javnega prava)
 4. Oblastni del javnega sektorja (državna ureditev – zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti; posebej o javni upravi; paradržavni nosilci javnih pooblastil – javne agencije, javni skladi in zbornice z obveznim članstvom; lokalna samouprava)
 5. Servisni del javnega sektorja – javne službe (pojem javne službe; gospodarske in negospodarske javne službe; izvajanje javnih služb – javni zavodi)
 6. Privatizacija javnih nalog (koncesija)
 7. Pravni režim javnega sektorja (elementi pravnega režima javnega sektorja; ljudje v javnem sektorju – javni uslužbenci; javna naročila; nadzor nad javnim sektorjem)

 

Temelji poslovanja finančnih institucij

Vsebina:

 1. Javne zadeve in javno upravljanje (javne potrebe, javni interesi in javne zadeve; javno upravljanje – upravno politični proces, ravni upravno političnega procesa)
 2. Pojem, funkcije in struktura javnega sektorja
 3. Osebe javnega prava (teritorialne osebe javnega prava; specializirane osebe javnega prava)
 4. Oblastni del javnega sektorja (državna ureditev – zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti; posebej o javni upravi; paradržavni nosilci javnih pooblastil – javne agencije, javni skladi in zbornice z obveznim članstvom; lokalna samouprava)
 5. Servisni del javnega sektorja – javne službe (pojem javne službe; gospodarske in negospodarske javne službe; izvajanje javnih služb – javni zavodi)
 6. Privatizacija javnih nalog (koncesija)
 7. Pravni režim javnega sektorja (elementi pravnega režima javnega sektorja; ljudje v javnem sektorju – javni uslužbenci; javna naročila; nadzor nad javnim sektorjem)

 

Ekonomika javnega sektorja

Vsebina:

 1. Opredelitev tržnega, javnega in tretjega sektorja
 2. Dvojnost delovanje javnega sektorja – ekonomičnost poslovanja in uresničitev javnega interesa. Uresničevanje javnega interesa in problemi pri tem
 3. Vrste organizacij v javnem sektorju in njihovo delovanje
 4. Postavljanje ciljev poslovanja in njihovega merjenja v javnem sektorju
 5. Pregled reformnih ukrepov v javnem sektorju po letu 1980
 6. Javna podjetja, motivi ustanavljanja in problemi upoštevanja ekonomike pri opravljanju gospodarskih javnih služb
 7. Ekonomika državne uprave in lokalnih skupnosti
 8. Problemi pri vodenju javnega sektorja (strateško planiranje v javnem sektorju, managerji v javnem sektorju in podjetništvo, merjenje produktivnosti v javnem sektorju)
 9. Oblike sodelovanje zasebnega in javnega sektorja (javno – zasebno partnerstvo)

 

Gospodarjenje sodobnega podjetja

Vsebina:

 1. Namen predmeta (sodobno razumevanje potreb, redkosti dobrin in nujnosti izbire, vloge podjetja pri zadovoljevanju potreb ter njegove uspešnosti)
 2. Podjetje (podjetje kot ekonomski in socialni sistem; nastanek in razvoj podjetij s pregledom relevantnih faz družbene delitve dela; tipologija podjetij po dejavnosti, lastninski sestavi in velikosti; tipologija povezav podjetij)
 3. Okolje podjetja, medsebojno učinkovanje podjetja in okolja (poslovno in neposlovno okolje podjetja; podjetje kot deležnik; glavne skupine deležnikov podjetja, razmerja podjetja z njimi in transakcijski stroški)
 4. Vrste in hierarhija ciljev podjetja (vrste ciljev, njihove razsežnosti in prioritete)
 5. Lokacija, organiziranost podjetja, vrste in značilnosti poslovnih funkcij ter njihov stroškovni odraz
 6. Izbrana osnovna ekonomska načela poslovanja in ekonomski koncepti
 7. Sodobno razumevanje prvin poslovnega procesa in gospodarjenje z njimi
 8. Gospodarjenje z otipljivimi in neotipljivimi sredstvi podjetja
 9. Sodobno razumevanje uspešnosti podjetja (koncept trojnega izida), ključni dejavniki uspešnosti podjetja
 10. Sodobni kazalniki in sistemi kazalnikov kot poslovno orodje ter odločitvena osnova

 

English for Business II

Tretji semester: English for Finance and Banking

 1. Developing Finance and Banking Vocabulary
 2. Raising Finance
 3. Stock Exchange
 4. Managing Cash Flow
 5. Financial Controlling
 6. E-Commerce
 7. Reporting results (describing charts and graphs)

 

Četrti semester: English for Management Studies

 1. Developing Finance and Banking Vocabulary
 2. Types of Companies (Ltd, Plc, Inc, Corp…)
 3. Corporate Culture and Company Profiles
 4. Vertical versus Horizontal Company Structures
 5. Establishing and managing your own company, Venture Capital, Business Plans
 6. Empowering Your Employees to Empower Themselves
 7. International Business Alliances (Mergers, Acquisitions, Buyouts, Joint Ventures)
 8. Sustainable Company
 9. Telephoning Skills