Fama actorum of the Catholic Institute January - February 2016

FPPV logo

Januar - Februar 2016

Dragi prijatelji

Pred vami je Fama actorum, januar-februar 2016.

Januar:

 • Predbožično srečanje vodstva, akademskega zbora, študentov in sodelavcev s slavnostno podelitvijo diplom
 • Študenti zasebne Univerze v Donji gorici na mednarodni zimski šoli na Fakulteti za pravo in poslovne vede v okviru programa mobilnosti CEEPUS
 • Študenti Fakultete za pravo in poslovne vede so obiskali Ustavno sodišče Republike Slovenije
 • Komentar: Humanitarnost množičnega preseljevanja in "trg limon"
 • Advent na Fakulteti za pravo in poslovne vede

Februar:

 • Bodočim študentom FPPV: vabljeni na zajtrk z vodstvom
 • Pričeli smo z vpisom nove generacije študentov v UNIVERZITETNI in v MAGISTRSKI program POSLOVNE VEDE za leto 2016-17
 • Vse o FPPV in še več na novih spletnih straneh
 • Komentar: Barometer aktualnih geostrateških vprašanj

Dear Friends

Fama Actorum January - February 2016 has arrived.

January:

 • Pre-Christmas gathering with the Dean, Director, Academic Faculty, Staff, and Students with a gala diploma celebration
 • Students from UDG attended an international winter school under the auspices of the CEEPUS Freemover Mobility Programme
 • Students of the Faculty of Law and Business Studies at the Constitutional Court of the Republic of Slovenia
 • Commentary: Humanitarianism of mass migrations and the "market for lemons"
 • Advent at the Faculty of Law and Business Studies

February:

 • New Generation of Students: join us at the Breakfast with the Dean and the Director
 • Applications for 2016-17 Undergraduate and Masters programmes of Business Studies are now open
 • Everything about FPPV is now available on new web pages
 • Commentary: the Barometer of actual geostrategic issues

Januar 2016 - January 2016


 

Predbožično srečanje vodstva, akademskega zbora, študentov in sodelavcev s slavnostno podelitvijo diplom

V četrtek, 17.12. 2015 smo imeli v Trubarjevi hiši literature zaključno predbožično slovesnost, ki smo jo pospremili z besedo o božiču in vzgoji ter jo zaključili s slavnostno podelitvijo diplom naši tretji generaciji diplomantov. Vabljeni k ogledu fotogalerije na našem Facebook profilu.

Uvodni nagovor na slovesnosti je imel dekan Fakultete za pravo in poslovne vede, zasl. prof. ddr. Anton Stres. Nagovoru je sledil krajši kulturni program, ki se je zaključil s slavnostno podelitvijo diplom diplomantom in diplomantkam Fakultete za pravo in poslovne vede in zaključnih listin podiplomskim študentkam s partnerske Univerze iz Donje gorice, ki so sodelovale na tritedenski zimski šoli v okviru programa CEEPUS. Diplome in zaključne listine sta podelila mag. Andrej Naglič, direktor Katoliškega inštituta in dr. Anton Stres, dekan Fakultete za pravo in poslovne vede.

Pre-Christmas gathering with the Dean, Director, Academic Faculty, Staff, and Students with a gala diploma celebration

On 17.12.2015 we had in the Trubar House of Literature a pre-Christmas closing ceremony, which was denoted by the word about Christmas and education. The ceremony ended with a solemn awarding of diplomas to our third generation of graduates. You are invited to view a photo gallery on our Facebook profile.

Keynote speech at the ceremony was delivered by Anton Stres, a dean of the Faculty of Business Sciences. Speech was followed by a short cultural program, which ended with the award ceremony of diplomas to the graduates of the Faculty of Law and Business Studies and the certificates to the postgraduate students from the University of Donja Gorica, for their conclusion of the three-week winter school within the framework of CEEPUS. Diplomas and final certificates were presented by Andrej Naglič, director of the Catholic Institute and Anton Stres, dean of the Faculty of Law and Business Studies.


 

Študenti zasebne Univerze v Donji gorici na mednarodni zimski šoli na Fakulteti za pravo in poslovne vede v okviru programa mobilnosti CEEPUS

V mesecu decembru smo na Fakulteti za pravo in poslovne vede organizirali zimsko šolo v okviru mednarodne izmenjave CEEPUS.

Zimske šole se je udeležila skupina podiplomskih študentk z Univerze v Donji gorici. Študentke so opravile štiri sklope delavnic Conflict Management in štiri sklope delavnic Economics of Rules. Ob tem so poslušale tudi gostujoča predavanja doc. dr. Benjamina Lesjaka Safe and Responsible Use of Internet and Mobile Devices.

V sklopu njihovega gostovanja smo obiskali veleposlanika Črne gore v Sloveniji, s katerim smo se pogovarjali o aktualnih gospodarskih povezavah in možnostih gospodarskega razvoja v regiji.

Gostujočim študentkam smo pripravili pester spremljevalni kulturni program (obisk Bleda, polhovgrajskega dvorca, plovba po Ljubljanici, obisk semeniške knjižnice, ki je najstarejša javna knjižnica v Sloveniji ipd.). Udeleženke zimske šole so po koncu izobraževanja prejele zaključne listine o opravljeni zimski šoli.

Students from UDG attended an international winter school under the auspices of the CEEPUS Freemover Mobility Programme

In December 2015 the Faculty of Law and Business Studies organized a winter school within the auspices of the CEEPUS Freemover Mobility.

The winter school was attended by a group of graduate students from the University in Donja Gorica. Students have passed four sets of workshops on the Conflict Management and four sets of workshops about the Economics of Rules. At the same time they attended invited lectures about Safe and Responsible Use of the Internet and Mobile Devices.

As part of their program, we visited the Ambassador of Montenegro to Slovenia, with whom we talked about current economic affairs and economic development opportunities in the region.

In addition, we have prepared a rich cultural program (Bled, Polhov Gradec, sailing along the Ljubljanica river, Seminary Library as the oldest public library in Slovenia, etc.). All participating students successfully concluded the program and received the final certificate about the completion of the winter school.

12339379 1327668613925352 3257952494844768811 o
 

Študenti Fakultete za pravo in poslovne vede so obiskali Ustavno sodišče Republike Slovenije

Študenti Fakultete za pravo in poslovne vede so v okviru predmeta Državno pravo pod vodstvom izr. prof. dr. Jerneja Letnar-Černiča obiskali Ustavno sodišče Republike Slovenije. Sprejel jih je ustavni sodnik Jan Zobec.

Students of the Faculty of Law and Business Studies at the Constitutional Court of the Republic of Slovenia

Students of the Faculty of Law and Business Studies in the course state law, led by Jernej Letnar - Černič visited the Constitutional Court of the Republic of Slovenia. They were hosted by the Constitutional Court judge Jan Zobec.

Komentar: Humanitarnost množičnega preseljevanja in "trg limon"

V tokratnem rednem mesečnem komentarju za portal Casnik.si se je Mitja Steinbacher s Fakultete za pravo in poslovne vede lotil vprašanja ekonomike množičnega preseljevanja, odnosa med domačini in prišleki in nekaterih vzgibov pri preseljevanju ljudi.

Iz vsebine:

Množično preseljevanje ljudi v novo družbeno okolje nujno trči ob vprašanje prilagajanja tistih, ki prihajajo, na standarde, nacela, navade, vrednote in formalna pravila, ki veljajo v okolju gostiteljev, torej na območju, na katerega prišleki vstopajo. Vprašanje integracije in asimilacije na novo okolje je mnogovrstno in se pravzaprav dotika vseh ravni sobivanja v skupnosti...več

Commentary: Humanitarianism of mass migrations and the "market for lemons"

In his regular monthly for Casnik.si Mitja Steinbacher from the Faculty of Law and Business Studies addresses the question of economics of massive migrations, the relationship between oldcomers and newcomers, and motives for the migration of people.

From the content:

Mass migration of people in the new social environment necessarily collides with the question of adapting those who come to the standards, principles, attitudes, values and formal rules that apply in their new environment, i.e. in the area which newcomers are entering. The question of integration and assimilation on the new environment is multifaceted and actually touches upon all levels of co-existence in the community...more


 

Advent na Fakulteti za pravo in poslovne vede

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede smo pričeli z običajem skupnega pričakovanja božiča. Tako vsak ponedeljek študenti in sodelavci FPPV praznujemo advent ob prižiganju svečk. Za praznično vzdušje so študentje ob prižiganju svečk na adventnem vencu poskrbeli sami, pri čemer so tudi okrasili božično drevesce in skupne prostore.

Advent at the Faculty of Law and Business Studies

At the Faculty of Law and Business Studies we started with the custom of the expectation of Christmas. So every Monday, students and staff gathered at the breakfast and celebrated the advent with lighting the candle. The students lighted the candles and decorated a Christmas tree and the premises.

Februar 2016 - February 2016

vabilo na zajtrk z dekanom in predsednikom uo
 

Bodočim študentom FPPV: vabljeni na zajtrk z vodstvom

Fakulteta za pravo in poslovne vede (FPPV) pri Katoliškem inštitutu vabi vse bodoče študente poslovnih ved univerzitetnega ali magistrskega programa na informativno-spoznavni zajtrk z dekanom zasl. prof. ddr. Antonom Stresom in predsednikom upravnega odboraz direktorjem mag. Andrejem Nagličem.

Spremljajte naše nove spletne strani in se prijavite na druženje z našim vodstvom, kjer vam bomo po prijetnem pogovoru postregli še z možnostmi UNIVERZITETNEGA ali MAGISTRSKEGA študija na FPPV. S seboj pa boste lahko odnesli programske brošure in paket z najbolj nujnimi informacijami o vpisu, možnostih mednarodne izmenjave v programih Erasmus in Ceepus ipd.

New Generation of Students: join us at the Breakfast with the Dean and the Director

Faculty of Law and Business Studies at the Catholic Institute invites all future undergraduate and masters students of business studies at the breakfast with the dean Anton Stres and the director Andrej Naglič.

Follow our new web sites and log for the event, where you will have an opportunity for a conversation about the possibilities of obtaining a university degree or a postgraduate degree at the Faculty for Business Studies.

You will get our latest program brochures and information package with basic information on enrollment opportunities and opportunities to apply for the international exchange programs like Erasmus and CEEPUS etc..

uni fpv promocijska brosura zunanja stran nova
 

Pričeli smo z vpisom nove generacije študentov v UNIVERZITETNI in v MAGISTRSKI program POSLOVNE VEDE za leto 2016-17

Spoštovani bodoči študentje poslovnih ved, vljudno vabljeni k vpisu v univerzitetni oziroma magistrski program POSLOVNE VEDE na Fakulteto za poslovne vede.

Prijavni roki za UNIVERZITETNI in MAGISTRSKI program:

 • Prvi rok: od 9. 2. 2016 do 31. 3. 2016
 • Drugi rok: od 13. 7. 2016 do 31. 7. 2016
 • Tretji rok: od 17. 8. 2016 do 30. 9. 2016

Za več informacij o vpisu sledite povezavi ŠTUDIJ.

Applications for 2016-17 Undergraduate and Masters programmes of Business Studies are now open

Dear students of business studies, You are kindly invited to enroll in a university or a master's program of Business Studies at the Faculty of Law and Business Studies.

Application deadlines for Undergraduate and Masters program:

 • 1. Cycle: from 9. 2. 2016 to 31. 3. 2016
 • 2. Cycle: from 13. 7. 2016 to 31. 7. 2016
 • 3. Cycle: from 17. 8. 2016 to 30. 9. 2016

For additional information, please follow STUDIES.

slider-1
 

Vse o FPPV in še več na novih spletnih straneh

Predstavljamo vam posodobljene spletne strani. Strani prinašajo novo izkušnjo spremljanja razvoja Fakultete za pravo in poslovne vede (FPPV). Osnovno vodilo pri pripravi novih spletnih strani je bila uporabnost in preglednost informacij o študiju in o dogajanjih na FPPV.

Preverite in se prepričajte.

Everything and more on our new web pages

Welcome to our new websites. We hope they bring a new experience for you and makes it easier for you to follow the development of the Faculty of Law and Business Studies. The basic guides in making the new sites were usefulness and transparency of information about the FPPV.

Check to make sure.

Komentar: Barometer aktualnih geostrateških vprašanj

V tokratnem rednem mesečnem komentarju za portal Casnik.si se je Mitja Steinbacher s Fakultete za pravo in poslovne vede lotil nekaterih najbolj aktualnih mednarodnih geostrateških dogajanj, predvsem okrog vojne v Siriji, migracij v EU, vloge ZDA po predsedniških volitvah.

Iz vsebine:

V ospredju so vprašanje varnosti in zaščite Evrope pred terorizmom, vprašanje migracijskega vala iz Bližnjega vzhoda in Afrike v EU, ki je največji migracijski val po drugi svetovni vojni, razplet vojne v Siriji, vprašanje iranskega jedrskega programa, vprašanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in ZDA, vprašanje prestrukturiranja kitajskega gospodarstva in rezultat ameriških volitev...več

Commentary: the Barometer of actual geostrategic issues

In his regular monthly for Casnik.si Mitja Steinbacher from the Faculty of Law and Business Studies addresses some of the most actual international geo-strategic developments, particularly about the war in Syria, migration crisis in the EU, the upcoming US presidential elections etc.

From the content:

At the forefront is the question of security and protection of Europe from terrorism, the question of the migration wave from the Middle East and Africa in the EU that is the largest migration wave after the Second World War, outcome of the war in Syria, the Iran's nuclear program, a free-trade agreement between the EU and the US, the question of a restructuring of the Chinese economy and the outcome of US elections...more

ZAHVALA DONATORJEM IN PODPORNIKOM:
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podpornikom ustanavljanja Katoliške univerze na Slovenskem z željo, da ostanete z nami tudi vnaprej. Skupaj z Vašo pomočjo lahko postavimo trdno Katoliško univerzo, ki bo poznana kot spoštljiva izobraževalna ustanova najvišje kakovosti po zgledu najboljših katoliških univerz. Pomagate nam lahko z vašim prispevkom neposredno preko spleta, tako da s klikom sledite povezavi na spodnji sliki oziroma tako, da nas neposredno kontaktirate na

A WORD OF THANKFULNESS TO OUR SUPPORTERS:
We express our thankfulness to all the supporters and donors for their support in the creation of the Catholic University in Slovenia. We hope that you will remain with us also for the future. Together we can set up a strong and respectful Catholic University that will be known as an education center of the highest quality and similar to the best catholic education centers. You can help us with your contribution via the internet by following the link from below (Donacija za ustanovitev katoliške univerze v Sloveniji) or by contacting us on