Fama actorum of the Catholic Institute July - August 2016

FPPV logo
 

Julij - Avgust 2016

Dragi prijatelji

Pred vami je Fama actorum, julij - avgust 2016.

Julij:

 • V novo razvojno obdobje z novim dekanom
 • Pozor: bliža se zadnji vpisni rok za študijsko leto 2016-17
 • Redni mesečni komentar za Časnik
 • Naši kolegi raziskujejo in objavljajo

Avgust:

 • Pozor: bliža se zadnji vpisni rok za študijsko leto 2016-17
 • Fakulteta za pravo in poslovne vede na družbenem omrežju LinkedIn
 • Naši kolegi raziskujejo in objavljajo

Dear Friends

Fama Actorum July - August 2016 has arrived.

July:

 • A New Dean for a New Period
 • Attention: A Last Chance to Enroll in 2016-17 is Approaching
 • Regular Commentary for Casnik
 • Research and Media Appearance of Our Staff

August:

 • Attention: the last chance to enroll in 2016-17 is approaching
 • Faculty of Law and Business Studies joins LinkedIn
 • Research and Media Appearance of Our Staff
 
Julij 2016 - July 2016
Vaupot FPPV
 

V novo obdobje z novim dekanom

V petek, 24.6.2016 je novoizvoljeni dekan Fakultete za pravo in poslovne vede, doc. dr. Zoran Vaupot zbranim predstavnikom Nadškofije Ljubljana pod vodstvom msgr. Stanislava Zoreta, predstavnikom vodstva Fakultete za pravo in poslovne vede pod vodstvom mag. Andreja Nagliča, bivšemu dekanu Fakultete za pravo in poslovne vede prof. ddr. Antonu Stresu, nekaterim senatorjem Fakultete za pravo in poslovne vede, strokovnemu osebju in študentom predstavil Strategijo trženja fakultete za pravo in poslovne vede. Predstavitev je bila osredinjena v trženjski vidik krepitve prepoznavnosti fakultete med ciljno populacijo potencialnih študentov.

Dr. Vaupot je sklenil z besedami Sv. Frančiška Asiškega:

»O Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti, daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje!«

Dogodku je sledila manjša pogostitev. Vabljeni, da si ogledate galerijo slik na našem Facebook profilu.

A New Dean for a New Period    

On Friday, 24.06.2016 the newly elected Dean of the Faculty of Law and Business Studies, Dr Zoran Vaupot gathered representatives of the Archdiocese of Ljubljana, led by Msgr. Stanislav Zore, representatives of the Faculty of Business Sciences, led by Mag. Andrej Naglič, former dean of the Faculty of Law and Business Studies DDr. Anton Stres, some senators of the Faculty of Law and Business Studies, professional staff of the faculty and students. Dr Vaupot presented the Marketing Strategy of the Faculty of Law and Business Studies. The presentation was focused on the marketing aspect of enhancing the recognition and visibility of the faculty among the population of potential students.

Dr. Vaupot concluded with the words of St. Francis of Assisi:

»Oh God, give me the strength to accept what I can not change, give me courage to change what I can change and give me the wisdom to distinguish between the two!«

The event was followed by a smaller banquet. You are invited to view a photo gallery from the event on our Facebook profile.

izpitno obdobje
 

Pozor: bliža se zadnji vpisni rok za študijsko leto 2016-17

Dragi bodoči študentje poslovnih ved!

Dekan Fakultete za pravo in poslovne vede, doc. dr. Zoran Vaupot vas vabi k vpisu. Poskrbite in se pravočasno odločite, da ne zamudite vpisnega roka.

Vpis na študij poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede za študijsko leto 2016-17 bo mogoč le še od 17.8. do 30.9.

Preverite naš univerzitetni in magistrski študijski program poslovnih ved:

Pozanimajte se o študiju na Fakulteti za pravo in poslovne vede!

Attention: A Last Chance to Enroll in 2016-17 is Approaching

Dear prospective students of business studies!

Dean of the Faculty of Business Sciences Dr Zoran Vaupot invites you to enroll. Decide timely and secure yourself the enrollment within the deadline.

The enrolment at the Faculty of Law and Business Studies for the academic year 2016-17 will be possible only from 08.17. to 30.9.

Check our Undergaraduate and Master's programmes of Business Studies:

Find out more about studying at the Faculty of Law and Business Studies!

Redni mesečni komentar za Casnik.si

V tokratnem rednem mesečnem komentarju za spletni magazin Casnik.si je raziskovalec na Fakulteti za pravo in poslovne vede Mitja Steinbacher na dan referenduma o Brexitu pisal o Brexitu.

Iz vsebine: Volivci v Veliki Britaniji se odločajo o tem, ali naj ostanejo v Evropski uniji ali pa jo naj zapustijo. Odločitev je zelo pomembna za prihodnost britanskega in evropskega gospodarstva. Barometer naklonjenosti volivcev se je tekom kampanje … Več

Regular Commentary for Casnik.si

In his regular monthly for the online magazine Casnik.si Mitja Steinbacher writes about Brexit referemdum.

From the content: Voters in Britain to decide whether they want to Remain in the European Union or to Leave. The decision is very important for the future of the British and European economies. According to the Polls it is impossible to say in which direction the decision will turn... More (in Slovene)

IMG-20160412-WA0019-a
 

Naši kolegi raziskujejo in objavljajo

V mesecu maju je dekan doc. dr. Zoran Vaupot dosegel znanstveno objavo v priznani slovenski reviji IB Revija, ki jo izdaja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Njegov prispevek:

Vaupot, Z. 2016. Naložbena privlačnost Slovenije in omejevanje privatizacije kot ovira tujim neposrednim naložbam, IB Revija 1/2016. Ljubljana, UMAR.

Iz vsebine: V prvem delu prispevka bomo analizirali obstoječe raziskave, ki obravnavajo odnos med privatizacijo in obsegom tujih neposrednih naložb. Poseben poudarek bomo namenili vzročno-posledični povezavi privatizacije z naložbami v novoustanovljena podjetja. Drugi del bo skušal odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri je v tem trenutku Slovenija zanimiva za privabljanje tujih neposrednih naložb. Predstavili bomo primerjavo s štirimi državami srednje Evrope: Madžarsko, Slovaško, Češko in Poljsko. V sklepnih ugotovitvah bodo povzeti izsledki ter predstavljene makroekonomske in splošnodružbene implikacije de facto oviranja tujih neposrednih naložb z omejevanjem privatizacije slovenskih podjetij. Ob koncu bomo poskusili opredeliti glavne razloge in možne rešitve za eno izmed najpomembnejših aktualnih vprašanj slovenskega trenutka, ki ima sicer zgodovinske in ideološko-politične korenine, a v končni posledici izrazite in neposredno negativne makroekonomske posledice, ki se kažejo tudi v nižji splošni blaginji prebivalcev Slovenije. Povezava do prispevka

V mesecu maju je bila aktivna tudi sodelavka Fakultete za pravo in poslovne vede, Aniko Noemi Turi, ki je sodelovala na mednarodni konferenci, ki jo je v Ljubljani organizirala Evropska pravna fakulteta.

Turi, A-N. The Influence of the International Labour Law Principles Concerning Social Dialogue in Managerial Strategies. 5. Mednarodna doktorska konferenca, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana, 26.5.2016.

Research and Media Appearance of Our Staff

Dr Zoran Vaupot achieved a scientific paper in a recognized Slovenian magazine IB Revija, that is published by the Institute of Macroeconomic Analysis and Development:

Vaupot, Z. 2016. Investment attractiveness of Slovenia and limiting privatization as a barrier to foreign direct investments, IB Magazine 1/2016. Ljubljana, IMAD.

Abstract: In the first part of this article, existing research addressing the relationship between the privatisation process and the volumeof foreign direct investment is analysed. Special emphasis is devoted to the causal link between privatisation and Greenfield investments. In the second part, an attempt is made to determine the extent to which Slovenia is an interesting location for attracting foreign direct investment. A comparison is made between Slovenia and four other Central European countries: Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland. In the conclusion, the results obtained are summarised and the overall macro-economic and social implications are presented of the de-facto restrictions on foreign direct investment caused by the limitations to the privatisation process in Slovenia. The most important reasons for this are then defined, and possible solutions found in order to more comprehensively answer what is currently a pressing issue in Slovenia. Despite having historical, ideological and political roots, it also ultimately has a profound and directly negative macroeconomic effect that reduces the general welfare of Slovenian citizens.

In May 2016 a chief of pedagogical work at the Faculty of Law and Business Studies and the Secretary General at the faculty, Mrs. Aniko Noemi Turi, participated at the international conference, organized in Ljubljana by the European Faculty of Law.

Turi, A-N. The Influence of the International Labour Law Principles Concerning Social Dialogue and Managerial Strategies. 5th International PhD Conference, European Faculty of Law, Ljubljana, 26.05.2016.

.

Avgust 2016 - August 2016
izpitno obdobje
 

Pozor: bliža se zadnji vpisni rok za študijsko leto 2016-17

Dragi bodoči študentje poslovnih ved!

Dekan Fakultete za pravo in poslovne vede, doc. dr. Zoran Vaupot vas vabi k vpisu. Poskrbite in se pravočasno odločite, da ne zamudite vpisnega roka.

Vpis na študij poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede za študijsko leto 2016-17 bo mogoč le še od 17.8. do 30.9.

Preverite naš univerzitetni in magistrski študijski program poslovnih ved:

Pozanimajte se o študiju na Fakulteti za pravo in poslovne vede!

Attention: A Last Chance to Enroll in 2016-17 is Approaching

Dear prospective students of business studies!

Dean of the Faculty of Business Sciences Dr Zoran Vaupot invites you to enroll. Decide timely and secure yourself the enrollment within the deadline.

The enrolment at the Faculty of Law and Business Studies for the academic year 2016-17 will be possible only from 08.17. to 30.9.

Check our Undergaraduate and Master's programmes of Business Studies:

Find out more about studying at the Faculty of Law and Business Studies!

Fakulteta za pravo in poslovne vede na družbenem omrežju LinkedIn

Odslej se lahko povežete z nami tudi preko družbenega omrežja LinkedIn.

LinkedIn je specializirano družbeno omrežje za povezovanje med zaposlovalci, iskalci zaposlitev, izobraževalnimi ustanovami in profesionalnimi združenji. Linkedin je spletišče, katerega sestavni del je odslej tudi Fakulteta za pravo in poslovne vede.

Vabimo vas, da se povežemo v največjem družbenem omrežju profesionalcev.

Povezava do LinkedIn profila Fakultete za pravo in poslovne vede.

Faculty of Law and Business Studies joins LinkedIn

From now on, you can connect with us also through the social network LinkedIn.

LinkedIn is a specialized social network for connecting employers, job seekers, educational institutions, and professional associations.

We invite you to connect with us on the largest social network of professionals.

This connection will take you to the LinkedIn profile of the Faculty of Law and Business Studies.

Naši kolegi raziskujejo in objavljajo

Redni mesečni komentar za Casnik.si

V tokratnem rednem mesečnem komentarju je raziskovalec na Fakulteti za pravo in poslovne vede Mitja Steinbacher pisal o odhodu ministra Mramorja, dan po tem, ko se je ta zgodil.

Iz vsebine: V zakulisju je najmočnejši tisti, ki ima najboljšo in najbolj lojalno mrežo sodelavcev, ki mu v vsakem hipu dostavljajo ključne informacije, on pa jih nato posreduje po omrežju na način, da je odločitev končnega podpisnika v resnici njegova. Moč zakulisnega političnega odločevalca je v moči njegove mreže somišljenikov in podpornikov, profesorski renome ne pomaga kaj dosti… Več

Fakulteta za pravo in poslovne vede na velikem kongresu Games 2016 v Maastrichtu

Med 23.7.2016 in 28.7.2016 se je Mitja Steinbacher s Fakultete za pravo in poslovne vede udeležil kongresa Games 2016 v Maastrichtu. Mitja je na kongresu predstavil soavtorski prispevek Opinion Formation with Imperfect Agents as an Evolutionary Process, ki ga je pripravil skupaj z Matjažem Steinbacherjem, prav tako sodelavcem Fakultete za pravo in poslovne vede…

Research and Media Appearance of Our Staff

Regular monthly for Casnik.si

This time Mitja Steinbacher writes about the leave of the Finance Minister Dušan Mramor, a day after it was announced.

From the content: the strongest person behind the scene is the one that has the best and the most loyal network of collaborators, which at any time delivers key information. He then transmitts this information along the network in such way that the final decision is in fact his. The strength of behind-the-scene policymaking lies in the power of the network. In this game the academic reputation does not help much… More (in Slovene)

Faculty of Law and Business Studies at the Games 2016 Congress in Maastricht

Between 23/07/2016 and 07/28/2016 Mitja Steinbacher from the Faculty of Law and Business Studies attended the congress Games 2016 in Maastricht. Mitja presented a co-authored paper Opinion Formation Agents with Imperfect as an Evolutionary Process, which he prepared jointly with Matjaz Steinbacher, who is also a faculty member of the Faculty of Law and Business Studies…

ZAHVALA DONATORJEM IN PODPORNIKOM:
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podpornikom ustanavljanja Katoliške univerze na Slovenskem z željo, da ostanete z nami tudi vnaprej. Skupaj z Vašo pomočjo lahko postavimo trdno Katoliško univerzo, ki bo poznana kot spoštljiva izobraževalna ustanova najvišje kakovosti po zgledu najboljših katoliških univerz. Pomagate nam lahko z vašim prispevkom neposredno preko spleta, tako da s klikom sledite povezavi na spodnji sliki oziroma tako, da nas neposredno kontaktirate na

A WORD OF THANKFULNESS TO OUR SUPPORTERS:
We express our thankfulness to all the supporters and donors for their support in the creation of the Catholic University in Slovenia. We hope that you will remain with us also for the future. Together we can set up a strong and respectful Catholic University that will be known as an education center of the highest quality and similar to the best catholic education centers. You can help us with your contribution via the internet by following the link from below (Donacija za ustanovitev katoliške univerze v Sloveniji) or by contacting us on