Fama actorum of the Catholic Institute May - June 2016

FPPV logo
 

Maj - Junij 2016

Dragi prijatelji

Pred vami je Fama actorum, maj - junij 2016.

Maj:

 • IESE Business School Executive Day: Design Thinking – “Beyond Innovation! Design Thinking at Apple”
 • Zajtrk bodočih študentov Fakultete za pravo in poslovne vede z direktorjem Katoliškega inštituta. Direktor Naglič: “Vabljeni k vpisu!”
 • Univerzitetni in magistrski program Poslovne vede
 • S študenti FPPV na XXI International Week Edutus College v Budimpešti
 • Rezultati razpisa Interreg 2014-20
 • Komentar: Venezuela na robu propada

Junij:

 • Pričetek izpitnega obdobja
 • Pred izidom prve številke Res novae, redne periodične znanstvene publikacije Katoliškega inštituta za celovito znanost
 • Prejeli odločbo Nakvis o ponovni akreditaciji zavoda
 • Podpisali nove Erasmus pogodbe
 • Komentar: Ustavni sodniki v službi (ne)pravičnosti?

Dear Friends

Fama Actorum May - June 2016 has arrived.

May:

 • IESE Business School Executive Day: Design Thinking – “Beyond Innovation! Design Thinking at Apple”
 • Breakfast of future students of the Faculty of Law and Business Studies with Mr. Naglič, the director of the Catholic Institute. Mr. Naglič: "Cordially invited to enroll!"
 • Undergraduate and Master program of Business Studies
 • Students visited the XXI International Week Edutus College in Budapest
 • The Results of the Interreg 2014-20 Call
 • Commentary: Venezuela on the Brink of Collapse

June:

 • The Exam Period Begins
 • Prior to Publication of the first Issue of the Res Novae, a Regular Periodic Scientific Journal of the Catholic Institute
 • Re-Accreditation of the Faculty is Confirmed
 • New Erasmus Contracts have been Signed
 • Commentary: Constitutional Judges in Service of (In)Justice?

Maj 2016 - May 2016

IESE Business School Executive Day: Design Thinking – “Beyond Innovation! Design Thinking at Apple”

2. aprila 2016 sta se doc. dr. Zoran Vaupot, nosilec predmeta temelji trženja na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu in g. Tone Rode, direktor Družine in član Upravnega odbora Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu na osebno vabilo udeležila dogodka IESE Executive Day, ki je potekal v hotelu Union v Ljubljani.

IESE je ena najboljših poslovnih šol, njihov MBA program pa se redno uvršča med najboljše tri MBA programe v Evropi.

IESE Business School Executive Day: Design Thinking – “Beyond Innovation! Design Thinking at Apple”

On April 2, Zoran Vaupot, the associated professor of marketing at the Faculty of Law and Business Studies and Mr. Tone Rode, the general manager of Druzina a publishing house and a member of the Governing Board of the Faculty of Law and Business Studies attended the IESE Executive Day, which was held in Hotel Union in Ljubljana.

IESE is one of the best business schools and their Executive MBA program is regularly ranked among the top three Executive MBA programs in Europe.

zajtrkfpv
 

Zajtrk morebitnih bodočih študentov Fakultete za pravo in poslovne vede z direktorjem Katoliškega inštituta. Direktor Naglič: “Vabljeni k vpisu!”

Za nami je uspešno izveden zajtrk z vodstvom Fakultete za pravo in poslovne vede.

Obiskovalce in zainteresirane za študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede je sprejel in nagovoril g. Andrej Naglič, direktor Katoliškega inštituta in predsednik upravnega odbora Fakultete za pravo in poslovne vede. Izrazil je željo po vpisu na našo fakulteto in goste popeljal skozi kratko zgodovino nastanka fakultete in jih seznanil z nekaterimi razvojnimi cilji in smernicami delovanja fakultete za vnaprej.

Breakfast of students-candidates with Mr. Naglič, the director of the Catholic Institute. Mr. Naglič: "Cordially invited to enroll!"

Visitors and interested in studying at the Faculty of Law and Business Studies attended the breakfast with Mr. Andrej Naglič, the director of the Catholic Institute and the Chairman of the Board of the Faculty of Law and Business Studies.

Mr. Naglič expressed his desire for guests to also enroll to study at our faculty as students and took the guests through a brief history of the university and informed them of some milestones and guidelines for the future development of the faculty.

vpismag www
 

Univerzitetni in magistrski program Poslovne vede

Prijavni roki za vpis v oba programa:

 • Drugi rok: od 13. 7. 2016 do 31. 7. 2016
 • Tretji rok: od 17. 8. 2016 do 30. 9. 2016

Undergraduate and Master program of Business Studies

Enrollment deadlines for both programs:

 • 2. Cycle: from 13. 7. 2016 to 31. 7. 2016
 • 3. Cycle: from 17. 8. 2016 to 30. 9. 2016
IMG-20160412-WA0019-a
 

S študenti FPPV na XXI International Week Edutus College v Budimpešti

Študenti prvega letnika Fakultete za pravo in poslovne vede so v spremstvu vodje pedagoškega procesa na Fakulteti za pravo in poslovne vede Aniko Noemi Turi med 10. in 15. aprilom udeležili mednarodnega tedna na Edutus College v Budimpešti.

Študentje so uspešno opravili z obveznostmi in so bili deležni pohval za prizadevnost in zelo dobro obvladanje angleškega jezika.

Students visited the XXI International Week Edutus College in Budapest

First year students of the Faculty of Law and Business Studies, accompanied by the head of student affairs at the Faculty of Law and Business Studies Aniko Noemi Turi, attended the international week Edutus College in Budapest. The international week took place between 10. and 15. April 2016.

Students have successfully passed the obligations and have received positive critics for the dedication and for their proficiency in English.

Rezultati razpisa Interreg 2014-20

Projekt Revitalising Historic Buildings through Public Private Partnership Schemes je bil izbran med 620 mednarodnimi projekti, ki so kandidirali v okviru razpisa Interreg 2014-20. Uspeh Fakultete za pravo in poslovne vede je zelo velik, če vemo, da je na razpisu bilo izbranih le 35 projektov.

Fakulteta za pravo in poslovne vede je odgovorna za pripravo osrednjega delovnega paketa Training and Strengthening of Capacities of Key Stakeholders. Med ključne stakeholderje v projektu sodi skladno s podpisanimi zavezami tudi ustanoviteljica Fakultete za pravo in poslovne vede, Nadškofija Ljubljana, ki ji je zagotovljeno sodelovanje v tistih fazah projekta, ki se bodo odvijale v Sloveniji in pod okriljem Fakultete za pravo in poslovne vede oziroma ostalih slovenskih partnerjev. Fakulteta za pravo in poslovne vede je v okviru projekta zavezana pripraviti tudi sklepno konferenco. Projekt omogoča krepitev prepoznavnosti fakultete kot raziskovalno-razvojne ustanove.

The Results of the Interreg 2014-20 Call

The project Revitalizing Historic Buildings through Public Private Partnership Schemes has been selected among 620 international projects, which applied to the Interreg 2014-20 Call for Proposals. The success of the Faculty of Law and Business Studies is big, if we know that the tender was selected only 35 projects.

The Faculty of Law and Business Studies is responsible for the preparation of the work package Training and Strengthening of Capacities of Key Stakeholders. Among the key stakeholders is also the founder of the Faculty of Law and Business Studies, Ljubljana Archdiocese. The Archdiocese has secured the participation in those phases of the project, which will be held in Slovenia under the auspices of the Faculty of Law and Business Studies or other Slovene partners. Faculty of Law and Business Studies is, among other things, responsible also for the closing conference. The project provides an opportunity for strengthening the visibility of the faculty as a research and development institution of excellence.

Komentar: Venezuela na robu propada

V tokratnem rednem mesečnem komentarju za spletni magazin Časnik je raziskovalec na Fakulteti za pravo in poslovne vede, Mitja Steinbacher pisal o zlomu socializma v Venezueli.

Iz vsebine: Venezuela doživlja gospodarsko tragedijo. V državi bodo državljani do nadaljnjega vsak dan štiri ure brez električne energije, kljub temu, da so cene energentov v svetu na zelo nizkih ravneh. Država se po desetletjih slabega upravljanja sooča z nenadzorovano inflacijo, s pomanjkanjem energije, s pomanjkanjem hrane, s pomanjkanjem pitne vode in z umiranjem novorojenih otrok… Več

Commentary: Venezuela on the Brink of Collapse

In this month’s regular monthly for the online magazine Casnik.si Mitja Steinbacher from the Faculty of Law and Business Studies wrote about the collapsing socialism in Venezuela.

From the content: Venezuela is experiencing the economic tragedy. Its citizens are now to face power rationing for four hours a day, despite the low level of energy prices currently in the world. People fro this energy rich country, after decades of mismanagement, is, among other things, faced with uncontrolled inflation, energy rationing, food rationing, water rationing, and with increased numbers of dying newborn babies... More (in Slovene)

Junij 2016 - June 2016

izpitno obdobje
 

Pričetek izpitnega obdobja

20. maja 2016 se je končal pedagoški proces v pomladnem semestru študija poslovnih ved za študijsko leto 2015-16.

30. maja 2016 se je pričelo izpitno obdobje, ki bo trajalo en mesec. Študentje imajo v tem obdobju na voljo dva redna izpitna roka pri vseh predmetih pomladnega semestra in po en redni izpitni rok pri predmetih jesenskega semestra.

Študentje bodo lahko pristopili k izpitom tudi v mesecu septembru, ko bodo imeli na voljo dodatne izpitne roke pri vseh predmetih jesenskega semestra in redne izpitne roke pri predmetih pomladnega semestra. Možnosti za opravljanje izpitov je torej dovolj za vse, tako da so študentje lahko brez nepotrebnih dodatnih skrbi usmerjeni v kakovostno pripravo na izpite.

The Exam Period Begins

From 20 May 2016 the teaching process for the spring semester for the study period 2015-16 is over.

However, on 30 May 2016 the examination period began, which will last for one month. Students for this examination period there are two regular examination dates for all courses of the spring semester and one regular examination date for courses autumn semester.

Students will be able to proceed to an examination also in September, when they will have available additional examination dates in all subjects of the autumn semester and regular examination dates for the courses of the spring semester. There are more than enough chances for all, so that students can be fully focused in a good preparation without unnecessary fears and(or) pressures.

laudato si-2
 

Pred izidom prve številke Res novae, redne periodične znanstvene publikacije Katoliškega inštituta za celovito znanost

Uspešno smo zaključili poziv avtorjem za izdajo prve številke redne periodične številke znanstvene publikacije Res novae na temo papeževe okrožnice Hvaljen moj gospod! (Laudato si).

Recenzentski postopek je tik pred zaključkom, večina avtorjev potrjenih prispevkov za v objavo pa je že oddala popravljene prispevke v dokončno objavo.

Prior to Publication of the first Issue of the Res Novae, a Regular Periodic Scientific Journal of the Catholic Institute

We successfully concluded the call for papers about the Pope Francis’s encyclical Laudato Si. This was the first call for the launch of our periodic scientific publication Res Novae.

The peer-review process has been completed and most authors of the accepted contributions for the publication have already submitted their revised versions for the final publication.

nakvis odlocba
 

Prejeli odločbo Nakvis o ponovni akreditaciji zavoda

V mesecu maju smo prejeli odločbo, s katero je Svet NAKVIS z zelo tekočim in hitrim postopkom podelil Fakulteti za pravo in poslovne vede podaljšanje akreditacije zavoda še za naslednje 7-letno obdobje. To pomeni, da so pri nacionalni agenciji za merjenje kakovosti v visokem šolstvu pripoznali kakovost dela na fakulteti ter našo novo organiziranost po načelih vitkega upravljanja.

Akreditacija pomeni velik korak h krepitvi prisotnosti etično-filozofskih vsebin v poučevanje poslovnih ved v Sloveniji. Fakulteta za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu je namreč edina fakulteta v Sloveniji, kjer se študentje poslovnih ved na enem mestu z enim programom izobrazijo v temeljnih filozofsko-etičnih vsebinah, v osnovah menedžmenta in financ, v osnovah makro in mikroekonomije, v osnovah državnega prava, in v rabi temeljnih matematično-statističnih metod.

Re-Accreditation of the Faculty is Confirmed

Podpisali nove Erasmus pogodbe

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede ponujamo študentom možnosti mednarodnih izmenjav v okviru programov mobilnosti Erasmus in Ceepus. V mesecu maju smo podpisali tri nove pogodbe o Erasmus izmenjavi z mednarodnimi visokošolskimi zavodi, tako ta jih imamo sedaj podpisanih 7.

Vabljeni, da si s klikom tukaj priskrbite dodatne informacije o možnostih mednarodne izmenjave na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu.

New Erasmus Contracts have been Signed

The Faculty of Law and Business Studies offers students the possibility of studies abroad within the framework of Erasmus and CEEPUS mobility programs. In May, we signed three additional contracts for the Erasmus exchange with international universities, seven altogether.

You are invited to click here and obtain additional information about the possibilities of international exchange at the Faculty of Law and Business Studies at the Catholic Institute.

Komentar: Ustavno sodišče v vlogi (ne)pravičnosti

V tokratnem rednem mesečnem komentarju za spletni magazin Časnik je raziskovalec na Fakulteti za pravo in poslovne vede, Mitja Steinbacher pisal o pravičnosti kot elementu pravosodja.

Iz vsebine: Postavlja se vprašanje, ali je lahko nek člen nekega zakona, ki spremeni nek drug člen nekega drugega zakona in odpravi s tem členom zajamčene dohodkovne prejemke neustaven? V institucionalni ekonomiji velja načelo, da se ekonomske pravice, ko so te enkrat zakonsko določene, le stežka odpravi… Več

Commentary: Constitutional Judges in Service of (In)Justice?

In this month’s regular monthly for the online magazine Casnik.si Mitja Steinbacher from the Faculty of Law and Business Studies wrote about justice as a value for judiciary.

From the content: The question is, can an article of a bill to amend another article of another bill in order to eliminate income receipts, be decreed as unconstitutional? From the political economy we know that the economic rights once they are statutory and written in law hardly ever cease... More (in Slovene)

ZAHVALA DONATORJEM IN PODPORNIKOM:
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podpornikom ustanavljanja Katoliške univerze na Slovenskem z željo, da ostanete z nami tudi vnaprej. Skupaj z Vašo pomočjo lahko postavimo trdno Katoliško univerzo, ki bo poznana kot spoštljiva izobraževalna ustanova najvišje kakovosti po zgledu najboljših katoliških univerz. Pomagate nam lahko z vašim prispevkom neposredno preko spleta, tako da s klikom sledite povezavi na spodnji sliki oziroma tako, da nas neposredno kontaktirate na

A WORD OF THANKFULNESS TO OUR SUPPORTERS:
We express our thankfulness to all the supporters and donors for their support in the creation of the Catholic University in Slovenia. We hope that you will remain with us also for the future. Together we can set up a strong and respectful Catholic University that will be known as an education center of the highest quality and similar to the best catholic education centers. You can help us with your contribution via the internet by following the link from below (Donacija za ustanovitev katoliške univerze v Sloveniji) or by contacting us on