Fama actorum of the Catholic Institute March - April 2016

FPPV logo

Marec - April 2016

Dragi prijatelji

Pred vami je Fama actorum, marec - april 2016.

Marec:

 • Bodočim študentom Fakultete za pravo in poslovne vede: pridite na dneve odprtih vrat!
 • Pričeli smo z vpisom nove generacije študentov v UNIVERZITETNI in v MAGISTRSKI program POSLOVNE VEDE za leto 2016-17
 • Pred obiskom ocenjevalcev Nacionalne Agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)
 • Vodstvo FPPV na obisku pri Mednarodni univerzi Katalonije
 • Alejandro A. Chafuen gost na Fakulteti za pravo in poslovne vede
 • Gostovanje Fakultete za pravo in poslovne vede v oddaji Kolokvij na radiu Ognjišče

April:

 • Ponovna akreditacija: prejeli poročilo skupine strokovnjakov Nakvis o ponovni akreditaciji zavoda
 • Univerzitetni in magistrski študij poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu
 • Na mednarodni izmenjavi gostimo CEEPUS študenta s Slovaške in s Poljske
 • Intervju za Časnik.si
 • Res novae: poziv avtorjem na temo aktualnosti papeževe okrožnice Laudato si

Dear Friends

Fama Actorum March - April 2016 has arrived.

March:

 • Future students: come and visit the Faculty of Law and Business Studies
 • The enrollment for the 2016-17 term to the UNDERGRADUATE and MASTERS programme at the Faculty of Law and Business Studies is now open
 • Awaiting the Evaluation Commission of the National Agency for the Quality Assurance in Higher Education (NAKVIS)
 • Dean and Director at the Universitad Internacional de Catalunya (UIC)
 • Alejandro A. Chafuen visited the Faculty of Law and Business Studies
 • Students of the Faculty of Law and Business Studies were hosted by Radio Ognjišče at the radio show Kolokvij

April:

 • Renewed Accreditation: a Report of the Nakvis Evaluation Commission has arrived
 • Undergraduate and Masters programmes of Business Studies at the Faculty of Law and Business Studies
 • Hosting students from Slovakia and Poland at their CEEPUS Mobility studies
 • Interview for Casnik.si
 • Res novae: Call for papers on the actuality of the Pope Francis's encyclical Laudato si

Marec 2016 - March 2016

Bodočim študentom Fakultete za pravo in poslovne vede: pridite na dneve odprtih vrat

Fakulteta za pravo in poslovne vede (FPPV) pri Katoliškem inštitutu vabi vse bodoče študente poslovnih ved univerzitetnega ali magistrskega programa na dneve odprtih vrat FPPV.

FPPV vas vabi na informativno-spoznavne dneve, vsak petek ob 10:00 do konca marca. Ob tem ne spreglejte informacij na naših novih spletnih straneh www.fpv.si in se prijavite na zajtrk z vodstvom, kjer vam bomo po prijetnem pogovoru postregli še z inforpacijami o možnostih UNIVERZITETNEGA ali MAGISTRSKEGA študija na FPPV. S seboj pa boste lahko odnesli programske brošure in paket z najbolj nujnimi informacijami o vpisu, možnostih mednarodne izmenjave v programih Erasmus, Ceepus ipd.

Prospective students of the Faculty of Law and Business Studies: Come to visit our faculty

Faculty of Law and Business Studies (FLBS) and the Catholic Institute invite all potential students of business studies at graduate or master's level at the Open Days of the faculty.

FLBS invites you on informative days every Friday at 10:00 (by the end March). At the same time do not miss the information on our websites (www.fpv.si) and reserve your seat for breakfast with the dean and the director, where you'll have a pleasant conversation served with the information about the undergraduate and postgraduate studies at the FLBS. You will get our brochures and info-package with the most urgent information on the enrollment opportunities at our extracurricular offer, international exchange programs (Erasmus, CEEPUS) etc.

vpisuni www

Pričeli smo z vpisom nove generacije študentov v UNIVERZITETNI program POSLOVNE VEDE za leto 2016-17

Spoštovani bodoči študentje, vljudno vabljeni k vpisu v UNIVERZITETNI PROGRAM POSLOVNE VEDE. Za več informacij o vpisu v UNI program kliknite na zgornji sliki.

Prijavni roki za UNIVERZITETNI program:

 • Prvi rok: od 9. 2. 2016 do 31. 3. 2016 (potekel)
 • Drugi rok: od 13. 7. 2016 do 31. 7. 2016
 • Tretji rok: od 17. 8. 2016 do 30. 9. 2016

The enrollment for the 2016-17 term to the UNDERGRADUATE programme at the Faculty of Law and Business Studies is now open

Dear students of business studies, You are kindly invited to enroll in a undergraduate program of Business Studies at the Faculty of Law and Business Studies. For additional information (in English), please click here.

Application deadlines for Undergraduate program:

 • 1. Cycle: from 9. 2. 2016 to 31. 3. 2016 (over)
 • 2. Cycle: from 13. 7. 2016 to 31. 7. 2016
 • 3. Cycle: from 17. 8. 2016 to 30. 9. 2016
vpismag www

Pričeli smo z vpisom nove generacije študentov v MAGISTRSKI program POSLOVNE VEDE za leto 2016-17

Spoštovani bodoči študentje, vljudno vabljeni k vpisu v MAGISTRSKI PROGRAM POSLOVNE VEDE. Za več informacij o vpisu v UNI program kliknite na zgornji sliki.

Prijavni roki za MAGISTRSKI program:

 • Prvi rok: od 9. 2. 2016 do 31. 3. 2016 (potekel)
 • Drugi rok: od 13. 7. 2016 do 31. 7. 2016
 • Tretji rok: od 17. 8. 2016 do 30. 9. 2016

The enrollment for the 2016-17 term to the MASTERS programme at the Faculty of Law and Business Studies is now open

Dear students of business studies, You are kindly invited to enroll in a masters programme of Business Studies at the Faculty of Law and Business Studies. For additional information (in English), please click here.

Application deadlines for Masters program:

 • 1. Cycle: from 9. 2. 2016 to 31. 3. 2016 (over)
 • 2. Cycle: from 13. 7. 2016 to 31. 7. 2016
 • 3. Cycle: from 17. 8. 2016 to 30. 9. 2016

Pred obiskom ocenjevalcev Nacionalne Agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede smo v procesu ponovne akreditacije zavoda. V začetku marca smo gostili ocenjevalce strokovne komisije iz NAKVIS-a, s katerimi smo imeli celodnevne razgovore o delu na fakulteti. Predstavili smo jim delo strokovnih služb, mednarodne aktivnosti fakultete, aktivne raziskovalne projekte, delo v knjižnici, delo na referatu, delo v predavalnici, merjenje kakovosti in ostale ključne postopke, s katerimi skušamo zagotavljati visoko kakovost. Vodstvo pa jim je v ločenem razgovoru predstavilo strateške načrte za naprej in zagovotilo nemoteno delovanje zavoda.

Predstavniki strokovne komisije so bili pozitivno presenečeni nad našim načinom dela, nad kakovostjo in zagnanostjo študentov, nad habilitacijami pedagoških sodelavcev in nad novim pristopom k merjenju kakovosti, ki je še v izdelavi. Predstavili so preliminarno delovno poročilo in že v tej fazi postopka navedli nekaj koristnih napotkov za naše še bolj fokusirano in kakovostno delo za v naprej. Glede na povedano smo lahko na naše delo upravičeno ponosni in pozitivno naravnani k razvoju Katoliškega inštituta in njegove Fakultete za pravo in poslovne vede v prepoznavno in kakovostno Katoliško univerzo.

Naši študenti so s tem dobili neodvisno potrditev o tem, da se na fakulteti v resnici dela dobro in da se njihova naložba v znanje splača.

Prior to the visit of the evaluators of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education (NAKVIS)

The Faculty of Business Science is in the process of re-accreditation of the institution. In early March, we hosted the expert committee of assessors from NAKVIS, with whom we had day-long discussions about the work at the faculty. They were presented the work of administrative service, international activities of the faculty, active research projects, work in the library, work at the students' affairs office, work in the classroom, quality measurement, and other key processes by which we try to ensure high quality. The Dean of the faculty and the Executive Manager presented them strategic plans and ensured operation of the institution also for the future.

Representatives of the committee were positively surprised by our work, the quality and enthusiasm of students, by habilitations of our staff and of the new approach to measuring the quality, which is still in preparations. They presented a preliminary report and even at this stage of the process provided some useful guidance for our more focused and quality work for the future. That being said, we can be proud of our work and positive for the development of the Catholic Institute and its Faculty of Law and Business Studies in a visible and a high-quality Catholic university.

Our students are thus given an independent confirmation that the college works well and that their investment in shall pay-off.

uic-fpv www

Vodstvo Fakultete za pravo in poslovne vede na obisku pri Mednarodni univerzi Katalonije

Dekan Fakultete za pravo in poslovne vede, zasl. prof. ddr. Anton Stres in direktor Katoliškega inštituta mag. Andrej Naglič sta obiskala Mednarodno Univerzo Katalonije (UIC).

Z vodstvom univerze sta sklenila dvostranski dogovor o medsebojnem sodelovanju na izobraževalnih in projektnih vsebinah. Dogovorila sta se o sodelovanju v programih mobilnosti v okviru Erasmusa in o skupnem izobraževalnem programu na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Dogovor z UIC na stežaj odpira vrata FPPV do mednarodne prepoznavnosti in do dviga kakovosti naših izobraževalnih programov.

Dean and Director at the Universitad Internacional de Catalunya (UIC)

Dean of the Faculty of Business Sciences Mr. Anton Stres (Emeritus Prof.) and the Director of the Catholic Institute Mr. Andrej Naglič visited the International University of Catalonia (UIC).

They have agreed with the representatives of the UIC upon a bilateral cooperation in education and research. In particular, to participate in mobility programmes under Erasmus and the joint educational programme at the undergraduate and postgraduate level.

The agreement with the UIC opens our faculty the door to international recognition and a possibility to enhance our educational programmes.

alex fpv

Alejandro A. Chafuen gost na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu smo gostili dr. Alejandra A. Chafuena, predsednika fundacije Atlas in člana odborov številnih mednarodnih organizacij.

Dr. Chafuen je v polni Galeriji Družina spregovoril o papeževi zadnji encikliki Laudato Si (Hvaljen moj gospod), o političnem življenju v Argentini, korupciji socialističnega peronizma, klanih v gospodarstvu in o ameriških predsedniških volitvah. Kratko poročilo njegovega obiska je na voljo tukaj.

Njegov obisk v Sloveniji je bil dobro medijsko pokrit, saj smo lahko zaznali številne intervjuje z dr. Chafuenom v več slovenskih medijih.

Na sliki zgoraj (od desne proti levi: mag. Andrej Naglič (FPPV), dr. Zoran Vaupot (FPPV), dr. Alejandro A. Chafuen (Atlas), dr. Tatjana Horvat (FPPV), Aniko Noemi Turi (FPPV) in mag. Mitja Steinbacher (FPPV).

Alejandro A. Chafuen visited the Faculty of Law and Business Studies

The Faculty of Law and Business Studies at the Catholic Institute hosted Dr Alejandro A. Chafuen, President of Atlas Foundation and member of the Boards of several international organizations.

Chafuen was hosted at theGallery Druzina. He spoke about the Pope's latest encyclical Laudato Si (Praised be my Lord), the political life in Argentina, corruption of socialism (Peronism), cronysm in the economy and the US presidential elections. A brief report of his visit is available here.

His visit in Slovenia attracted local media to which he gave a number of interviews.

In the picture above (from right to left: Andrej Naglič, Zoran Vaupot (both Faculty of Law and Business Studies), Alejandro A. Chafuen (Atlas), Tatjana Horvat, Aniko Noemi Turi and Mitja Steinbacher (all Faculty of Law and Business Studies).

ognjiscefpv www

Gostovanje Fakultete za pravo in poslovne vede v oddaji Kolokvij na radiu Ognjišče

Študentki prvega letnika Teja Štrus in Katarina Žagar sta se v spremstvu Mitje Steinbacherja s Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu udeležila redne oddaje za študente z naslovom Kolokvij. Oddaja je potekala v sproščenem vzdušju, študentki pa sta se izkazali z zavzetostjo in odkritostjo ter pomagali ponesti glas o fakulteti med bodoče študente poslovnih ved.

Vabljeni, da prisluhnete oddaji

Students of the Faculty of Law and Business Studies were hosted by Radio Ognjišče at the radio show Kolokvij

The first year students at the Faculty of business Studies Teja Štrus and Katarina Žagar and the Head of Research at the Faculty of Law and Business Studies Mitja Steinbacher attended regular weekly radio broadcast for students named Colloquium. The radio show was held in relaxed atmosphere, and students have shown commitment and honesty and brought the voice of the faculty among the youth.

You are invited to listen to the show (in Slovene).

April 2016 - April 2016

nakvis porocilo

Ponovna akreditacija: prejeli poročilo skupine strokovnjakov Nakvis o ponovni akreditaciji zavoda

V začetku marca 2016 smo gostili ocenjevalce strokovne komisije iz NAKVIS-a, s katerimi smo imeli celodnevne razgovore o delu na fakulteti. Predstavili smo jim delo strokovnih služb, mednarodne aktivnosti fakultete, aktivne raziskovalne projekte, delo v knjižnici, delo na referatu, delo v predavalnici, merjenje kakovosti in ostale ključne postopke, s katerimi skušamo zagotavljati visoko kakovost. Vodstvo pa jim je v ločenem razgovoru predstavilo strateške načrte za naprej in zagotovilo nemoteno delovanje zavoda.

Predstavniki strokovne komisije so bili pozitivno presenečeni nad našim načinom dela, nad kakovostjo procesov, nad prizadevnostjo študentov, nad habilitacijami pedagoških sodelavcev in nad novim pristopom k merjenju kakovosti, ki je še v izdelavi.

Še pred koncem meseca marca smo prejeli končno poročilo skupine strokovnjakov, v katerem so podrobneje pojasnili svoje videnje in oceno dela na FPPV. Ugotovili so le eno manjšo neskladnost z Merili Nakvisa, ki pa smo jo delno že odpravili, povsem pa jo bomo odpravili še v mesecu aprilu na redni seji senata FPPV. Glede na povedano smo lahko na naše delo upravičeno ponosni in pozitivno naravnani k razvoju Katoliškega inštituta in njegove Fakultete za pravo in poslovne vede v prepoznavno in kakovostno Katoliško univerzo. Študenti so s tem dobili neodvisno potrditev o tem, da se na fakulteti dela dobro in da se njihova naložba izplača.

Renewed Accreditation: a Report of the Nakvis Evaluation Commission has arrived

In early March, we hosted the expert committee of assessors from NAKVIS, with whom we had day-long discussions about the work at the faculty. They were presented the work of administrative service, international activities of the faculty, active research projects, work in the library, work at the students' affairs office, work in the classroom, quality measurement, and other key processes by which we try to ensure high quality. The Dean of the faculty and the Executive Manager presented them strategic plans and ensured operation of the institution also for the future.

Representatives of the committee were positively surprised by our work, the quality and enthusiasm of students, by habilitations of our staff and of the new approach to measuring the quality, which is still in preparations.

By the end March we received The Final Report of the expert group, which explains in detail a view of the committee members and assesses the work at our faculty. The committee found one minor non-compliance with general NAKVIS criteria, which we have already partially eliminated and shall completely correct it in April at the regular meeting of the Senate. That being said, we can justifiably be proud of our work and look forward to the development of the Catholic Institute and its Faculty of Law and Business Studies in a visible and a high-quality Catholic University. Students are thus given an independent confirmation of the fact that the faculty works well and that their investment shall pay-off.

slider-2

UNIVERZITETNI in MAGISTRSKI študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede

Samo še dva prijavna roka imate za UNIVERZITETNI in MAGISTRSKI študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu:

 • Drugi rok: od 13. 7. 2016 do 31. 7. 2016
 • Tretji rok: od 17. 8. 2016 do 30. 9. 2016

UNDERGRADUATE and MASTERS at the Faculty of Law and Business Studies

Only two more application cycles left for undergraduate and masters study enrollment at the Faculty of Law and Business Studies (Catholic Institute):

 • 2. Cycle: from 13. 7. 2016 to 31. 7. 2016
 • 3. Cycle: from 17. 8. 2016 to 30. 9. 2016

Na mednarodni izmenjavi gostimo CEEPUS študenta s Slovaške in s Poljske

Trenutno gostimo dva študenta na mednarodni izmenjavi v okviru programa mobilnosti CEEPUS. Eden prihaja s Poljske in bo pri nas raziskoval literature za magistrsko nalogo, drugi (s Slovaške) pa je redni študent na celotnem semestru, ki prisostvuje izvajanju predmetnika in bo svoje obveznosti skušal opraviti v konzultacijah s profesorji rednega dodiplomskega programa. Skupaj z našimi študenti in v spremstvu vodje pedagoškega procesa na Fakulteti za pravo in poslovne vede Aniko Turi se bo med 10. in 15. aprilom udeležil tudi mednarodnega tedna na Edutus College v Budimpešti.

Hosting students from Slovakia and Poland at their CEEPUS Mobility studies

Faculty of Law and Business Studies hosts two students on international exchange programme within the CEEPUS mobility. One (from Poland) will be studying literature for his Master's thesis, the other (from Slovakia), is a full-time student throughout the semester and shall attend the curriculum and try to make his commitments in consultations with teachers of our undergraduate programme. Together with our students and accompanied by Aniko Turi, the Head of the teaching process at the Faculty of Law and Business Studies, he will attend the international week on Edutus College in Budapest.

Intervju za portal Časnik

Naš sodelavec Mitja Steinbacher, redni kolumnist za www.casnik.si, je bil intervjuvan za ta spletni portal.

Intervju je objavljen v dveh delih:

Interview for Casnik.si

Mitja Steinbacher from the Faculty of business Studies, a regular columnist for www.casnik.si, gave a double interview to the portal.

Both parts of the interview (in Slovene):

Res novae: poziv avtorjem na temo aktualnosti papeževe okrožnice Laudato si

Interdisciplinarna znanstvena revija Res novae, ki jo izdaja Fakulteta za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu, ponovno poziva avtorje k pripravi prispevka za objavo pri tematski številki Res novae, posvečeni aktualnosti okrožnice papeža Frančiška Laudato si.

Sodelovanje avtorjev poteka v obliki objave izvirnega ali preglednega znanstvenega članka.

Rok za oddajo prispevkov je 30. April 2016…

Res novae: Call for papers on the actuality of the Pope Francis's encyclical Laudato si

Interdisciplinary scientific journal Res Novae, published by the Faculty of Law and Business Studies at the Catholic Institute, announces additional call for papers for the special issue dedicated to the actuality of the Pope Francis encyclical Laudato si.

Collaboration takes form of publication of the original scientific paper or extended commentary.

The extended submission deadline for full papers is 30 April 2016.

ZAHVALA DONATORJEM IN PODPORNIKOM:
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podpornikom ustanavljanja Katoliške univerze na Slovenskem z željo, da ostanete z nami tudi vnaprej. Skupaj z Vašo pomočjo lahko postavimo trdno Katoliško univerzo, ki bo poznana kot spoštljiva izobraževalna ustanova najvišje kakovosti po zgledu najboljših katoliških univerz. Pomagate nam lahko z vašim prispevkom neposredno preko spleta, tako da s klikom sledite povezavi na spodnji sliki oziroma tako, da nas neposredno kontaktirate na

A WORD OF THANKFULNESS TO OUR SUPPORTERS:
We express our thankfulness to all the supporters and donors for their support in the creation of the Catholic University in Slovenia. We hope that you will remain with us also for the future. Together we can set up a strong and respectful Catholic University that will be known as an education center of the highest quality and similar to the best catholic education centers. You can help us with your contribution via the internet by following the link from below (Donacija za ustanovitev katoliške univerze v Sloveniji) or by contacting us on