Fama actorum of the Catholic Institute September - October 2016

September - Oktober 2016

Dragi prijatelji

Pred vami je Fama actorum, september - oktober 2016.

 • Dobrodošlica študentom in zaposlenim pred novim študijskim letom
 • Fakulteta za pravo in poslovne vede na Stična mladih
 • Res novae: revija za celovito znanost
 • Restaura: Revitalising Historic Buildings through Public-Private Partnership
 • Sodelavci raziskujejo in objavljajo
 • Krepimo mednarodno sodelovanje

Dear Friends

Fama Actorum September - October 2016 has arrived.

 • Welcoming Students and Staff Before the New Academic Year
 • Faculty of Law and Business Studies at the Stična Mladih
 • Res Novae: Journal for Integrated Science
 • Restaura: Revitalising Historic Buildings through public-private partnership
 • Our Associates Research and Publish
 • Strengthening International Cooperation
image021image022image023image026
 

Dobrodošlica študentom in zaposlenim pred novim študijskim letom

6. oktobra 2016 smo imeli uvodno srečanje študentov, zaposlenih, pedagoških delavcev, vodstva in predstavnikov ustanovitelja. Srečanje je odprl prof. ddr. Anton Stres, rektor Katoliškega inštituta, zbrane pa je nagovoril tudi nadškof msgr. Stanislav Zore.

Osrednji nagovor na srečanju je imel dekan Fakultete za pravo in poslovne vede, doc. dr. Zoran Vaupot, ki je ob dobrodošlici izpostavil tudi nekatera načela in vrline, za katere si na fakulteti prizadevamo.

Spoštovani študentje Fakultete za pravo in poslovne vede,

"Lepo vam je zaželeti dobrodošlico v tako velikem številu. Za nas je slednje dokaz, da smo vas v zadnjih meseceih uspeli nagovoriti z jezikom in vsebinami, ki so pritegnile vaše zanimanje in vzpostavile zaupanje v našo fakulteto. S sodelavci se bomo trudili, da vam na vseh ravneh pomagamo pri graditvi vaše osebne, študijske poti do končnega uspeha, ki naj pomeni novo odskočno desko v vašem življenju.

Do trenutka zaključka študija je seveda še nekaj časa, vsi skupaj pa se gotovo veselimo izzivov, ki so pred nami. Ne dvomim, da bodo rezultati takšni, kot si jih želimo. Ohranimo zavedanje, da se, kot pravi znani rek, tudi najdaljša pot začne s prvim korakom. Odločno smo ga storili skupaj, nadaljujmo tako tudi v prihodnosti!

Veliko zadovoljstva vam želim v novem študijskem letu,"

S spoštovanjem,

dr. Zoran Vaupot, dekan

Welcoming Students and Staff Before the New Academic Year

On October 6, 2016 we organized an introductory meeting of students, staff, teaching staff, board members and representatives of the founder. The meeting was opened by prof. DDr. Anton Stres, rector of the Catholic Institute. The audience was also addressed by Archbishop Msgr. Stanislav Zore.

The keynote address at the meeting was held by doc. dr. Zoran Vaupot, Dean of Faculty of Business Sciences. Among other things, Mr. Vaupot pointed out some of the principles and virtues for which we shall strive.

Dear students of the Faculty of Law and Business Studies,

"It is my pleasure to welcome you in such large numbers. This is a proof to us that we have managed in the last months to use a proper language for the content to attract your attention and trust in our institution. My colleagues and I will try to give you our support in your personal studies here to your final success, which could represent a new stepping stone in your life.

It is still a long way by the time you finish with your studies, of course, but we all are absolutely looking forward to the challenges that lie ahead. I have no doubts that the results will be according to our wishes. Kee in mind the awareness that, as the old saying goes, each journey begins with the first step. A determined step we have made together, so let's continue this way also for the future!"

"Let me wish you a lot of happiness in the new academic year."

With respect,

Dr. Zoran Vaupot, Dean

image006 1
 

Fakulteta za pravo in poslovne vede na Stična mladih

Ste bili mogoče v soboto na Stični mladih 2016 in ste se ustavili na naši stojnici? Naši študentki drugega letnika Teja Štrus in Katarina Žagar sta z vami delili informacije o fakulteti in vpisu. Glede na odziv sta pustili zelo dober pečat med udeleženci Stične 2016 in prinesli obilico izpolnjenih obrazcev.

Faculty of Law and Business Studies at the Stična mladih

Have you attended Stična mladih 2016 and stopped by our place? Our second year students Teja Štrus and Katarina Žagar shared with you information about the college and the enrollment. Based on the feedback, they must have left a very good impression with the participants and brought home a pile of completed questionnaires.

image010
 

Res novae: revija za celovito znanost

Avtorji objavljenih prispevkov so obravnavali različna področja, ki se jih papež Frančišek dotika:

 • Malmenvall: Kriza zahodnega individualizma v kontekstu politilne antropologije in odprtosti katoliškega družbenega nauka.
 • Fink: Laudato si, mednarodnopolitični in pravni vidiki Dobravec: Laudato si na poti v katoliški princip eko dialoga
 • Dobravec: Laudato si - Na poti v katoliški princip Eko-dia-loga
 • Bogataj: Eksistencialni ekumenizem v luči kozmogolije okrožnice Laudato si
 • Steinbacher: Dohodkovna neenakost, revščina in gospodarski razvoj
 • Čepar: Nizka rodnost in ekonomska blaginja

Ogled celotne vsebine Res novae je začasno mogoč na tem naslovu (.rar).

Res novae: The Journal for Integrated Science

Authors of the published articles discuss the various areas, touched upon by Pope Francis:

 • Malmenvall: Crisi of Western Individualism in the Context of Political Anthropology and Openess of the Catholic Social Teaching
 • Fink: Laudato si - International, Political, and Legal Aspects
 • Dobravec: Laudato si - Towards the Principle of a Catholic Eco-dia-logue
 • Bogataj: Existential Ecumenism in the Light of Compology in the Encyclical Laudato Si
 • Steinbacher: Income Inequality, Poverty, and Economic Development
 • Čepar: Fertility Declineand Economic Welfare

Res Novae (full edition) is temporarily available here (.rar).

image011
 

Restaura: Revitalising Historic Buildings through Public-Private Partnership

Fakulteta za pravo in poslovne vede sodeluje v triletnem mednarodnem projektu Restaura. Vabljeni k spremljanju poteka dela na projektu na naših spletnih straneh, kjer vas bomo sproti obveščali o najbolj pomembnih mejnikih dela na projektu.

Projekt ima velik potencial za Nadškofijo Ljubljana, ki je pridružena partnerica Fakultete za pravo in poslovne vede pri izvedbi zastavljenih nalog.

Izvleček projekta (v angleškem jeziku):

RESTAURA is aiming at identifying, testing, evaluating and promoting good practices on public-private partnership (PPP) approaches that revitalise historical cities and buildings. PPP allows to combine the assets and skills of the public and private sector, while protecting heritage resources at the same time. With limited public resources (national and EU funds), the involvement of private financing and expertise through PPP is the only alternative to save and manage the unique built heritage of central Europe. The outputs of the project will be strategies and action plans, tools, pilot actions and workshops for public authorities willing to renovate and bring a new life to abandoned and deteriorated historic buildings with the use of PPP models. RESTAURA brings together 4 countries: Poland, Slovakia, Slovenia and Croatia. In each of these countries a mix of public and private institutions participate (local authorities, research and education institutions, PPP associations and NGOs, development agencies) to jointly develop and implement project's outputs in a topic, that is still very new to EU Member States from central Europe, and transnational exchange of experience is needed.

Restaura: Revitalising Historic Buildings through Public-Private Partnership

Faculty of Business Sciences take part in a three-year international project Restaura. You are invited to follow the progress on a project our websites, where we will keep you informed of its most important milestones.

The project has a great potential for the Archdiocese Ljubljana that is an associate partner of the Faculty of Law and Business Studies in the project.

Abstract of the project:

RESTAURA is aiming at identifying, testing, evaluating and promoting good practices on public-private partnership (PPP) approaches that revitalise historical cities and buildings. PPP allows to combine the assets and skills of the public and private sector, while protecting heritage resources at the same time. With limited public resources (national and EU funds), the involvement of private financing and expertise through PPP is the only alternative to save and manage the unique built heritage of central Europe. The outputs of the project will be strategies and action plans, tools, pilot actions and workshops for public authorities willing to renovate and bring a new life to abandoned and deteriorated historic buildings with the use of PPP models. RESTAURA brings together 4 countries: Poland, Slovakia, Slovenia and Croatia. In each of these countries a mix of public and private institutions participate (local authorities, research and education institutions, PPP associations and NGOs, development agencies) to jointly develop and implement project's outputs in a topic, that is still very new to EU Member States from central Europe, and transnational exchange of experience is needed.

Fakulteta za pravo in poslovne vede v medijih

Sodelavec Mitja Steinbacher v rednem komentarju za spletni magazin Časnik

Dekan dr. Zoran Vaupot v intervjuju za spletni magazin Časnik

O nekaterih aktualnih dogajanjih na fakulteti, o konkurenčnih prednostih študija pri nas in o tem, zakaj Slovenci ne maramo tujih naložb.

Vabljeni, da preberete celoten intervju.

Gostje oddaje Mozaik na Radiu Ognjišče

Dekan je v oddaji predstavil osnovne konkurenčne prednosti naše fakultete in povabil zainteresirane, naj nas kontaktirajo in se pozanimajo o študiju na Fakulteti za pravo in poslovne vede.

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora dr. Vaupota z voditeljico Petro Stopar (9:42).

Sodelavec dr. Matjaž Steinbacher v komentarju za Demokracijo: 25 let od uvedbe slovenskega tolarja

Izvleček: 8. oktober 1991, pred četrt stoletja, predstavlja rojstvo slovenskega tolarja. To je bil dan, ko smo jugoslovanske dinarje zamenjali z vrednostnimi boni, predhodnico pravega slovenskega denarja, s tem pa smo se tudi v monetarnem smislu ločili od Jugoslavije. V članku izpostavimo podlago, ki je bila potrebna za njegovo uvedbo in vzpostavimo kritično distanco na življenje s tolarjem, ki smo ga 1.1.2007 zamenjali z evri.

Celoten komentar z naslovom "25 let od uvedbe slovenskega tolarja" je bil objavljen v 40. številki Demokracije, str.: 20-21. Dostopen je le v tiskani verziji Demokracije.

Socialna akademija: karierne možnosti mladih

Dekan fakultete je sodeloval na okrogli mizi v okviru socialnega tedna, ki poteka v organizaciji Socialne akademije. Osrednja tema okrogle mize je bila zaposljivost mladih.

Vabljeni k ogledu celotnega posnetka okrogle mize (1:29:57)

Dekan v izjavi za FDI Magazine (Financial Times)

Nedavno je dekan fakultete dal izjavo za FDI Magazine o stanju tujih neposrednih naložb v Sloveniji: “For decades now, a big portion of public opinion has been strongly opposing FDI, seeing foreign investments as a threat to Slovenian national interest,” says Mr Vaupot, who adds that, as is the case of other former Eastern bloc countries, this sentiment has been particularly strong when it comes to privatisation. But unlike in other post-communist countries, the controversy over FDI is far from over. “Elsewhere the debate is: how to attract FDI? In Slovenia the debate is still: should we attract FDI at all?” says Mr Vaupot.

Članka ne smemo objaviti. Prosto je dostopen pri FDI Magazine na tem naslovu (Potrebna je registracija).

Faculty of Law and Business Studies in Media

Mitja Steinbacher in his regular collumn for an online magazine Časnik

Dean Dr. Zoran Vaupot in an Interview for Časnik

He talked about some of the current developments on the faculty, of someof its competitive advantages, and of the reasons, why Slovenes do not like foreign investments.

You are invited to read the full interview here.

Guests in Mozaik on Radio Ognjišče

The dean presented the basic competitive advantages of our faculty and invited interested parties to contact us and find out more about studying at the Faculty of Law and Business Studies.

You can hear the entire conversation between Dr. Vaupot and Petra Stopar (9:42) here.

Our Colleague Dr. Matjaz Steinbacher in a Commentary for Demokracija: 25 Years Since the Introduction of the Slovenian Tolar

Abstract: October 8, 1991, before a quarter of a century, represents the birth of the Slovenian tolar. It was a day when we replaced the Yugoslav dinar with vouchers, which were introduced shortly before the introduction of Slovenian real money. Slovenia is thus in monetary terms separated from Yugoslavia. This article was subjected to the foundation, which was necessary for its introduction and establish a critical distance to the period of the tolar, which was replaced by 1.1.2007 euros.

The entire comment entitled "25 years since the introduction of the Slovenian tolar" was published in the 40th issue of Demokracija, pp .: 20-21. It is available only in the printed version of Demokracija.

Social Academy: Career Opportunities of Young People

The dean of the faculty participated in a round table under the Social Week, which was organized by the Socialna akademija. The central theme of the round table was the employability of young people.

You are invited to view the entire recording of the round table (1:29:57) here.

Dean Gives a Statement for the FDI Magazine (Financial Times)

Recently, the dean of the Faculty of Law and Business Studies gave a statement to the FDI Magazine about the state of the FDI in Slovenia “For decades now, a big portion of public opinion has been strongly opposing FDI, seeing foreign investments as a threat to Slovenian national interest,” says Mr Vaupot, who adds that, as is the case of other former Eastern bloc countries, this sentiment has been particularly strong when it comes to privatisation. But unlike in other post-communist countries, the controversy over FDI is far from over. “Elsewhere the debate is: how to attract FDI? In Slovenia the debate is still: should we attract FDI at all?” says Mr Vaupot.

The article is available here (Registration Required).

ZAHVALA DONATORJEM IN PODPORNIKOM:
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podpornikom ustanavljanja Katoliške univerze na Slovenskem z željo, da ostanete z nami tudi vnaprej. Skupaj z Vašo pomočjo lahko postavimo trdno Katoliško univerzo, ki bo poznana kot spoštljiva izobraževalna ustanova najvišje kakovosti po zgledu najboljših katoliških univerz. Pomagate nam lahko z vašim prispevkom neposredno preko spleta, tako da s klikom sledite povezavi na spodnji sliki oziroma tako, da nas neposredno kontaktirate na

A WORD OF THANKFULNESS TO OUR SUPPORTERS:
We express our thankfulness to all the supporters and donors for their support in the creation of the Catholic University in Slovenia. We hope that you will remain with us also for the future. Together we can set up a strong and respectful Catholic University that will be known as an education center of the highest quality and similar to the best catholic education centers. You can help us with your contribution via the internet by following the link from below (Donacija za ustanovitev katoliške univerze v Sloveniji) or by contacting us on