Poslovna angleščina 1

Ime predmeta:Poslovna angleščina 1
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:angleški jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Znanje angleškega jezika na ravni B2 (znanje jezika, ki se pričakuje po končanem univerzitetnem programu Poslovne vede)
 
Cilji in kompetence
 • Študenti, ki se vključijo v program brez predznanja poslovnega besedišča v angleščini, se naučijo uporabljati besedišče in izrazoslovje iz financ, marketinga in vseh ostalih ključnih področij (poglavja iz knjig za pripravo na mednarodni izpit Cambridge Business Higher)
 • Poudarek je na tekočem ustnem izražanju v različnih poslovnih situacijah
 • Spodbujanje pisne in ustne produkcije poslovnega angleškega jezika v vsakdanjih poslovnih situacijah
 • Študenti vsak teden izdelajo en ustni in en pisni izdelek določen na začetku semestra
 • Spodbujanje raziskovalnih sposobnosti, predstavitve člankov iz angleških poslovnih revij, ki jih študenti uporabijo kot vire za svoj raziskovalni projekt, ki jih najbolj zanima
 • Pisanje člankov in raznih akademskih prispevkov v angleščini
 • Spodbujanje študentov na raziskovalni poti s poudarkom na etiki v poslovanju, ki je dodana vrednost naše Fakultete
Predvideni učni izidi
 • tekoče komuniciranje v poslovnem svetu
 • sposobnost dejavnega sodelovanja na sestankih in konferencah (predstavitve, razprave)
 • učinkovito pisanje poslovnih in strokovnih besedil
 • samostojno raziskovanje in osredotočenost na teme, ki študente še posebej zanimajo
Vsebina predmeta
 • začetek spremljanja vsakega posameznega študenta, bodočega raziskovalca, na njeni oz. njegovi raziskovalni poti
 • iskanje virov za raziskavo v angleškem jeziku
 • spodbujanje zavedanja dodane vrednosti naše Fakultete, zato študente spodbujam, da vključijo etiko v sleherno področje svojega raziskovanja
 • širitev besednega zaklada iz poslovnega in družbenega življenja z namenom razvijanja sposobnosti študentov za uspešno komuniciranje v mednarodnem poslovnem okolju (vključno z različnimi oblikami pisnega komuniciranja)
 • igranje vlog za spodbujanje ustnega komuniciranja v širokem spektru zahtevnejših poslovnih primerov
 • poslovno pisanje, predvsem pisanje poročil, poslovnih načrtov in poslovnih pisem
 • vsak študent vsak teden izdela en pisni izdelek, ki je določen na začetku srečanj pri predmetu
 • ustno poročanje o poteku raziskovalnega dela, naloga ostalih študentov je spodbujanje in pomoč pri iskanju dodatnih možnosti
 • Blue Ocean Strategy oz. osredotočenost na rast, razvoj, kreativnost, etiko lastnega podjetja
 • spodbujanje popolne pozitivne naravnanosti pri poslovanju podjetja
 • kreativnost in pozitiven odnos do poslovanja
Oblike in metode poučevanja
 • študijskemu programu in interesom študentov prilagojeno spremljanje raziskovalnih tem s poudarkom na razvoju raziskovalca
 • aktivna vključenost v diskusije vsak teden s kratko predstavitvijo in konstruktivno debato po predstavitvi (debate)
 • aktivna vključenost v raziskovalni razvoj ostalih študentov preko predstavitev in diskusij
 • ob individualnem raziskovalnem delu ter razpravah in delu v skupini se uporabljajo in razvijajo vse oblike jezikovnega znanja in kompetenc
 • razprave, igranje vlog, avdio-vizualno gradivo, predstavitve študentov in njihovo domače delo vsak teden
Sistem ocenjevanja in kriteriji
Ocena je sestavljena iz dejavnega sodelovanja v skupini na podlagi domačih pisnih izdelkov (20%), ustnih nalog (20%) ter pisnega in ustnega izpita (60%)  

Obvezna literatura
 • Kim, Chan W; Mauborgne, Renée. Blue Ocean Strategy. Expanded Edition: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business Review Press. 2015.
 • Brook-Hart, Guy. Business Benchmark Advanced. Student's Book. BEC Higher. Official preparation material for Cambridge English: Business Higher. CUP. 2013.
 • Brook-Hart, Guy. Business Benchmark Advanced Higher. Personal Study Book. CUP. 2007.
 • Wood, Ian; Pile, Louise; Curtis, Sarah. PASS Cambridge BEC Higher. Student's Book. 2nd Edition. Summertown Publishing. 2013.
 • Wood, Ian. PASS Cambridge BEC Higher. Workbook. 2nd Edition. Summertown Publishing. 2013.
 • Business Higher Cambridge English 5 with answers. Authentic Examination Papers from Cambridge ESOL. CUP. 2014.
 • Materiali v e-učilnici
Priporočena dodatna literatura
 • Powell, M.  Martinez, R., Jillett, R. (2004). New Business Matters. Business English with a Lexical Approach (Course book). London: Thomson&Heinle.
 • Šega, L. Veliki moderni poslovni slovar, angleško-slovenski, Cankarjeva založba. 1997.
 • Angleško angleški poslovni slovarji.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Trampuš, Sonja
img_4756.jpg