Business Analysis

SubjectBusiness Analysis
Semester5th semester (autumn)
TypeRequired (module: Applied Economics)
ECTS6 ECTS
Study programme:Business studies (undergraduate)
Primary language:Slovene
Introduction
The course will be conducted in the Slovene language in accordance with an officially approved curriculum in the undergraduate study program Business Studies.
 
Preconditions
Students need to understand the basic concepts of mathematics and statistics to follow the lecture and understand the study materials that will be provided during the course.

Syllabus
1. Obtaining data and information
2. Data analysis
3. Business analysis
4. Financial analysis
5. Accounting analysis
6. Fundamental analysis
7. Technical analysis
8. Market analysis
9. Personnel analysis
10. Bankruptcy
11. Evaluation of the company

Forms of work and methods of work
• explanation
• case study
• conversation / debate in groups
• individual work on cases

Evaluation system and criteria
Knowledge testing consists of two elements: 1) On/after-course work (50%); 2) Exam (50%).
 
Learning and study material
  • Igličar Aleksander, Hočevar Marko: Računovodstvo za managerje, Gospodarski vestnik, 2011.
  • Izbrana poglavja iz aktualnih učbenikov ter znanstveni in strokovni prispevki iz priznanih domačih in tujih revij ter zbornikov (bodo navedeni sproti)
  • prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
Recommended additional literature
  • Koletnik, Franc, Koželj, Stanko. Redni in posebni računovodski izkazi. 1. ponatis 1. izd. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2007
Office hours:
  • After courses
  • By agreement

Lecturer:

Bobek, Vito
Bobek_copy_1.jpg