Civil procedural law and non - litigation proceedings

SubjectCivil procedural law and non - litigation proceedings
Semester2nd semester
TypeRequired
ECTS6 ECTS
Study programme:Law studies (Master)
Primary language:Slovene

Prerequisits:
It is useful to know the case law in the field of the civil procedural law, enforcement law and the law of non-litigious proceedings. It is desirable that students have sufficient knowledge of English to be able to understand case law and additional study literature.

Content :
/ Civil procedural law and non-litigious procedure

- General
- Procedural prerequisites
- Fundamental principles
- The parties
- Jurisdiction
- Parties
- Capacities
- Representation
- Standing to sue
- General on procedural acts
- Applications, protocols, service of documents
- Language of proceedings
- Applications, protocols, service of documents
- Time-limits, hearings, default and restitutio
- The claim
- Notion, types and contents of a claim
- Multiple claims
- Change of the claim
- Withdrawal of the claim
- Procedural acts of the defendant
- Joinder of parties and third-party intervention
- Costs
- Evidence
- General concepts
- Taking of evidence, assessing and securing of evidence
- Means of evidence
- Proceedings in the first instance courts
- Stay and suspension of proceedings
- Termination of proceedings
- Settlement agreement in court
- Judgment
- Res iudicata
- Appeals
- Appeal
- Final appeal on points of law and extraordinary appeals
- Types of execution,
- Basic principles of the enforcement procedure,
- Subjects of the procedure,
- Legal means,
- Enforcement measures,
- Enforcement for recovery of a monetary claim,
- Enforcement for the enforcement of a non-monetary claim,
- Insurance procedure (lien, notary agreement, preliminary injunctions, interim injunctions).
- General regulation of non-litigious proceedings.
- Special procedures under ZNP-1: procedures for regulating personal status and family relations, procedure for deprivation and return of legal capacity, procedure for extension and termination of extended parental rights, procedure for acquiring full legal capacity of a minor who has become a parent, procedure for deprivation and return of parental rights, procedure for restriction of parents' rights regarding the management of children's property, procedure for detention of persons in psychiatric health organizations, procedure for declaring missing persons dead and proving death, procedure for determining compensation, procedure for valuing and selling things, procedure for the division of things and common property, the procedure for arranging borders, the procedure for allowing an emergency route, procedures with documents and court deposits, the procedure in housing matters, the procedure for regulating relations between co-owners.
- The distinction between civil proceedings and enforcement proceedings and insurance.
- Procedure for entry in the court register.
- Non-litigious proceedings under ZGD-1.
- Land registry procedure.
- Inheritance proceedings.
- Procedure for recognition and enforcement of foreign judgments.
- Notary law: organization of notaries, document activity, custody and deposit, representation.

Readings:

Required readings:

 • A. Galič, Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili novel ZPP-E in ZPP-D, Uradni list, Ljubljana, 2017
 • Zakon o pravdnem postopku (z novelami od ZPP-A do ZPP-E)
 • L. Ude: Civilno procesno pravo, UL, Ljubljana 2002;
 • V. Rijavec [et.al.]: Nepravdno pravo, zbornik referatov, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 2001.
 • V. Rijavec, A. Ekart, Zakon o nepravdnem postopku z uvodnimi pojasnili, Uradni list, 2009.
 • V. Rijavec, Vloga izvedenca geodetske stroke v nepravdnih postopkih Geodetski vestnik, 2011,
 • V. Rijavec, Izvršljiv notarski zapis, Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 14. do 16. oktobra, Portorož, 2010.
 • V. Rijavec, Sklep o delitvi solastnine v nepravdnem postopku. Podjetje in delo, , 2011, 37,št. 5, str. 802-822.
 • V. Rijavec, Postopek v primeru nujnega dedovanja
 • V. Rijavec, T. Keresteš, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelama ZIZ-H in ZIZ-I. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011.
 • V. Rijavec, A. Ekart, Uvodna pojasnila: Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelama ZIZ-J in ZIZ-K, GV založba, 2015.
 • V. Rijavec, A. Ekart, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelo ZIZ-L: razširjena uvodna pojasnila s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, Lexpera, GV Založba, Ljubljana, 2019.
 • V. Rijavec, T. Ivanc, Primerjalnopravni pregled nepravdnih postopkov v družinskih zadevah v razvojni perspektivi, Podjetje in delo, Dnevi slovenskih pravnikov, 11. do 13. oktober 2018, Portorož. - Str. 1265-1280.
 • V. Rijavec. Postopki v družinskih zadevah po sprejemu Družinskega zakonika. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 12. do 14. oktober 2017, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 43, [št.] 6/7). 2017, 43, [št.] 6/7, str. 1279-1301. S. Kraljić, Družinski zakonik : [s komentarjem], Poslovna založba MB, 2019 (samo komentarji k izbranim členom – dogovor na predavanjih)
 • A. Polajnar-Pavčnik, D. Wedam-Lukić: Nepravdni postopek, zakon s komentarjem, Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 1989.
 • V. Rijavec: Dedovanje, Procesna ureditev, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1999.
 • V. Rijavec: Civilno izvršilno pravo, GV Založba, Ljubljana 2003. 
 • Izbrane odločitve sodišč.
 • Druga literatura sporočena na predavanjih.

Recommended readings:

 • V. Rijavec, Izvršljiv notarski zapis. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 14. do 16. oktobra, Portorož, 2010.
 • V. Rijavec, Sklep o delitvi solastnine v nepravdnem postopku. Podjetje in delo, , 2011, 37,št. 5, str. 802-822.
 • V. Rijavec, Postopek v primeru nujnega
 • V. Žnidaršič [et al.]Zbornik v čast Karla Zupančiča : družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti : zbornik znanstvenih razprav v čast 80. rojstnega dne zaslužnega profesorja dr. Karla Zupančiča. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2014, str. 271-301.
 • V. Rijavec, T. Keresteš, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelama ZIZ-H in ZIZ-I. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011.

Objectives and competences:

Students will develop general competencies:

 • ability and encouragement to take into account ethical values, socially responsible thinking and a critical attitude towards social events in decisions, regardless of the subject and level of decision-making.

Students will develop subject-specific competencies:

 • acquire theoretical knowledge in the legal areas considered;
 • knowledge of relevant case law and arbitration;
 • ability of professional-scientific analysis, problem solving, evaluation of various theoretical points of view and use of various legal interpretive methods;
 • understanding and knowledge of civil enforcement law and non-litigious procedure

Intended learning outcomes:

 • the student knows and understands the basic aspects of civil procedural law, executive law and non-litigious procedure;
 • the student evaluates legal problems and issues in the field;
 • the student acquires the ability to argue and explain relevant sources;
 • knowledge, understanding and analysis of court case law or arbitration;
 • oral and written expression on legal issues in the field of the subject;
 • interdisciplinary integration of acquired knowledge.

Learning and teaching methods:

 • lectures;
 • exercises (study of primary sources and case law / arbitration);
 • preparation of a seminar paper;
 • conversation / debate;
 • Involvement of guests / experts.

Assessment:
The knowledge test consists of three parts: a seminar paper, the preparation of a case presentation at tutorials and participation, and a written exam. The written exam is at the end of the semester. The condition for taking the written exam is a successfully completed seminar paper and a successful presentation of the case in tutorials. For an overall positive assessment, all three parts of the knowledge test must be assessed positively. Seminar work (25% in total grades), preparation of a presentation of cases at exercises in the area (25%) and a written exam (50%).

Weight (in %)
seminarske naloge (25% v skupni oceni), priprave predstavitve primera na vajah in sodelovanja (25%) ter pisnega izpita (50%).

Lecturer's references:

Doc. dr. Jože Ruparčič (SICRIS 54027):

 • leta 1992 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani;
 • leta 2019 je z doktorskim delom »Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule) in odškodninska odgovornost organov upravljanja« doktoriral na Evropski pravni fakulteti;
 • od leta 1992 do leta 1993 je bil sodni pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je opravil pravosodni izpit;
 • med letoma 1993 in 1995 je bil kot strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Ljubljani;
 • od leta 1995 do 1997 bil zaposlen v Sekretariatu Agencije za sanacijo bank;
 • leta 1997 je služboval v Sekretariatu Agencije za privatizacijo;
 • od leta 1998 do 2004 je bil zaposlen kot sodnik na civilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani;
 • zatem se je zaposlil na gospodarsko-stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani;
 • od leta 2019 je docent na Fakulteti za pravo in poslovne vede;
 • od leta 2020 je namestnik varuha človekovih pravic Republike Slovenije.
Jože Ruparčič, Pravičnost, etika, človekove pravice in pravo. Res novae, 5, št. 1, 2020, str. 7-70.

Jože Ruparčič, Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev, Ljubljana, Nova univerza, 2020 (izide 2021). 

Jože Ruparčič, Etika v sodnih postopkih, Dignitas, 20, št. 1, 2018, str. 45-65.