Corporate law

SubjectCorporate law
Semester2nd semester
TypeRequired
ECTS6 ECTS
Study programme:Law studies (Master)
Primary language:Slovene

Prerequisits:
There are no special conditions. 

Content :
The course acquaints students with the basics of corporate law with special emphasis on corporate law, business judgment rule, business ethics and business decision making. After passing the exam, students will also be able to identify legal aspects that represent opportunities or safeguards in business operations, and various interests that are reflected in the regulation of the field and affect free trade.

Readings:

Required readings:

 • Komentar ZGD-1. 
 • Bojan Zabel, Tržno pravo, Ljubljana, GV Založba, 1999.  
 • Peter Grilc, Miha Juhart, Pravo vrednostnih papirjev, Ljubljana, Gospodarski vestnik, 1997.  
 • Jože Ruparčič, Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev, Ljubljana, Nova univerza, 2020. 
 • Stojan Cigoj, Institucije obligacij, Uradni list SRS, Ljubljana, 1984.  
 • ZFPPIPP. 
 • Izbrane odločitve sodišč. 
 • Druga literatura sporočena na predavanjih. 

Recommended readings:

 • V. Kranjc, Gospodarsko pogodbeno pravo, Ljubljana, GV Založba, 2006 (izbrana poglavja).  
 • V. Kranjc, Uvodna pojasnila k ZJN-2 in ZJNVETPS, Ljubljana, GV Založba, 2007 (izbrana poglavja).  
 • V. Kranjc, V. Kostanjevec, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Uvodna pojasnila, Ljubljana, GV Založba, 2011.  
 • C. M. Schmiitthoff, Schmitthoff's Export Trade, ninth edition, London, Stevens & Sons, 1990 (izbrana poglavja). 
 • N. Samec, Delniške opcije, Ljubljana, GV Založba, 2009.  
 • N. Samec Berghaus, Analiza elementov insiderskega posla. Podjetje in delo, 2014, 40, št. 5, str. 742-763.  
 • M. Kocbek, N. Plavšak, D. Pšeničnik, Zakon o prevzemih, uvodna pojasnila, Ljubljana, GV založba, 2006.  
 • N. Plavšak, Zakon o dematerializiranih vrednostnih papirjih s komentarjem, Ljubljana, GV založba, 1999.
 • Obligacijski zakonik in druga veljavna temeljna zakonodaja.   

Objectives and competences:

Students will develop general competencies:

 • definitions of the corporate law problem and the correct solution;
 • ability to transfer theoretical knowledge into practice with the ability to solve more complex cases in the field of business / corporate law, which require the integration of different legal areas, and the preparation of more complex legal acts in the field of corporate governance;
 • ability to work independently and in teams, in professional and scientific research work;
 • development and use of legal syllogism and argumentation, general communication skills, presentation of acquired knowledge inside and outside the organization and the international environment;
 • ability to use different interpretive methods of interpreting legal texts;
 • ability to do basic scientific research and find legal sources;
 • ability to combine knowledge from different legal fields (interdisciplinarity).

Students will develop subject-specific competencies:

 • ability and encouragement to observe business ethics in making business decisions in the course of business law;
 • deepening knowledge in the field of business / commercial law;
 • specialized legal knowledge in the field of business law, which supports the professional orientation of the student;
 • ability to place new information and interpretations in the context of the development of the profession in the field of business / commercial law;
 • in-depth knowledge of business law and its application in case law;
 • ability to use knowledge of business ethics and culture in unpredictable situations of international business, and especially the EU environment.

  Intended learning outcomes: 
 Students will develop subject-specific competencies:   

 • know and understand the basic aspects of corporate and contract law, business ethics in making business decisions;
 • evaluate legal problems and issues in the field of corporate law;
 • acquire the ability to argue and interpret relevant sources of international law, including relevant international treaties;
 • know, understand and analyze the case law of courts or arbitrations;
 • express themselves orally and in writing on legal issues in the field of the subject;
 • interdisciplinary integration of acquired knowledge.

Learning and teaching methods: 
Lectures with active student participation, case studies, individual and group research work, distance learning with IKT and presentations. 

Assessment:

 • The knowledge test consists of three parts: seminar work (25%), preparation of a case presentation at tutorials and participation (25%) and a written exam (50%).
 • The written exam is at the end of the semester. The condition for taking the written exam is a successfully completed seminar paper and a successful presentation of the case in tutorials.
 • For an overall positive assessment, all three parts of the knowledge test must be assessed positively.
 • written exam (50%);
 • seminar work (25%);
 • case presentation at tutorials (25%).

Lecturer's references:
Doc. dr. Jože Ruparčič (SICRIS 54027)

 • leta 1992 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani;
 • leta 2019 je z doktorskim delom »Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule) in odškodninska odgovornost organov upravljanja« doktoriral na Evropski pravni fakulteti;
 • od leta 1992 do leta 1993 je bil sodni pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je opravil pravosodni izpit;
 • med letoma 1993 in 1995 je bil kot strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Ljubljani;
 • od leta 1995 do 1997 bil zaposlen v Sekretariatu Agencije za sanacijo bank;
 • leta 1997 je služboval v Sekretariatu Agencije za privatizacijo;
 • od leta 1998 do 2004 je bil zaposlen kot sodnik na civilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani;
 • zatem se je zaposlil na gospodarsko-stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani;
 • od leta 2019 je docent na Fakulteti za pravo in poslovne vede;
 • od leta 2020 je namestnik varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

Jože Ruparčič, Pravičnost, etika, človekove pravice in pravo. Res novae, 5, št. 1, 2020, str. 7-70.

Jože Ruparčič, Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev, Ljubljana, Nova univerza, 2020 (izide marec 2021).

Jože Ruparčič, Etika v sodnih postopkih, Dignitas, 20, št. 1, 2018, str. 45-65.