Fama actorum of The Catholic Institute November - December 2015

Fama actorum of The Catholic Institute November - December 2015

FPPV logo

November - December 2015

Dragi prijatelji

Pred vami je Fama actorum, november-december 2015.

November:

 • Nagovor dekana FPPV prof. dr. Antona Stresa, dekana Fakultete za pravo in poslovne vede
 • V preurejenih prostorih v novo študijsko leto
 • S študenti FPPV na kariernem sejmu v Cankarjevem domu
 • Na konferenci Partnership Between EU and Japan
 • Dogodki i3 se nadaljujejo: Tokrat o japonski kulturi, religiji in gospodarstvu
 • Komentar: Vudu vera v napovedovanje gospodarske rasti

December:

 • Fakulteta za pravo in poslovne vede je prejela Erasmus Charter for Higher Education
 • Skupaj s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani smo organizirali strokovni posvet na temo aktualnosti okrožnice papeža Frančiška Laudato si
 • Skupaj s Fakulteto za državne in evropske študije in Evropsko pravno fakulteto smo organizirali mednarodno konferenco V iskanju temeljnih evropskih vrednot
 • Komentar: Aktualnost papeževe okrožnice Laudato si
 • Advent na Fakulteti za pravo in poslovne vede

Dear Friends

Fama Actorum November - December 2016 has arrived.

November:

 • Welcoming address by prof. dr. Anton Stres, the dean of the Faculty of Law and Business Studies
 • Renewed premises for the following study period
 • Students of the Faculty of Law and Business Studies at the Career Fair in Cankarjev dom
 • Conference on Partnership Between EU and Japan
 • Events i3 continue. This time about the Japanese culture, religion and commerce
 • Commentary: Voodoo faith in economic growth prediction

December:

 • The Faculty of Law and Business Studies received the Erasmus Charter for Higher Education
 • Together with the Faculty of Theology at the Ljubljana University we organized the workshop On the Relevance and Actuality of the Pope Francis’s Encyclical Laudato si
 • Together with the Graduate School of Government and European Studies and the European Faculty of Law we organized an international conference In Search of Basic European Values
 • Commentary: The actuality of Laudato si
 • Advent at the Faculty of Law and Business Studies

 

Dobrodošli na FPPV!

Spoštovana obiskovalka, spoštovani obiskovalec!

Lepo Vas pozdravljam v imenu vseh sodelavcev na Katoliškem inštitutu in na njegovi Fakulteti za pravo in poslovne vede.

Smo sicer mlada visokošolska ustanova, vendar se vcepljamo v večstoletno tradicijo katoliških univerz, kamor sodijo tudi začetki visokošolskega študija na Slovenskem. Danes nam dela družbo nad 300 katoliških univerz po vsem svetu in čez 1000 drugih katoliških visokošolskih ustanov.

Tako predstavlja katoliško visoko šolstvo v svetu pomembno intelektualno moč in vzgojno–izobraževalno silo ter s tem znatno prispeva k avtonomiji, svobodi in pluralnosti univerzitetnega raziskovalnega in pedagoškega dela. S tem namenom so slovenski škofje sprejeli odločitev, da Katoliška Cerkev tudi v Sloveniji obogati izobraževalno in raziskovalno ponudbo.

Danes nosi kot ustanoviteljica Katoliškega inštituta to častno nalogo ljubljanska nadškofija.

Če se odločite za študij, izpopolnjevanje, dodatno izobraževanje ali kako drugo obliko udeležbe pri raziskovalnih in izobraževalnih dejavnostih Katoliškega inštituta, boste nagrajeni s kakovostnimi učitelji in mentorji, sproščenimi in spoštljivimi medosebnimi odnosi ter pozornostjo in upoštevanjem vaše individualne osebnosti in intelektualnih potreb.

Povrh pa še z vsemi možnostmi, ki Vam jih lahko nudi zavod, ki ima več sto sestrinskih ustanov po vsem svetu.

Dobrodošli med nami!

Zasl. prof. ddr. Anton Stres,
rektor Katoliškega inštituta in dekan Fakultete za pravo in poslovne vede

Welcome on the Faculty of Law and Business Studies!

Dear visitor!

I and my colleagues cordially welcome you at the Catholic Institute and its Faculty of Law and Business Studies.

We are a young higher education institution, but grafted into centuries long tradition of catholic universities and to the very beginnings of the higher education in Slovenia. Today we operate in an environment of more than 300 catholic universities along the world and over 1000 of other catholic higher education institutions.

The catholic higher education is an important worldwide intellectual power and educational force which greatly contributes to the autonomy, freedom, and plurality of university research and pedagogical work. This is exactly the reason why Slovene bishops decided to found the Catholic University in Slovenia and enrich educational and research offer.

Today, this honorable responsibility of creating the catholic university lies with the Ljubljana Archdiocese, the founder of the Catholic Institute.

Should you decide for studies, training, additional learning or any other type of participation in the research and educational activities of the Catholic Institute, you will be rewarded by quality teachers and supervisors, relaxed and respectful interpersonal relations, due attention and the respect for your personal traits and intellectual needs.

Last but not least, you can expect a wide variety of opportunities that our institution and hundreds of its sister institutions all around the world can provide.

Welcome among us!

Anton Stres, Professor Emeritus
Rector of the Catholic institute and Dean of the Faculty of Law and Business Studies


 

V preurejenih prostorih v novo študijsko leto

S študijskim letom 2015-16 bomo na Fakulteti za pravo in poslovne vede delo opravljali v prenovljenih prostorih. Prenovljena je predavalnica 7 na Poljanski 4.

Prav tako novi so tudi prostori Knjižnice Fakultete za pravo in poslovne vede, referata za študijske zadeve in dekanata, ki se nahajajo na Ciril-Metodovem trgu 9 v centru Ljubljane.

V študijskem letu 2015-16 izvajamo dodiplomski program Poslovne vede I.

S študijskim letom 2016-17 pričnemo z izvajanjem magistrskega študijskega programa Poslovne vede II in sicer v slovenskem in v angleškem jeziku.

Renewed premises for the following study period

In 2015-16 the pedagogical process at the Faculty of Law and Business Studies will be implemented in renewed lecture room at Poljanska street 4 in Ljubljana center.

In addition, we moved our library and students affairs office to our premises at Ciril-Metodov trg 9 to the opposite of the Ljubljana Cathedral in the Ljubljana center.

We have enlisted the 4th generation of first year students to our undergraduate program Business Studies I.

In 2016-17 we will begin enlisting students to our postgraduate Master program Business Studies II in Slovene and English.


 

S študenti FPPV na kariernem sejmu v Cankarjevem domu

Študentje in sodelavci na Fakulteti za pravo in poslovne vede smo se v četrtek 15. 10. 2015 udeležili predavanj o spodbujanju ustvarjalnosti, ki so potekala v sklopu Kariernega sejma v Cankarjevem domu.

Tudi letos so organizatorji povezali karierno usmerjene posameznike in delodajalce na največjem kariernem dogodku v Sloveniji - 13. sejmu MOJE DELO. Študentje so imeli ta četrtek prosto, da so lahko unovčili dan za obisk celonevnih dogodkov na sejmu. Ob robu sejemskih dogajanj so študentje izvedli tudi ustanovno sejo študentskega sveta.

Students of the Faculty of Law and Business Studies at the Career Fair in Cankarjev dom

On Thursday 15. 10. 2015 students and staff of the Faculty of Law and Business Studies have attended one of the lectures on promoting creativity in business that took place within the Career Fair in Cankarjev dom.

Also this year the organizers have linked career-oriented individuals and employers to the 13th “MOJE DELO” career event, largest in Slovenia. On the sidelines of the exhibition events, students made the inaugural session of the Student Council for the academic year 2015/16.

Na konferenci EU in Japonska

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede smo se udeležili konference na temo sodelovanja med EU in Japonsko. Med govorci na konferenci velja izpostaviti g. Keiichija Katakamija, veleposlanika Japonske pri Evropski uniji, Lojzeta Peterleta, evroposlanca in poročevalca evropskega parlamenta za Japonsko ter izr. prof. dr. Mateja Avblja, zunanjega sodelavca Fakultete za pravo in poslovne vede, sicer pa dekana Fakultete za državne in evropske študije. Konferenca je potekala v luči potrebe po krepitvi gospodarskega, izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Japonsko in EU.

Conference on Partnership between EU and Japan

The staff and former students of the Faculty of Law and Business Studies attended the conference on cooperation between the EU and Japan. Among the speakers at the conference should be highlighted Mr. Keiichija Katakamija, Ambassador of Japan to the European Union, Lojze Peterle, MEP and European Parliament rapporteur for Japan and Assoc. prof. dr. Matej Avbelj, external associate of the Faculty of Law and Business Studies the dean of the Faculty for State and European Studies. The conference was held in light of the need to strengthen the economic, educational, scientific and research cooperation between Japan and the EU.

Dogodki i3 se nadaljujejo. Tokrat o japonski kulturi, religiji in poslovanju

V torek 20. 10. 2015 je v prostorih Galerije Družina potekal 21. večer i3: inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost, tokrat z naslovom: Vpliv japonske religije in kulture na japonsko poslovno okolje. Gosta sta bila prof. dr. Vladimir KOS, pesnik, dobitnik nagrade Prešernovega sklada in upokojeni profesor iz tokijske Univerze Sophia in g. Miran SKENDER, nekdanji veleposlanik Republike Slovenije na Japonskem in predsednik Društva slovensko-japonskega prijateljstva...

Events i3 continue. This time about the Japanese culture, religion and commerce

On Tuesday 20. 10. 2015, at the place of the Gallery Družina the 21st i3 evening was held: innovation, interdisciplinary,internationality; this time with the title: The impact of Japanese religion and culture on the Japanese business environment. The guests were prof. dr. Vladimir KOS, retired professor of Tokyo University Sophia, poet, winner of Prešeren Fund and Mr. Miran Skender, former Ambassador of the Republic of Slovenia in Japan and the President of the Association of Slovenian-Japanese Friendship...

Redni mesečni komentar: Vudu vera v napovedovanje gospodarske rasti

V tokratnem rednem mesečnem komentarju za portal Casnik.si je Mitja Steinbacher s Fakultete za pravo in poslovne vede odprl vprašanje vere v napovedovanje gospodarske rasti.

Iz vsebine:

Po ocenah raziskovalcev Banke Slovenije, UMAR-ja in Gospodarske zbornice Slovenije bi naj slovensko gospodarstvo bilo pred obdobjem gospodarske rasti. Značilnost napovedovanja gospodarskih razmerij je vrtenje v neskončni povratni zanki: podatek, napoved, revizija podatka, revizija napovedi, podatek, napoved, revizija podatka, revizija napovedi.

Regular monthly column: Voodoo in the economic growth prediction

Mitja Steinbacher from the Faculty of Law and Business Studies in his latest monthly column for casnik.si raises a question of voodoo economics when it comes to predicting economic growth.

From the content:

According to recent research by the Slovene Central Bank, the Institute of Macroeconomic Analysis and Development and the Slovene Chamber of Commerce Slovene economy awaits a period of economic growth. Typical for predicting economic affairs is the following perpetual loop: data, prediction, revised data, revised prediction, data, prediction, revised data, revised prediction.

December


 

Fakulteta prejela Erasmus Charter for Higher Education

S Fakultete za pravo in poslovne vede vam sporočamo, da smo v mesecu novembru prejeli Erasmus Charter for higher Education. Članstvo v mreži Erasmus odpira vrata sodelovanja v aktivnostih vezanih na mednarodno mobilnost študentov, pedagoških sodelavcev FPPV in odpira dodatne možnosti sodelovanja v mednarodnih projektih. Članstvo v mreži Erasmus je lep razvojni dosežek najožjih sodelavcev FPPV in potrditev mednarodne usmerjenosti fakultete.

Več o programih Erasmus+ in možnostih, ki jih le-ta omogoča najdete na uradnih spletnih straneh evropske agencije EACEA.

Faculty received Erasmus Charter for Higher Education

In November 2015 the Faculty of Law and Business Studies has become a member the Erasmus Charter for Higher Education. Membership in the Erasmus network will foster the participation of the Faculty of Law and Business Studies in international mobility of students, staff, and faculty. The membership is an important evolutionary step for the future development of our institution and confirms the international focus of the Faculty of Business.

For more about Erasmus+, please see EACEA.


 

O aktualnosti okrožnice papeža Frančiška Laudato si

10. novembra 2015 sta Fakulteta za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu inTeološka fakulteta Univerze v Ljubljani organizirali okroglo mizo na temo aktualnosti papeževe okrožnice Laudato si. Okrogla miza je naletela na veliko zanimanje javnosti, dogodek pa so ob dobrem obisku zainteresirane javnosti medijsko pokrivali spletni magazin Casnik.si in Radio Slovenija..

On the actuality of the papal encyclical Laudato si

On November 10 the Faculty of Law and Business Studies at the Catholic Institute and the Faculty of Theology at the Ljubljana University organized a mini conference on the actuality of Laudato Si, the Pope Francis’ encyclical. The attendance of the event was high and the event was covered by on-line magazine Casnik.si and the report of the event was broadcasted by the national radio.

V iskanju temeljnih evropskih vrednot

V soorganizaciji Fakultete za pravo in poslovne vedeFakultete za državne in evropske študijein Evropske pravne fakultete se je v Ljubljani 20. in 21. novembra odvila mednarodna konferenca V iskanju temeljnih evropskih vrednot.

Na konferenci so med drugimi sodelovali dr. David Roth – Isigkeit, dr. Hanna Maria Kreuzbauer, dr. Ivan Padjan, dr. Miruna Andrea Balosin, dr. Jens T. Theilen, dr. Michael Sevel, dr. Violeta Beširević, dr. Ivana Tucak, dr. Vasiliki Saranti, dr. Damir Banović in dr. Andra le Roux – Kemp.

Uvodni nagovor na konferenci je imel rektor Katoliškega inštituta in dekan Fakultete za pravo in poslovne vede zasl. prof. ddr. Anton Stres.

In Search of Basic European Values

During November 20-21 the Faculty of Law and Business Studies, Graduate School of Government and European Studies and European Faculty of Law organized an international conference titled In Search of Basic European Values.

Some of the guests include inter alia: dr. David Roth – Isigkeit, dr. Hanna Maria Kreuzbauer, dr. Ivan Padjan, dr. Miruna Andrea Balosin, dr. Jens T. Theilen, dr. Michael Sevel, dr. Violeta Beširević, dr. Ivana Tucak, dr. Vasiliki Saranti, dr. Damir Banović and dr. Andra le Roux – Kemp.

The introductory address at the conference was given by emeritus professor Anton Stres, rector of the Catholic Institute and dean of the Faculty of Law and Business Studies.

Redni mesečni komentar: Aktualnost papeževe okrožnice

V tokratnem rednem mesečnem komentarju za portal Casnik.si je Mitja Steinbacher s Fakultete za pravo in poslovne vede lotil vprašanja nekaterih temeljnih ekonomskih vidikov papeževe okrožnice Laudato si.

Iz vsebine:

Papež Frančišek je s svojo nedavno okrožnico Laudato si svetovno javnost pozval k ohranjanju narave in izrazil potrebo po prerazdelitvi bogastva od premožnih k manj premožnim. Njegova beseda ima vzgojno moč, je pa vprašanje, do kolikšne mere se lahko ta moč prelije v moč arbitrarnega poseganja oblasti v razvojni tok prevladujoče zahodne civilizacije...

Regular monthly column: the actuality of Laudato si

Mitja Steinbacher from the Faculty of Law and Business Studies in his latest monthly column for casnik.si analyses some of the fundamental economic aspects of the encyclical Laudato si.

From the content:

The Pope Francis by his latest encyclical Laudato si urges the world to protect the nature and expresses a need for redistribution of wealth from wealthy to poor. His voice has strong educational powers. However, the question remains how will these powers transform into the arbitrary powers of the government authorities and influence the development of the western civilization.


 

Advent na Fakulteti za pravo in poslovne vede

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede smo pričeli z običajem skupnega pričakovanja božiča. Tako vsak ponedeljek študenti in sodelavci FPPV praznujemo advent ob prižiganju svečk. Za popolno praznično vzdušje so študentje ob prižigu prva svečke na adventnem vencu poskrbeli sami, saj so okrasili božično drevesce in skupne prostore.

Advent at the Faculty of Law and Business Studies

At the Faculty of Law and Business Studies we initiated the tradition of Christmas expectation. Thus, every Monday students and staff gather in the library at the faculty and celebrate the advent. At our first gathering students created the holiday atmosphere by decorating the library, bringing cakes and lighting the candle.

ZAHVALA DONATORJEM IN PODPORNIKOM:
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podpornikom ustanavljanja Katoliške univerze na Slovenskem z željo, da ostanete z nami tudi vnaprej. Skupaj z Vašo pomočjo lahko postavimo trdno Katoliško univerzo, ki bo poznana kot spoštljiva izobraževalna ustanova najvišje kakovosti po zgledu najboljših katoliških univerz. Pomagate nam lahko z vašim prispevkom neposredno preko spleta, tako da s klikom sledite povezavi na spodnji sliki oziroma tako, da nas neposredno kontaktirate na

A WORD OF THANKFULNESS TO OUR SUPPORTERS:
We express our thankfulness to all the supporters and donors for their support in the creation of the Catholic University in Slovenia. We hope that you will remain with us also for the future. Together we can set up a strong and respectful Catholic University that will be known as an education center of the highest quality and similar to the best catholic education centers. You can help us with your contribution via the internet by following the link from below (Donacija za ustanovitev katoliške univerze v Sloveniji) or by contacting us on