Ehrlichova religiološka obravnava svetovnih verstev

Nik Trontelj

Ehrlichova religiološka obravnava svetovnih verstev

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.23a.3

Ključne besede: Lambert Ehrlich, nekrščanska verstva, religiologija, apologetika, Teološka fakulteta

Izvleček:
Lambert Ehrlich velja za enega od največjih poznavalcev primerjalnega veroslovja svojega časa v mednarodnem in domačem prostoru. Uvrščamo ga med pionirje pri organiziranju sistematičnega študija verstev na univerzitetni ravni v Sloveniji. Na Teološki fakulteti v Ljubljani je o nekrščanskih verstvih predaval pri predmetih: Veroslovje (Apologetika), Primerjalno veroslovje in Misiologija. Vsebina njegove obravnave svetovnih verstev se je spreminjala glede na metodologijo in cilje posameznih predmetov. Verstva je obravnaval z namenom dokazovanja vzvišenosti krščanstva v primerjavi z drugimi verstvi, zato je k študiju drugih verstev pristopal kot apologet. Prispevek predstavi Ehrlichovo obravnavo svetovnih nekrščanskih verstev na podlagi njegovih zapisov in študijskih skript, ki jih je uporabljal za svoja predavanja pri omenjenih študijskih predmetih.

PDF

Ehrlichova religiološka obravnava svetovnih verstev