Fakulteta za pravo in ekonomijo

Poslanstvo, vizija in strategija

Fakulteta za pravo in ekonomijo je zasebna fakulteta, ki sledi viziji in poslanstvu ustanovitelja, Katoliškega inštituta. Dejavnost Katoliškega inštituta obsega raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike. V prvi vrsti to pomeni ustanavljanje visokošolskih zavodov, visokošolskih knjižnic, raziskovalnih centrov in študentskih domov, ki se bodo povezali v katoliško univerzo. Bodoča katoliška univerza mora predstavljati skupnost učenjakov, tako profesorjev kot študentov, s ciljem skupnega raziskovanja, ohranjanja in širjenja védenja, s posebnim poudarkom na potrebe in priložnosti skupnosti. Kot univerza mora predstavljati avtonomno središče študija in središče, ki služi potrebam človeške družbe in pod isto streho združuje sodelovanje vseh tistih, ki prispevajo k uresničevanju njenih ciljev v svobodnem in spodbujevalnem akademskem ozračju.

Fakulteta za pravo in ekonomijo je kot zasebna fakulteta avtonomna pri razvoju svoje prepoznavnosti in identitete in pri opravljanju poslanstva, kot ji ga nalaga ustanovitelj in ki veljajo za bodočo katoliško univerzo. Pri tem mora spoštovati pravice posameznikov in skupnosti in ostati znotraj meja katoliškega. V okviru raziskovanja in poučevanja ima svobodo, ki jo uveljavlja v skladu z načeli in metodami znanosti. Pri tem se mora ozirati na resnico in na skupno dobro. Gojiti mora sodelovanje z drugimi (katoliškimi in nekatoliškimi) univerzami na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sodelovanje zajema raziskovalne, pedagoške in druge dejavnosti in projekte.

Poslanstvo

Fakulteta za pravo in ekonomijo je avtonomna skupnost znanstvenikov, učiteljev in študentov, ki ob spoštovanju osebne svobode in pravic posameznika in skupnosti išče in odkriva resnico, zagotavlja razvoj znanosti in strokovnosti in v izobraževalnem procesu posreduje resnico in spoznanja z znanstvenega področja družbenih in humanističnih ved in prispeva h globlji kulturi in polnejši uresničitvi človeške osebe.

Vizija

Fakulteta za pravo in ekonomijo bo v Sloveniji, v zamejstvu in v izseljenstvu znana kot kvalitetna zasebna fakulteta, znanstveno-raziskovalna in vzgojno-izobraževalna skupnost, ki je dejavno vpeta v mednarodne povezave najkvalitetnejših katoliških in drugih znanstveno-raziskovalnih institucij in je kot družbeno-odgovorna in etično-zavedna institucija opazno prisotna v družbenem, kulturnem in gospodarskem življenju slovenskega narodnega prostora.

Strateške usmeritve

Temeljna strateška usmeritev Fakultete za pravo in ekonomijo je krepiti ugled katoliških univerz, ki so po svetu poznane kot vrhunske znanstveno-raziskovalne in pedagoške ustanove, ki s svojim zgledom skrbijo za krepitev znanja in za ohranjanje temeljnih vrednot zahodne civilizacije.

Ustanovitelj fakultete ocenjuje, da bo izvajanje študijskih programov Fakultete za pravo in ekonomijo obogatilo slovenski visokošolski prostor, pripomoglo k njegovi kakovostni in vsebinski pluralizaciji ter predvsem študentom omogočilo možnost izbire, kje in pod kakšnimi pogoji se želijo izobraževati.

Cilji Fakultete za pravo in ekonomijo so skladni z izhodišči Nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/2002), zlasti pri: povečanju deleža zaposlenega prebivalstva z visoko izobrazbo; doseganju višje ravni študentov na 1000 prebivalcev; povečanju števila vpisnih mest v celotnem terciarnem izobraževanju; povečanju števila študentov in diplomantov podiplomskega študija; spodbujanju sodelovanja z gospodarstvom in civilno družbo; spodbujanju mednarodnega sodelovanja; vključevanju izkušenih znanstvenikov z vsega sveta in zamejstva; povečanju ponudbe študijskih programov ter vsebinski pluralizaciji oziroma obogatitvi visokega šolstva, da se zagotovi mednarodna primerljivost.

Fakulteta za pravo in ekonomijo je kot zasebna fakulteta odprta za vse študente, ne glede na njihovo osebno prepričanje ali drugo osebno okoliščino. Dejavnost fakultete bo dopolnjevala dejavnost primerljivih visokošolskih zavodov in znanstvenoraziskovalnih inštitutov, ki že delujejo v Sloveniji. Pri oblikovanju študijskega programa so upoštevane smernice bolonjskega reformnega procesa in določbe visokošolske zakonodaje Republike Slovenije.

Razvojni cilji

Katoliška univerza mora biti ustanovljena s ciljem postati vsenacionalna institucija učenja in center odličnosti. Glede na izvor in zgodovinsko vlogo katoliških univerz po svetu ima KU odgovornost postati intelektualno središče najvišje kakovosti. Katoliška univerza mora graditi prepoznavnost tudi znotraj katoliške skupnosti.

Razvojni cilji, ki bodo omogočili uresničitev zastavljene vizije bodoče katoliške univerze, so kratkoročni (do treh let), srednjeročni (od treh do petih let) in dolgoročni (po petih letih). Vsebinsko jih lahko razdelimo v naslednje sklope: raziskovalno delo, učni program, mednarodno sodelovanje, odgovornost za vrednote.

Raziskovalno delo

Dolgoročni cilj je doseči vodilno mesto med primerljivimi raziskovalno usmerjenimi institucijami primerljive velikosti, namena in tradicije. Katoliška univerza si bo morala prizadevati za ohranjanje položaja odličnosti na področjih teologije, filozofije, prava in poslovnih ved.

Srednjeročni in dolgoročni cilj raziskovalnih aktivnosti je vzpostavitev raziskovalnega jedra za potrebe dograjevanja izobraževalnega programa, vključevanja študentov v raziskovalni proces, sodelovanja na domačih in mednarodnih raziskovalnih razpisih (tako državnih kot zasebnih) in za prenos pridobljenih znanj v gospodarstvo.

Fakulteta za pravo in ekonomijo kot integralni del bodoče KU si mora v okviru dolgoročnih ciljev KU prizadevati za podporo posameznikom z raziskovalnim potencialom, od katerih si lahko na dolgi rok obeta vrhunske raziskovalne rezultate. Spodbuja se pisanje lastnih monografij, sodelovanje na znanstvenih konferencah, sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih razpisih, objavljanje v domačih in tujih revijah JCR, v revijah indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI ali v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, ki so uvrščene v mednarodno bibliografsko bazo. Raziskovalno delo mora biti organizirano na način, ki motivira raziskovalce k prijavljanju tudi na najbolj zahtevne domače in mednarodne raziskovalne projekte.

Spodbuja se pripravo in sodelovanje v aplikativnih in temeljnih raziskovalnih projektih v okviru domačih in mednarodnih javnih in zasebnih razpisov. Pravilniki in delo na raziskovalnem področju mora izhajati iz narave izobraževalnih programov, ki jih ponuja Fakulteta za pravo in ekonomijo in ki bodo nosilni stebri razvoja katoliške univerze.

Izobraževalni program

Eden izmed stebrov delovanja bodoče univerze bodo njene izobraževalne vsebine. Zato mora kot zasebna fakulteta že sedaj posebno skrb posvečati štipendiranju in znanstvenim raziskavam ter izobraževanju in usposabljanju študentov s kakovostnimi dodiplomskimi in podiplomskimi programi in programi izven rednega izobraževalnega procesa.

Fakulteta za pravo in ekonomijo mora zato ponujati izobraževanja, ki odražajo skrb za celovito, skrbno, odgovorno in marljivo osebo z željo po stalnem izobraževanju, kar lahko doseže z vključevanjem filozofskih, humanističnih, družboslovnih in poslovnih vsebin v predmetnik. Izobraževati mora v smeri, ki spodbuja odličnost in gradi na vrednotah katoliške tradicije.

Pedagoški proces mora potekati nemoteno in na aktualen in sodoben način. Vsebina učnega programa mora biti podkrepljena z najnovejšimi primeri iz teorije in prakse. Zasebna fakulteta mora skrbeti za kakovost študijskega programa, nadgradnjo obstoječega študijskega programa in pripravo novih študijskih programov.

Glede na zgoraj navedene cilje si mora Fakulteta za pravo in ekonomijo prizadevati okrepiti prepoznavnost med tistimi dijaki katoliških gimnazij in dijaki ostalih srednjih šol in gimnazij, ki si želijo kvalitetne izobrazbe temelječe na kritičnem razmišljanju. To ciljno skupino bi lahko dobili z izpostavljanjem individualnega pristopa, ki gradi poleg znanja tudi na osebnostni rasti. Ta segment populacije je zelo pomemben, saj so perspektivni študentje magnet tudi za vpis ostalih študentov.

Fakulteta za pravo in ekonomijo mora ponujati edinstveno izobraževanje ter si mora prizadevati študirajočim omogočiti pripravništvo v podjetjih in s tem študentom poleg teoretičnega znanja omogočiti pridobivanje izkušenj odločanja in reševanja konkretnih izzivov z različnih področij delovanja podjetij. To pomeni, da je treba vzporedno s programi graditi karierni center mladih, ki bi študentom ponujal različne možnosti glede uresničevanja njihovih kariernih ciljev.

Dolgoročni cilj je vzpostavitev visoko kakovostnih učnih programov za domače in tuje študente in zadosten vpis, ki omogoča razvoj fakultete in izpolnjevanje poslanstva in krepitve njene prepoznavnosti.

Mednarodno sodelovanje

Fakulteta za pravo in ekonomijo mora biti zavezana h krepitvi mednarodne prepoznavnosti za dosego pomembnega dolgoročnega cilja prihodnje katoliške univerze, ki je postati mednarodno kredibilen in ugleden partner in ponudnik raziskovalno-izobraževalnih storitev in spoštovana institucija v Sloveniji.

Tako si mora kot prva zasebna fakulteta v sklopu bodoče katoliške univerze prizadevati za krepitev vezi z raziskovalnimi inštituti in univerzami doma in po svetu. V ta namen mora graditi in ohranjati povezave s tujimi strokovnjaki in jih poskušati smiselno vključevati v pedagoški proces. Prisotna mora biti v vseh relevantnih mednarodnih programih mobilnosti v okviru EU in se povezovati s sorodnimi izobraževalnimi ustanovami.

Srednjeročni cilj mednarodnega sodelovanja Fakultete za pravo in ekonomijo je krepitev študijskih programov z mednarodnimi strokovnjaki, sodelovanje domačega kadra v mednarodnem izobraževalnem procesu, priprava mednarodnih konferenc in sodelovanje na mednarodnih konferencah doma in v tujini. Krepiti je treba vezi z domačimi in s tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami. Na srednji rok je treba pripraviti mednarodno poletno šolo in razmisliti o možnostih izvajanj mednarodnega dodiplomskega izobraževalnega programa. Treba se je vključevati v mednarodne pobude in v mreženja mednarodnih poslovnih šol.

Cilji glede zagotavljanja kakovosti

Cilji glede kakovosti izobraževanja so zapisani v poslovniku kakovosti in z njim so seznanjeni vsi zaposleni in sodelavci pri izvajanju programov na Fakulteti za pravo in ekonomijo. Ti so:

•       doseganje mednarodne primerljivosti kakovosti,
•       nemoteno delovanje in zagotavljanje učinkovitosti vodenja,
•       transparentnost in učinkovitost pedagoškega procesa,
•       razvoj učnih vsebin glede na aktualne standarde,
•       krepitev povezovanja s podjetji,
•       konkurenčen raziskovalni program in
•       doseganje ugleda in prepoznavnosti v strokovni in širši javnosti po svoji kakovosti ponujenih vsebin in skrbi za karierni razvoj študentov.

Poslanstvo in vizija

  • spoštovanje osebne svobode in pravic posameznika
  • zagotavlja razvoj znanosti in strokovnosti
  • družbeno-odgovorna in etično-zavedna institucija
  • krepitev ugleda katoliških univerz
  • povečanje deleža zaposlenega prebivalstva z visoko izobrazbo
  • spodbujanje mednarodnega sodelovanja

Fakulteta za pravo in ekonomijo | Poslanstvo, vizija in strategija