Vpisni pogoji

Vpisni pogoji so standardni in skladni z veljavno zakonodajo. Objavljeni so v vsakokratnem razpisu vpisnih mest in se praviloma zelo malo spreminjajo.

Vpisni pogoji za študijsko leto 2024-25

Pogoji napredovanja v višji letnik

Za napredovanje v višji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 45 KT predhodnega letnika. V višji letnik se izjemoma lahko vpiše tudi študent, ki ni dosegel predpisanega števila KT zaradi opravičljivih razlogov, med katere sodijo materinstvo, slabe socialne razmere, vrhunski športniki in podobno. Študent lahko med študijem enkrat ponavlja letnik. Ponavljanje je mogoče le, če izpolni vsaj polovico obveznosti prejšnjega letnika, to je 30 KT. Študij praviloma zaključi v času, predvidenem s študijskim programom. Iz opravičljivih razlogov se lahko študij podaljša za eno leto. Študent pa lahko napreduje v višji letnik in konča študij prej, kot je predvideno s študijskim programom.

Letna šolnina: 1900€

*možnost pridobitve štipendije v obliki oprostitve plačila.