Res novae

Res novae je znanstvena recenzirana periodična publikacija, ki jo izdaja Katoliški inštitut. Izhaja dvakrat letno v elektronski in tiskani obliki. Revija je zasnovana interdisciplinarno: pokriva široko področje družboslovja (pravo, politologija, ekonomija) in humanistike (filozofija, zgodovinopisje). Njeno vsebinsko jedro se nahaja v povezovanju osebne in ekonomske svobode z družbeno etično odgovornostjo.

Prispevki za objavo v Res novae lahko prikazujejo koncepte, predstavljajo teoretske ugotovitve ali pa so empirično-analitični. Pričakuje se, da avtorji izkazujejo visoko stopnjo poznavanja problematike, da so znanstveno natančni in metodološko jasni. Prispevki morajo izkazovati doprinos k razvoju področja, ki ga obravnavajo.

Namen Res novae je spodbujanje izvirnega znanstvenega razmisleka o aktualnih vprašanjih znanosti in spodbujanje uporabe različnih metodoloških pristopov. Res novae ne daje prednosti nobeni obliki metodološkega pristopa, saj se zavzema za uporabo interdisciplinarnih orodij znanstvene analize in primerjalno analizo uveljavljenih konceptov z novimi, ki so šele v fazi preverjanja.

Avtorji in recenzenti

Revija je v prvi vrsti namenjena predavateljem in raziskovalcem, ki so povezani z visokošolskimi ali raziskovalnimi organizacijami, drugotno pa tudi ostalim, ki izkazujejo dobro poznavanje svoje obravnavane tematike in so dosegli najmanj drugostopenjsko univerzitetno izobrazbo (magisterij). Vsak članek gre pred objavo skozi anonimni in neodvisni recenzentski proces, ki zajema domače in tuje ocenjevalce z ustreznimi akademskimi nazivi – vsaj z nazivom docenta. Glavni urednik članek pošlje vsaj enemu (zaželeno dvema) zunanjemu recenzentu, ki mora poročilo oz. izpolnjen recenzentski obrazec oddati v roku enega meseca. Recenzenti so neodvisni; avtorji ne vedo za njihovo identiteto, saj je ta znana zgolj glavnemu uredniku in članom uredniškega odbora. Na podoben način je recenzentom neznana identiteta avtorjev. Če se recenzentska mnenja med seboj izrazito razlikujejo, glavni urednik pošlje članek v oceno tretjemu recenzentu. Recenzenti, ki ocenjujejo ustreznost posameznega članka, niso zaposleni v instituciji, od koder prihaja njegov avtor.

Prispevki

Revija objavlja izvirne znanstvene in pregledne znanstvene članke. Izvirni znanstveni članki prinašajo avtorjevo samostojno, kritično in inovativno obravnavo izbrane tematike z njegovimi lastnimi tezami ali zaključki, pregledni znanstveni članki pa kritično prikazujejo kontekst izbrane tematike ob upoštevanju tradicionalnih in sodobnih dognanj določene znanstvene discipline.

Jezik prispevkov

Prispevki so lahko sestavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku. Naslov, izvleček in ključne besede morajo biti sestavljene v obeh jezikih.

Indeksiranost

Revija je indeksirana v priznani mednarodni bibliografski bazi ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) in s tem primerno »točkovana«. Revija je indeksirana tudi v bibliografski bazi dLib (Digitalna knjižnica Slovenije).

Odprti dostop

Revija objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence »Creative Commons Attribuition 4.0 International License« (CC BY 4.0).

Naroči se na tiskano izdajo

Pošljite nam sporočilo na elektronski naslov

Res novae