Fakulteta za pravo in ekonomijo

Študenti, ter zaposleni iz okolij z manj možnostmi lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatek za študijsko leto 2023/2024 znaša 250 EUR/mesec za študente, ter 100 eur na izmenjavo za zaposlene.

Študenti in zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje katere od skupin udeležencev z manj priložnostmi, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Spodaj navedeni seznam takih možnih ovir ni izčrpen ter in se uporablja kot referenca pri ukrepanju za izboljšanje dostopnosti in navezovanja stikov z ljudmi z manj priložnostmi. Posebno pozornost bomo pri FPE namenili skupinam, ki jih vežejo razna družinska razmerja in si odsotnost od doma zaradi tega težje privoščijo. Zato spodbujamo prijavitelje, ki imajo družine, da se ob dodatni pomoči prijavijo na Erasmus+. Poleg tega spodbujamo tudi druge, ki bi na podlagi spodaj naštetih ovir težje sodelovali v programih Erasmus+. Te ovire lahko kot samostojni dejavniki ali v kombinaciji ovirajo njihovo sodelovanje:
 
  1. Posebne potrebe: telesni, duševni, intelektualni ali senzorični primanjkljaji, npr. invalidnosti, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni itn.
  2. Zdravstvene težave: zdravstvene težave, vključno s hudimi oz. kroničnimi boleznimi ali kakršnimi koli drugimi telesnimi ali duševnimi stanji.
  3. Kulturne razlike: posamezniki/-ce z migrantskim ali begunskim ozadjem, novo prispeli migranti/ke pripadniki/ce nacionalne ali etnične manjšine, uporabniki/ce znakovnega jezika, posamezniki/ce s težavami pri jezikovnem prilagajanju in kulturni vključenosti itn.
  4. Ovire, povezane z diskriminacijo: diskriminacija povezana s spolom (spolna identiteta, izražanje spola itn.) starostjo, etnično pripadnostjo, religijo, prepričanjem, spolno usmerjenostjo, invalidnostjo ali presečnimi dejavniki (kombinacija ene ali več omenjenih diskriminatornih ovir).
  5. Ekonomske ovire: ekonomska prikrajšanost, tj nizek življenjski standard, nizek dohodek, in osebe, ki morajo ob izobraževanju delati za preživetje, so odvisne od sistema socialnega varstva, so dolgotrajno brezposelne, živijo v negotovih razmerah ali revščini, so brezdomci/ke v dolgovih ali imajo finančne težave itn.
  6. Družbene ovire: omejene socialne kompetence, asocialna ali visoko tvegana vedenja, storilci/ke kaznivih dejanj, uporabniki/ce drog ali alkohola ali socialna marginalizacija, študentje starši skrbnik/ce, rejnik/ice ali sirota oziroma oseba, ki je živela ali živi v institucionalni oskrbi.
  7. Ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja: posamezniki/ce ki so zgodaj izstopili iz sistemov izobraževanja in usposabljanja, nizko kvalificirani odrasli, težave ki so posledica izobraževalnih sistemov, ki ustvarjajo strukturne ovire ali ne upoštevajo v celoti posebnih potreb posameznika/ce.
  8. Geografske ovire: življenje v oddaljenih ali podeželskih območjih, na majhnih otokih ali v obrobnih/najbolj oddaljenih regijah, v predmestjih, v območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, slaba infrastruktura) ali manj razvitih območjih v tretjih državah itn.
Erasmus+ - Manj priložnosti