Postopek recenzije mora za doseganje objektivnosti zadostiti načelom avtonomije ter slediti načelom demokratičnega in nepristranskega ocenjevanja. Prispele članke najprej pregleda glavni urednik, ki ocenjuje rokopise glede na njihovo intelektualno vsebino, ne glede na raso, spol, versko prepričanje, etnično poreklo, državljanstvo, politično filozofijo ali katere koli druge osebne okoliščine avtorjev. Odločitev glavnega urednika je lahko omejena s pravnimi zahtevami v zvezi z obrekovanjem, kršitvijo avtorskih pravic in plagiatorstvom.

Ocena prijavljenih prispevkov: Po predhodnem pregledu v primeru pozitivne ocene glavni urednik prispevek pošlje v recenzijo. Vsak prispevek recenzirata najmanj 2 recenzenta, ki sta uveljavljena strokovnjaka s predmetnega področja. Proces recenzije prispevkov je dvojno slep – niti recenzent niti avtor nista znana drug drugemu.Recenzent ima praviloma 1 teden časa, da se odloči, ali bo sprejel pripravo recenzije. Na tej podlagi opravljene recenzije je sprejeta odločitev o objavi. Možne odločitve vključujejo sprejem, sprejem z revizijami ali zavrnitev. Zavrnjeni članki vključujejo tiste, ki se ne vklapljajo v poslanstvo revije in ne dosegajo znanstvenih standardov, so slabo strukturirani ali jezikovno neustrezni. V primeru odločitve za objavo po opravljeni reviziji, avtor prispevek naknadno popravi in ga vrne sodelavcu uredništva, ki preveri, ali so bili upoštevani zahtevani predlogi. V primeru, da se avtorje pozove k reviziji prispevka, to ne pomeni zagotovila, da bo popravljen prispevek sprejet.

Dodatni dejavniki ocenjevanja: Dodatni dejavniki ocenjevanja vključujejo ustreznost (Ali je članek relevanten za vsebinski fokus revije?), primernost (Ali je ta članek tehnično dober in popoln?), pomembnost (Ali je članek zanimiv za druge raziskovalce?), izvirnost (Ali so rezultati ali ideje novi in prej neznani?), berljivost (Ali je prispevek dobro strukturiran in lahko razumljiv?), jezik (Ali je prispevek napisan v pravilnem jeziku in slogu?). Glavna dodatna upoštevana dejavnika sta pomembnost in izvirnost.

Odločitev o objavi: Končno odločitev o objavi na podlagi prejetih recenzij in morebitnih opravljenih revizij sprejme glavni urednik v sodelovanju z drugimi člani uredniškega odbora.