Revija objavlja redno poslane prispevke in prispevke v občasnih tematskih sklopih. Prispevki so kategorizirani kot: izvirni znanstveni članek, pregledni znanstveni članek, krajši znanstveni članek. Vsi objavljeni članki so indeksirani in recenzirani. Revija običajno ne objavlja ocen knjig, kritik ali drugih zapisov.

Za prispevke veljajo splošni standardi etike znanstvenega objavljanja. Oddani prispevek ne sme biti že objavljen oz. biti v procesu objave pri drugi reviji. Vsi avtorji in soavtorji prispevkov so dolžni posredovati podatke o morebitnem konfliktu interesov, vključujoč osebna, finančna in druga razmerja z ljudmi in organizacijami, ki bi lahko vplivale na njihovo delo.

Članki so lahko oddani v slovenskem ali angleškem jeziku. Naslov, povzetek in ključne besede naj bodo napisani v obeh jezikih. Rokopisi morajo biti lektorirani. Pričakuje se, da avtorji obvladajo slovnico, slog in terminologijo jezika, v katerem oddajo članek.


Struktura prispevkov

Vsak prispevek, ki je predložen za objavo v Res novae, mora vsebovati naslednje elemente:

 • Ime in priimek vseh avtorjev prispevka, naziv organizacije, v okviru katere delujejo, in kontakt korespondenčnega avtorja z jasno navedbo korespondenčnega avtorja. Korespondenčni avtor bo obveščen o recenzentskemu postopku in bo zadolžen za dokončno ureditev prispevka, ko bo ta sprejet v objavo.
 • Naslov prispevka v slovenščini in angleščini, ki naj bo jasen in jedrnat.
 • Izvleček v slovenščini in angleščini (največ 150 besed), ki na kratko predstavi temeljni namen in zaključke prispevka.
 • Ključne besede v slovenščini in angleščini (od 5 do 7), ki naj bodo navedene pod izvlečkom.
 • Uvodno poglavje, ki naj opredeli temo in poda zadostno podlago za razumevanje raziskovalnega vprašanja.
 • Rezultati, kjer je treba na jasen in razumljiv način predstaviti rezultate raziskave.
 • Razprava, kjer avtorji umestijo rezultate svojega dela v teoretični okvir in izpostavijo njihov doprinos k razvoju obstoječe teorije ali predhodnih raziskav.
 • Zaključek, kjer avtorji strnejo svoja dognanja.
 • Popoln seznam vseh referenc, ki so bile uporabljene v besedilu prispevka. Seznam se nahaja ob koncu prispevka in tvori samostojno poglavje. Reference morajo biti navedene po abecednem in kronološkem redu.

Jezik in oblika prispevkov

Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. Naslov, izvleček in ključne besede morajo biti sestavljene v obeh jezikih. Avtorji morajo slovnično, slogovno in terminološko obvladati jezik, v katerem pišejo. Dolžina izvirnih znanstvenih člankov je med 30 in 50 tisoč znaki (s presledki), dolžina preglednih znanstvenih člankov pa med 20 in 40 tisoč znaki (s presledki). Prispevki morajo biti sestavljeni v pisavi »Times New Roman«. Velikost glavnega naslova prispevka mora biti 16 (krepko), velikost posameznih naslovov 12 (krepko), velikost podnaslovov 12 (ležeče), velikost osnovnega besedila 12 (navadno), velikost opomb pod črto 10 (navadno); razmak med vrsticami mora biti 1.5.


Grafikoni in tabele

Grafikoni in tabele morajo imeti svoj naslov, ki naj bo zapisan v vrstici neposredno pod grafikonom oziroma tabelo. Grafikoni oziroma tabele so opremljene z opisom, kjer je na kratko razložen pomen njihove vsebine. Posamezen opis sledi takoj za naslovom grafikona oziroma tabele. Na primer: Tabela 1: Naslov. Opis.


Pojasnjevalne opombe (pod črto)

Pojasnjevalne opombe pod črto (»fusnote«) naj bodo rabljene le v nujnih primerih. Za označevanje pojasnjevalnih opomb pod črto naj bodo v rabi arabske številke. Opombe pod črto ne smejo biti rabljene za zapisovanje sprotnih referenc.


Sprotne reference (v besedilu)

Sprotne reference naj bodo vključene v samo besedilo znotraj oklepajev po sistemu avtor (priimek), letnica, stran(i). Na primer: (McGrath 2013, 57). Pri zapisovanju strani v sprotnih referencah naj bo v rabi dolgi stični vezaj. Na primer: 12–14.

Različne strani in/ali avtorji so znotraj istega oklepaja ločeni s podpičjem. Na primer: (McGrath 2013, 57; Scruton 2015, 40; 45; 71–73) Če sta v isti referenci avtorja dva ali trije, naj bodo ločeni z veznikom »in«. Na primer: (Scruton in Milbank 2010, 56–57). Če so v isti referenci več kot trije avtorji, naj bo zapisan le prvi avtor s kratico »et al.«. Na primer: (Milbank et al. 2007, 41). Raba kratic, kakršne so prim., gl., cf., ni dovoljena.

Pri sprotnih referencah, ki se nanašajo na celotno predhodno poved ali več kot eno poved ali cel odstavek, je oklepaj zapisan zunaj zadnje povedi, za piko (končnim ločilom).


Seznam referenc

Vse v besedilu prispevka uporabljene reference naj bodo zbrane in navedene ob koncu članka v posebnem poglavju z naslovom Reference. Urejene naj bodo po abecednem in kronološkem redu glede na priimek avtorja. Pri več referencah istega avtorja naj bo v uporabi ustrezna črka (a, b, c itd.), ki naj bo zapisana takoj za letnico izdaje dela, npr. 1992a, 1992b itd.

V nadaljevanju so predstavljeni najpogostejši tipi referenc, uvrščeni v seznam referenc:
 • Knjiga (monografija): priimek, ime. leto izdaje. polni naslov dela. kraj izdaje: založba. Na primer: Bennett, Jonathan. 1988. Events and their Names. Oxford: Clarendon Press.
V primeru dveh avtorjev: priimek, ime; priimek, ime. Na primer: Rode, Franc; Stres, Anton. 1977. Kriterij krščanstva v pluralistični družbi. Tinje: Dom prosvete.

V primeru treh ali več avtorjev: priimek, ime; priimek, ime; priimek, ime. Na primer: Sajama, Seppo; Kamppinen, Matti; Vihjanen, Simo. 1994.
 • Članek v znanstveni reviji: priimek, ime. leto izdaje. polni naslov dela. ime revije letnik revije, št. številka revije: prva–zadnja stran. Na primer: Lewis, David. 1990. Elusive Knowledge. Australasian Journal of Philosophy 74, št. 4: 549–567.
 • Poglavje v knjigi/prispevek v zborniku: priimek, ime. leto izdaje. naslov poglavja/prispevka. V: polni naslov knjige/zbornika, prva–zadnja stran. Ur. ime in priimek urednika/-ov. kraj izdaje: založba. Npr. Juhant, Janez. 2010. On Living with: Dialogue as the Way to the Art of Personal and Common Life. V: Art Of Life, 49–59. Ur. Janez Juhant in Bojan Žalec. Münster: LIT Verlag.
 • Članek s spletne strani: priimek, ime (ali naziv organizacije). leto objave. polni naslov članka. naziv spletne strani, dan in mesec (z besedo) objave. polni spletni naslov (dan. mesec (s številko). leto dostopa). Na primer. Kwasniewski, Peter. 2015. The Normativity of Ad Orientem Worship According to the Ordinary Form’s Rubrics. New Liturgical Movement, 23. november. Http://www.newliturgicalmovement.org/2015/11/the-normativity-of-ad-orientem-worship.html (pridobljeno 27. 1. 2016).
 • Pravni dokument: kratica nestični dolgi vezaj ime individualnega ali kolektivnega avtorja (npr. sodišče, svet, komisija itd.). leto izdaje. naslov dokumenta. Na primer: BR – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 1964. Dogmatična konstitucija O Božjem razodetju [Dei Verbum].
 • Arhivski dokument: kratica nestični dolgi vezaj ime arhiva, naslov zbirke/fonda, naslov dokumenta (ali ostali podatki, če je nujno). Na primer. PANG 782 – Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Okrožni komite KPJ za Vzhodno Primorsko, 1945–1947.


Oddaja prispevka

Prispevki morajo biti oddani v formatu Microsoft Word (.doc) na elektronski poštni naslov glavnega urednika: .