Etični standardi objavljanja v znanstveni reviji Res novae urejajo pričakovano etično delovanje vseh deležnikov v procesu objavljanja revije: založnika, uredniškega odbora, recenzentov in avtorjev prispevkov. Pri pregledu in objavljanju člankov revija stremi k upoštevanje najvišjih založniških in akademskih standardov. Etični standardi objavljanja v reviji so zato bili oblikovani na podlagi priporočenih navodil za uredniško politiko, ki jih je pripravila organizacija COPE (Committee on Publication Ethics). 
 

Obveznosti avtorjev

Odgovornost: Avtorji so odgovorni za članke, ki jih predložijo. Zagotoviti morajo izvirnost svojega dela in se zavedati posledic nepravilnega ravnanja. Avtorje prosimo, da upoštevajo smernice, ki jih objavlja revija, s čimer zagotovijo točnost, popolnost in jasnost svojih raziskav, vključno s tehničnim urejanjem. Oddaja rokopisov pomeni, da so rokopisi v končni obliki.

Poročanje in standardi: Avtorji poročil o študijah primera morajo predstaviti natančen opis opravljenega dela in objektivno razpravo o njegovem pomenu. Osnovni podatki morajo biti v dokumentu natančno predstavljeni. Prispevek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da lahko drugi ponovijo delo. Tudi pregledni znanstveni članki morajo biti točni in objektivni. Goljufive ali zavestno netočne izjave predstavljajo neetično vedenje in so nesprejemljive.

Dostop do podatkov in hramba: Uredništvo od avtorjev lahko zahteva, da posredujejo neobdelane podatke v povezavi s prispevkom za uredniški pregled, prav tako morajo biti pripravljeni zagotoviti javni dostop do teh podatkov, če je to izvedljivo, predvsem pa morajo v vsakem primeru take podatke hraniti razumen čas po objavi.

Izvirnost in plagiatorstvo: Avtorji zagotavljajo, da je prispevek v celoti njihovo izvirno delo. V kolikor so bila uporabljena dela in/ali besede drugih, jih je treba ustrezno citirati. Spodbuja se izvirnost, ustvarjalnost in meddisciplinarni pristop ali perspektive. Plagiatorstvo se lahko pojavlja v številnih oblikah, od »prisvajanja« tujega prispevka, kopiranja ali parafraziranja bistvenih delov tujega prispevka (brez navedbe avtorstva), do prisvajanja rezultatov raziskav, ki so jih izvedli drugi. Plagiatorstvo v vseh oblikah predstavlja neetično vedenje in je nesprejemljivo.

Večkratne, odvečne ali sočasne objave: Avtorji ne smejo objavljati rokopisov, ki v bistvu opisujejo isto raziskavo, v več kot eni reviji ali primarni publikaciji. Avtorji ne smejo predložiti v obravnavo prispevka, ki je bil predhodno objavljen v drugi reviji. Predložitev istega rokopisa več kot eni reviji hkrati predstavlja neetično ravnanje in je nesprejemljivo. Vsebinsko je objava podobnih člankov v več kot eni reviji včasih upravičena pod določenimi pogoji. Avtorji in uredniki vpletenih revij se morajo strinjati s sekundarno objavo. Odgovornost avtorja je, da preveri morebiten konflikt avtorskih pravic z imetnikom avtorskih pravic.

Navedba virov: Vedno je treba dati ustrezno priznanje delu drugih. Avtorji naj navedejo publikacije, ki so vplivale na naravo njihovega dela. Informacij, pridobljenih zasebno, npr. v pogovoru, dopisovanju ali razpravi s tretjimi osebami, se ne sme uporabljati ali poročati brez izrecnega pisnega dovoljenja vira. Informacij, pridobljenih med zaupnimi storitvami, kot je recenziranje rokopisov ali vlog za nepovratna sredstva, se ne sme uporabljati brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja.

Avtorstvo prispevka: Avtorstvo mora biti omejeno na tiste, ki so pomembno prispevali k zasnovi, oblikovanju, izvedbi ali interpretaciji prispevka. Kjer obstajajo drugi, ki so sodelovali pri določenih vsebinskih vidikih raziskave, jih je treba priznati ali navesti kot sodelavce. Korespondenčni avtor mora zagotoviti, da so v prispevek vključeni vsi ustrezni soavtorji, da so vsi soavtorji videli in odobrili končno verzijo prispevka ter se strinjali z njegovo predložitvijo v objavo.

Avtorsko samoarhiviranje: Avtorjem je dovoljeno, da objavijo objavljene članke na svoji osebni ali institucionalni spletni strani ter drugih spletnih repozitorijih, z jasno navedbo, da je bil članek objavljen v reviji Res novae.

Človeški ali živalski subjekti: Če delo vključuje uporabo živali ali ljudi, mora avtor zagotoviti, da rokopis vsebuje izjavo, da so bili vsi postopki izvedeni v skladu z ustreznimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter da jih je odobril ustrezni institucionalni odbor(-i). Avtorji morajo v rokopis vključiti izjavo, da je bila pridobljena informirana privolitev za poskuse na ljudeh. Vedno je treba spoštovati pravice oseb do zasebnosti.

Razkritje in navzkrižje interesov: Vsi avtorji morajo v svojem rokopisu razkriti kakršno koli finančno ali drugo vsebinsko navzkrižje interesov, ki bi lahko vplivalo na rezultate ali razlago njihovega rokopisa. Razkriti je treba vire finančne podpore za projekt. Morebitna nasprotja interesov je treba razkriti čim prej.

Temeljne napake v objavljenih delih: Če avtor odkrije pomembno napako ali netočnost v svojem objavljenem delu, je avtorjeva dolžnost, da o tem takoj obvesti urednika revije ali založnika in sodeluje z urednikom, da umakne ali popravi članek. Če urednik ali založnik od tretje osebe izve, da objavljeno delo vsebuje bistveno napako, je avtor dolžan prispevek nemudoma umakniti ali popraviti oz. uredniku predložiti dokaze o pravilnosti izvirnega prispevka.

Oddaja: Postopek oddaje poteka elektronsko. Rokopise oddajte na e-naslov odgovornega urednika Matica Batiča (). Recenzirajo se samo celotni prispevki; povzetki se ne upoštevajo pri recenziji. Navodila za avtorje so objavljena na uradni spletni strani revije.

Avtorske pravice: Če ni drugače navedeno, so članki v reviji objavljeni pod pogoji in določili mednarodne licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0 International).

 

Obveznosti recenzentov

Prispevek k uredniškim odločitvam: Strokovni pregled pomaga uredniku pri sprejemanju uredniških odločitev, poleg tega pa pomaga tudi avtorju pri izboljšanju prispevka. Strokovna ocena je bistvena sestavina formalne znanstvene komunikacije in je v središču znanstvene metode, zato Res novae stoji na stališču, da so znanstveniki dolžni opraviti svoj delež recenziranja.

Dolžnosti recenzentov: Recenzenti prejmejo navodila o vsem, kar se od njih pričakuje, vključno s potrebo po zaupnem ravnanju s predloženim gradivom. Recenzenti so dolžni slediti naslednjim načelom: spoštovati zaupnost strokovne recenzije in ne razkrivati nobenih podrobnosti o rokopisu ali njegovi recenziji med postopkom strokovne recenzije ali po njem; ne uporabljati informacij, pridobljenih med postopkom strokovnega ocenjevanja, za lastno korist ali korist katere koli druge osebe ali organizacije ali za diskreditacijo drugih; sprejeti recenzijo le tistih rokopisov, za katere imajo ustrezno strokovno znanje in izkušnje potrebne za izvedbo ustrezne ocene, in ki jih lahko ocenijo v razumnem časovnem okviru; prijaviti vsa morebitna navzkrižja interesov ter poiskati nasvet pri vodstvu revije, če niso prepričani, ali nekaj predstavlja relevanten konflikt interesov; preprečiti, da bi na njihove ocene vplivali izvor rokopisa, narodnost, vera, politična prepričanja, spol ali druge osebne značilnosti avtorjev ali komercialni vidiki; v svojih ocenah biti objektivni in konstruktivni, pri čemer se morajo vzdržati sovražnosti ali podžiganja ter slabšalnih osebnih komentarjev; priznati, da je recenzentski postopek v veliki meri vzajemno prizadevanje ter skladno s tem pravočasno opraviti ustrezen delež recenziranja; zagotoviti točne osebne in strokovne informacije, ki resnično predstavljajo njihovo strokovno znanje in izkušnje.

Hitrost: Vsak izbrani recenzent, ki ve, da pregleda ne bo mogel opraviti v razumnem roku, mora o tem obvestiti urednika in se tako umakniti iz recenzentskega postopka.

Zaupnost: Rokopise, prejete v pregled, je treba obravnavati kot zaupne dokumente. Recenzenti jih ne smejo pokazati drugim ali o njih razpravljati, razen če to dovoli urednik.

Standardi objektivnosti: Preglede je treba izvajati objektivno; osebna kritika avtorja je neprimerna. Recenzenti morajo svoja stališča podkrepiti z ustreznimi argumenti.

Razkritje in navzkrižje interesov: Neobjavljeno gradivo, razkrito v predloženem rokopisu, se ne sme uporabiti v lastni raziskavi recenzenta brez izrecnega pisnega soglasja avtorja. Privilegirane informacije ali ideje, pridobljene s strokovnim pregledom, morajo ostati zaupne in se jih ne sme uporabljati za osebno korist. Recenzenti ne smejo sprejeti recenzije rokopisov, pri katerih so v navzkrižju interesov, ki je posledica konkurenčnih, sodelovalnih ali drugih odnosov ali povezav s katerim koli od avtorjev, podjetij ali institucij, povezanih s prispevki.

 

Odgovornosti uredniškega odbora in založnika

»Fair-play«: Glavni urednik si prizadeva, da postopki strokovne recenzije rokopisov potekajo pošteno, nepristransko in pravočasno. Glavni urednik mora rokopise oceniti glede na njihovo intelektualno vsebino ne glede na raso, spol, versko prepričanje, etnično poreklo, državljanstvo, politično filozofijo ali katere koli druge osebne okoliščine avtorjev.

Zaupnost: Niti glavni urednik niti drugi člani uredniškega odbora ne smejo razkriti nobenih informacij o oddanem rokopisu nikomur razen ustreznemu avtorju, recenzentom, potencialnim recenzentom, drugim članom uredniškega odbora in založniku.

Razkritje in navzkrižje interesov: Neobjavljenih gradiv, razkritih v predloženem rokopisu, se ne sme uporabiti v urednikovih lastnih raziskavah brez izrecnega pisnega soglasja avtorja. Privilegirane informacije ali ideje, pridobljene s strokovnim pregledom, morajo ostati zaupne in se jih ne sme uporabljati za osebno korist. Uredniki se morajo odreči obravnavi rokopisov, v katerih so navzkrižja interesov, ki izhajajo iz konkurenčnih, sodelovalnih ali drugih odnosov ali povezav s katerim koli od avtorjev, podjetij ali institucij, povezanih s prispevki. Uredniki morajo od vseh sodelavcev zahtevati, da razkrijejo ustrezne konkurenčne interese in objavijo popravke, če se konkurenčni interesi razkrijejo po objavi.

Vključevanje in sodelovanje pri preiskavah: Glavni urednik mora v sodelovanju z založnikom sprejeti razumne odzivne ukrepe v primeru etičnih pritožbe v zvezi s predloženim rokopisom ali objavljenim člankom. Takšni ukrepi na splošno vključujejo stik z avtorjem rokopisa ali prispevka in ustrezno obravnavo zadevne pritožbe ali zahtevkov, poleg tega lahko vključujejo tudi komunikacijo z ustreznimi institucijami in raziskovalnimi organi in, če je pritožbi ugodeno, objavo popravka, umik prispevka ali opravičilo. Vsako prijavljeno dejanje neetičnega objavljanja je treba raziskati, tudi če je odkrito leta po objavi.

Obveznosti založnika: Fakulteta za pravo in ekonomijo kot založnik revije Res novae spodbuja urednike k upoštevanju sodobne znanstvene uredniške politike in publicistične etike. Založnik določa razmerja med založnikom, odgovornim urednikom, uredniškim odborom in drugimi osebami, ščiti intelektualno lastnino in avtorske pravice ter skrbi za uredniško neodvisnost. Založnik sodeluje z uredniškim odborom revije pri oblikovanju uredniške politike in si prizadeva za izpolnjevanje teh politik, zlasti v zvezi z naslednjimi področji: uredniško neodvisnostjo; raziskovalno etiko; avtorstvom; standardi preglednosti in integritete (navzkrižja interesov, financiranje raziskav, poročanje); strokovnim ocenjevanjem in vlogo uredniškega odbora (pritožbe in ugovori). Poleg tega založnik sodeluje z uredniškim odborom pri sporočanju politik revije (avtorjem, recenzentom, bralcem), redno pregleduje politiko revije ter pomaga deležnikom, ki so odgovorni za preiskavo suma napačnega ravnanja pri raziskavah in objavljanju.