Diplomirani ekonomist, naziv, ki vam ga omogoča Ekonomska fakulteta katoliškega inštituta v Ljubljani


V okviru Katoliškega inštituta v Ljubljani že nekaj časa deluje Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki v svojem programu združuje program, kot ga ponuja klasična ekonomska fakulteta, s temelji razvojne in raziskovalne dejavnosti na področjih predvsem družboslovja in humanističnih ved. Leta 2010 ustanovljena Fakulteta za pravo in poslovne vede je prva fakulteta v okviru Katoliškega inštituta v Sloveniji in predstavlja temelj ustanovitve Katoliške univerze. Slovenska Katoliška univerza bo predstavljala skupnost učenjakov, ne samo profesorjev, temveč tudi študentov, ki bodo s skupnimi močmi, trudom in znanjem širili, ohranjali in raziskovali vedenje, v humanistični etiki pa bo poseben poudarek na potrebah in priložnostih skupnosti. Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki je v svojem bistvu ekonomska fakulteta Katoliškega inštituta, v svojem programu omogoča dodiplomski, podiplomski magistrski in tudi doktorski študij ekonomije, poslovnih ved in managementa. Celoten študij je usklajen s pravili bolonjskega procesa in omogoča nadaljevanje študija na vseh slovenskih in evropskih univerzitetnih ustanovah, prav tako pa omogoča nadaljevanje študija tudi na katoliških univerzah po vsem svetu.

Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani omogoča svojim dodiplomskim študentom študij ekonomije kot ga nudi vsaka klasična ekonomska fakulteta v okviru bolonjskega procesa in uspešnim študentom ob zaključku dodiplomskega študija podeli naziv »Univerzitetni diplomirani ekonomist«. Izobraževalni program dodiplomskega študija traja tri leta in obsega 180 točk, je pa ta program povsem v skladu s pravili bolonjskega procesa in študentom omogoča nadaljevanje študija na vseh evropskih fakultetah, ki delujejo v okviru bolonjskega procesa. Celoten učni program dodiplomskega in tudi podiplomskega študija na Fakulteti za pravo in poslovne vede temelji na nekaj pomembnih temeljih, ki jih poskuša prenesti na svoje študente in sicer spodbuja svoje študente k etičnemu odločanju, h krepitvi sposobnosti javnega nastopanja, močan poudarek je na krepitvi obvladovanja poslovne angleščine, v izmenjavah v okviru programov ERASMUS+ in CEEPUS ter k sodelovanju v mreži svetovnih katoliških univerz.Po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za pravo in poslovne vede se diplomanti, ki se po zaključenem študiju ponašajo z nazivom »Univerzitetni diplomirani ekonomist«, lahko vpišejo v podiplomski magistrski program študija na fakulteti in tako nadaljujejo svoj študij poslovnih ved v okviru Fakultete za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani. Program, ki ga omogoča klasična ekonomska fakulteta in se izvaja tudi na podiplomskem študiju, tako magistrski program kot tudi doktorski študij ekonomije, je oblikovan po zahtevah bolonjskega procesa in omogoča vrhunsko pridobitev znanja in izobrazbe. Magistrski študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede traja dodatni dve leti in študentom, ki so predhodno končali tri letni študij in se ponašajo z nazivom diplomirani ekonomist, omogoča pridobitev magistrskega naziva. Program, ki ga izvaja klasična ekonomska fakulteta, je tako zajet tudi v študiju na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani, nadgrajen pa je z dodatnimi segmenti izobraževanja v duhu katoliške morale in svojim študentom omogoča širok pregled znanj ter s svojimi dodatnimi programi in dejavnostmi študentom omogoča pridobitev še cele vrste dodatnih akademskih znanj in izkušenj.

Podiplomski študij ekonomije oziroma poslovnih ved, ki ga omogoča klasična ekonomska fakulteta Fakultete za pravo in poslovne vede, svojim podiplomskim študentom po zaključenem magistrskem študiju omogoča tudi doktorski študij ekonomije, ki študentom, ki so uspešno zaključili dodiplomski študij in tudi magistrski študij, omogoča še nadaljnje kakovostno izobraževanje na področju poslovnih ved in ekonomije in pridobitev vrhunskega akademskega naziva doktor poslovnih ved. Doktorski študij ekonomije se na Fakulteti za pravo in poslovne vede izvaja v sodelovanju z ugledno univerzo UIC iz Barcelone in vsako doktorsko raziskovalno nalogo, ki jo pripravlja doktorski študent, podpirata po en mentor iz Slovenije in en mentor iz Španije, kar omogoča še bolj kakovosten in poglobljen doktorski študij.

Celoten študijski program na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani, ki omogoča študij tako na dodiplomskem kot tudi na podiplomskem programu, ponuja svojim študentom izjemne možnosti študija in izobraževanja na domači fakulteti, kakor tudi na številnih mednarodnih izmenjavah in možnost izobraževanja in sodelovanja v mreži katoliških univerz po celem svetu. Klasična ekonomska fakulteta in njen program, zajet v sklopu dodiplomskega in podiplomskega študija na Fakulteti za pravo in poslovne vede v Ljubljani, svojim študentom daje poleg klasične ekonomske in poslovne izobrazbe, ki je splošno zajeta v pridobljenem nazivu »Univerzitetni diplomirani ekonomist«, še široke možnosti dodatnega izobraževanja, privzgajanje vrednot in morale ter možnost široke mreže povezav v sklopu mreže katoliških univerz. Z možnostmi, ki jih odpira tudi doktorski študij ekonomije na Fakulteti za pravo in poslovne vede, je Katoliški inštitut nedvomno zaokrožil celoten cikel izobraževanja na Fakulteti za pravo in poslovne vede in svojim študentom na ta način omogočil izjemno kakovostno in celovito možnost pridobitve najvišje stopnje izobrazbe. Izobraževanje, ki ga klasična ekonomska fakulteta omogoča svojim študentom, je v sklopu Fakultete za pravo in poslovne vede še dodatno nadgrajen in posodobljen na način, da svojim študentom omogoča kar najširšo možnost izobrazbe na vseh področjih, ki jih zajema poslovno okolje ter na ta način omogoča širjenje obzorij in pridobivanje znanja, ki ga bodo študenti v svojem življenju in karieri nedvomno s pridom uporabljali in ki jim bo olajšalo sprejemanje pomembnih odločitev.