MAGISTRSKI program Pravo

1. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
Filozofija in etika obvezni 1 6
Ustavno pravo človekovih pravic obvezni 1 6
Izbrana poglavja prava Evropske unije obvezni 1 6
Organizacija pravosodja in javne uprave obvezni 1 6
Izbrana poglavja upravnega materialnega in procesnega prava obvezni 1 6
Kazensko pravo obvezni 2 6
Kazensko procesno pravo obvezni 2 6
Civilno procesno pravo in nepravdni postopki obvezni 2 6
Pogodbeno pravo obvezni 2 6
Pravo družb obvezni 2 6
2. letnik
Predmet Vrsta predmeta Semester KT
3. semester
Izbrana poglavja delovnega prava in prava socialne varnosti
Izbirni predmeti (izberejo se 4 predmeti)
obvezni 3 6
4. semester
Izbirni predmeti (izbere se 1 predmet) + MAG naloga 24 ECTS:
Izbirni predmeti
Pravo mednarodnih pogodb izbirni 3/4 6
Mednarodno in evropsko gospodarsko pravo izbirni 3/4 6
Celostno obvladovanje kakovosti in pravo izbirni 3/4 6
Družinsko pravo izbirni 3/4 6
Državno cerkveno pravo izbirni 3/4 6
Kanonsko pravo izbirni 3/4 6
Teorija in argumentacija v pravu izbirni 3/4 6
Konkurenčno pravo v Sloveniji in EU izbirni 3/4 6
Stvarno pravo izbirni 3/4 6
Zavarovalno pravo izbirni 3/4 6
Zgodovina družba in pravo izbirni 3/4 6
Strategija in pravo izbirni 3/4 6
Mednarodno humanitarno in vojno pravo izbirni 3/4 6
Pravo finančnih inštitucij izbirni 3/4 6
Davčno pravo izbirni 3/4 6
Finance in računovodstvo za pravnike izbirni 3/4 6
Pravo intelektualne lastnine izbirni 3/4 6
Nomotehnika izbirni 3/4 6
Parlamentarno pravo izbirni 3/4 6
Volitve in referendum izbirni 3/4 6
Magistrsko delo 4 24

Izbirni predmeti magistrskega programa Poslovne vede

Področni izbirni predmeti drugih zavodov