Študentske strani

Študentske zadeve urejajo številni pravilniki in akti. Študentom je na voljo vodja Referata za študijske zadeve, sodobna in priročna knjižnica s preko 4.000 izvodi gradiv za nemoten potek študijskega procesa in sodobno opremljena predavalnica.

Študentje lahko svoje aktivnosti in obveznosti do fakultete spremljajo preko internega študentskega visokošolskega portala VIS, kamor nosilci in izvajalci predavanj in vaj shranjujejo gradiva za nemoten potek študija in kjer najdejo tudi navodila in priporočila za pisanje avtorskih del ter ostale dokumente, ki jih v sistem posreduje Referat za študijske zadeve. Pedagoški delavci lahko preko portala VIS obveščajo študente o aktualnostih pri predmetih, študentje se lahko prijavljajo na izpite in kolokvije ter imajo vpogled v svoj elektronski indeks z doseženimi ocenami pri izpitih.

Študentje svoje formalne zahteve do vodstva fakultete podajajo preko svojih predstavnikov v Senatu in v Upravnem odboru fakultete, svoje sprotne zaznave pa lahko podajajo tudi v Referat za študijske zadeve oziroma pooblaščencu za spremljanje kakovosti. Po zaključku semestra dobijo vprašalnik o zadovoljstvu z delom pri aktualnih predmetih, ki je sestavni del procesa samoevalvacije kakovosti dela na fakulteti.

Študijski in pravni akti

Več o študijskih in pravnih aktih

PREBERI VEČ
Študentske strani