Opis programa

Program traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk. Program je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in v državah Evropske unije. Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse s programom predvidene obveznosti, napisana in uspešno zagovarjana magistrska naloga.

Pridobljeni naslov po uspešno zaključenem študiju je magister prava / magistrica prava. Magistrski program Pravo prinaša boljše izhodišče za napredovanje v poklicni karieri.

Pridobljeni naziv »magister prava« omogoča tudi nadaljevanje podiplomskega študija z doktorskim študijem na domačih in tujih visokošolskih zavodih v sklopu bolonjskega študijskega procesa.

Program je mednarodno primerljiv in obsega temeljne učne kompetence sodobnega odločevalca, s poudarkom na

Študentom je na voljo pestra paleta enotnih izbirnih predmetov in pestre možnosti sodelovanja v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+). Izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti podpira specializirana knjižnica s področij podjetništva, ekonomije in financ, prava, filozofije in etike.

  • temeljnih etičnih normah,
  • javnem nastopanju,
  • samostojnem in timskem delu,
  • poglobljenem razumevanju ustavno-pravnih norm in človekovih pravic,
  • poglobljenem razumevanju domačega in mednarodnega prava (javna uprava, kazensko pravo, pogodbeno pravo, finančno pravo, davčno pravo, pravo Evropske unije ipd.).

Ključne informacije

- Trajanje študija: 2 leti
- Število ECTS: 120
- Naziv po zaključku: mag. prava

Želim se vpisati na Fakulteto za pravo in poslovne vede

HITRI VPIS
Opis programa - Pravni magisterij