Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje

Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti učnega osebja tako za izvedbo predavanj učnega osebja Fakulteta za pravo in poslovne vede iz Katoliškega Inštituta (FPPV-KI) v tujini, kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetjih ali drugih organizacijah (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; raziskovalni inštituti; šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…), ki jih FPPV-KI povabi, da pri njej opravijo pedagoško dejavnost.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah
 • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov
 • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente
 • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj
 • izboljšanje znanja tujih jezikov
 • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog, ki ga bo opravljal gostujoči učitelj, kar potrdi s podpisom SPORAZUMA ZA POUČEVANJE (Erasmus + Staff mobility for Teaching; Mobility agreement) pred začetkom obdobja mobilnosti.

Prijava in izbor

Prijava

Osebje, ki želi v tujini opraviti del pedagoških aktivnosti v programu Erasmus+, izpolni prijavo v skladu z razpisom.

Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice.

Prijavitelj na ta razpis je lahko:

 • zaposleni na FPPV-KI (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih: zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno). Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.
 • zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, pri čemer mora biti državljan programskih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen in živi v programski državi.
Prijavitelj gre lahko na mobilnost na katerokoli visokošolsko institucijo v programski državi, ki je nosilka ECHE listine in s katero je sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum, pri čemer mora upoštevati, da je medinstitucionalni sporazum sklenjen za ustrezno študijsko leto in študijsko področje (academic field); izjema so vabljeni predavatelji iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav.

Izbor

V kolikor bo na razpis prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1; če bo več prijav, se bo upošteval kriterij pod točko 2, itn.):

 • prijavitelji, ki se za sodelovanje prijavljajo prvič,
 • prijavitelji, ki Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje ali usposabljanje niso izvedli v predhodnem študijskem letu,

Če bo na razpis prispelo manj prijav kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev bo razpis odprt do zapolnitve mest oziroma porabe sredstev. Te (naknadne) vloge se bodo obravnavale primarno glede na datum prejema prijave oziroma v primeru enakovrednih vlog z enakim časom prejema glede na zgoraj navedene kriterije.

Izbrani kandidati bodo imeli možnost zaprositi za Erasmus+ finančno dotacijo. Pogoj za odobritev dotacije je pravočasno in ustrezno oddana spletna vloga, na podlagi katere bomo izdali Pogodbo o Erasmus+ finančni dotaciji.

Odobritev Erasmus+ finančnih dotacij za poučevanje bo potekalo do zapolnitve mest oz. porabe sredstev, ki jih je FPPV prejela za poučevanje osebja na visokošolskih partnerskih institucijah v tujini, v okviru programa Erasmus+ (VELJAVNE STOPNJE FINANCIRANJA).

Oddaja vloge

Vsi izbrani kandidati, katerim bo odobrena možnost prijave za Erasmus+ finančno dotacijo za poučevanje, bodo morali oddati vlogo za Erasmus+ dotacijo za poučevanje
V vlogi se poleg osebnih podatkov in informacij o mobilnosti odda tudi Sporazum za poučevanje (Erasmus+ Staff mobility for teaching; Mobility Agreement) , ki je potrjen s strani odgovorne osebe na matični fakulteti in institucije gostiteljice. Po oddani vlogi se kandidatom posreduje Pogodbo o Erasmus+ dotaciji za poučevanje. Ustrezna in popolna vloga ter podpisana pogodba pred začetkom mobilnosti sta pogoj za prejem dotacije. <

Zaključna dokumentacija

Najkasneje v roku 14 dni po zaključku mobilnosti zaposleni, kateremu je bilo sofinanciranje odobreno, oddajo zaključno dokumentacijo. In sicer:

FPPV je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije (Cmepius).