Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje

Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti osebja za lastno usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah. Posledično naj bi mobilnost osebja pripomogla tudi k povečanju kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na Fakulteta za pravo in poslovne vede pri Katoliškem Inštitutu (FPPV-KI), v okviru programa Erasmus+.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • omogočiti, da zaposleni na izobraževalni instituciji pridobijo določeno znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in strokovni razvoj,
 • spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj,
 • ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, boljše kompetence ter povečanje zadovoljstva na delovnem mestu,
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente,
 • spodbujati zaposlene na izobraževalni instituciji, da postanejo mobilni.

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine ali katerakoli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s sedežem v programski državi.

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom usposabljanja, ki ga bo izvajal zaposleni, kar potrdi s podpisom Sporazuma za usposabljanje osebja (Erasmus+ Staff mobility for Training; Mobility agreement) pred začetkom obdobja mobilnosti.

Prijava in izbor

Prijava

Osebje, ki želi v tujini opraviti usposabljanje v programu Erasmus+, izpolni prijavo v skladu z razpisom.
Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice.
Prijavitelj na ta razpis je lahko:

 • zaposleni na FPPV-KI (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih: zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno). Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.
 • zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, pri čemer mora biti državljan programskih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen in živi v programski državi.

Izbor
V kolikor bo na razpis prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1; če bo več prijav, se bo upošteval kriterij pod točko 2, itn.):

 • prijavitelji, ki ne ustrezajo kriterijem za pridobitev Erasmus+ dotacije za mobilnosti osebja za poučevanje (prednost imajo osebe, ki ne poučujejo),
 • prijavitelji, ki se za sodelovanje prijavljajo prvič,
 • prijavitelji, ki Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje ali usposabljanje niso izvedli v predhodnem študijskem letu,
 • prijavitelji, ki že imajo dogovorjeno usposabljanje oz. potrditev institucije gostiteljice.

O izboru bodo prijavitelji po elektronski pošti.

Odobritev Erasmus+ finančnih dotacij za usposabljanje bo potekalo do zapolnitve mest oz. porabe sredstev, ki jih je FPPV prejela za usposabljanje osebja v tujini, v okviru programa Erasmus+ (VELJAVNE STOPNJE FINANCIRANJA).

Izbrani kandidati bodo imeli možnost zaprositi za Erasmus+ finančno dotacijo. Pogoj za odobritev dotacije je pravočasno in ustrezno oddana spletna vloga, na podlagi katere bomo izdali Pogodbo o Erasmus+ finančni dotaciji.

Oddaja vloge

Vsi izbrani kandidati, katerim bo odobrena možnost prijave za Erasmus+ finančno dotacijo za usposabljanje, bodo morali oddati vlogo za Erasmus+ dotacijo za usposabljanje.

V vlogi se poleg osebnih podatkov in informacij o mobilnosti odda tudi Sporazum za usposabljanje (Erasmus+ Staff mobility for training; Mobility Agreement), ki je potrjen s strani odgovorne osebe na matični članici in institucije gostiteljice. Po oddani popolni vlogi se kandidatom posreduje Pogodbo o Erasmus+ dotaciji za usposabljanje. Ustrezna in popolna spletna vloga ter podpisana pogodba pred začetkom mobilnosti sta pogoj za prejem dotacije.

Zaključna dokumentacija

Najkasneje v roku 14 dni po zaključku mobilnosti zaposleni, kateremu je bilo sofinanciranje odobreno, oddajo zaključno dokumentacijo. In sicer:

FPPV je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije (Cmepius).