Deisinger, Mitja

Dr. Deisinger, Mitja

Predmeti
Kontakt
Dr. Mitja Deisinger je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in na isti fakulteti opravil tudi magisterij in doktorat. Poklicno delo je opravljal v pravosodju in na Ustavnem sodišču.

Med drugim je bil namestnik republiškega javnega tožilca, vrhovni sodnik – svetnik na Vrhovnem sodišču, kjer je bil vodja kazenskega oddelka, predsednik senata za računsko upravne spore in predsednik drugostopenjskega senata za zadeve zavarovalništva, revidiranja in trga vrednostnih papirjev. Od leta 1997 do leta 2003 pa predsednik Vrhovnega sodišča. V tej funkciji je bil soustanovitelj stalne konference  vrhovnih sodišč  Srednje Evrope, z ministrom za pravosodje soustanovitelj Centra  za izobraževanje v pravosodju, sodeloval je tudi v pristopnih pogajanjih za vključitev v Evropsko unijo. Od leta 1984 je vodil več delovnih skupin za pripravo zakonodaje s kazenskega področja in kot svetovalec sodeloval pri delu posameznih delovnih skupin za pripravo zakonov.

Veliko je objavljal v strokovnih revijah in je avtor komentarja prvega Kazenskega zakona SR Slovenije leta 1985 in nove izdaje leta 1988, komentarja Kazenskega zakonika –Posebni del leta 2002 in novega Kazenskega zakonika- Posebni del leta 2017, knjige Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja leta 2007 ter soavtor strokovnih monografij (Komentarjev Ustave Republike Slovenije) in več drugih zakonov.

Na Pravni fakulteti  v Ljubljani je devet let predaval v IV. letniku Gospodarsko kazensko pravo,  dve leti pa je bil  predstojnik katedre za kazensko pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Poklicno pot je od leta 2008 do leta 2017 sklenil kot ustavni sodnik na Ustavnem sodišču , na katerem je bil med drugim tudi predsednik kazenskega senata.