Alternativno reševanje sporov

Ime predmeta:Alternativno reševanje sporov
Semester izvedbe:5. semester (jesenski)
Tip predmeta:obvezni (modul: Management in pravo)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet modula Management in pravo, skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji in študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.

Cilji
 • Pridobiti osnovno znanje glede prepoznavanja konfliktov  in psihološkega ozadja ARS;
 • Pridobiti znanje o možnostih uporabe postopkov ARS in arbitraže v vsakdanjem življenju, kot tudi tako v gospodarskem sektorju in delovnih razmerjih kot tudi v javnem sektorju.
Kompetence
 • Pridobiti osnovna znanja in tehnike, ki omogočajo opravljanje mediacijskih postopkov;
 • Pridobiti specifična znanja in tehnike, ki omogočajo  boljše prepoznavanje in  konfliktov ter tehnike preprečevanja, upravljanja in reševanja konfliktov;
 • Pridobiti osnovna znanja pogajanj;
 • Pridobiti specifična znanja temeljnih pravil kakovostne, ciljno usmerjene komunikacije;
 • Pridobiti koristna znanja in veščine ter  tehnike in metode, ki bodo izjemno pozitivno vplivale na kakovost komunikacije in s tem na dvig kakovosti osebnega in profesionalnega življenja.
Učni izidi
 • Poznavanje prednosti sistema in različnih oblik ARS ter njihove uporabe na praktičnih primerih;
 • Seznanitev s postopkom mediacije in arbitraže;
 • Pridobiti znanje o ureditvi ARS v Sloveniji ter drugod po svetu.
Vsebina predmeta 
 • Pojem konflikta oziroma spora;
 • Zgodovina alternativnega reševanja sporov (ARS);
 • Pomen in postopki ARS;
 • »Harvard Negotiation Project«
 • ARS v Sloveniji ter primerjalnopravni pregled v Evropi in ZDA;
 • Pojem mediacije, temeljna načela mediacije ter postopek mediacije;
 • Pojem arbitraže, arbitražni postopek ter arbitražni sporazum;
 • Pravni viri s področja ARS, mediacije in arbitraže;
 • Možnost uporabe postopkov mediacije in arbitraže v sistemu gospodarskega sektorja.
 • Online reševanje sporov
Oblike in metode dela 
 • Predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj)
 • Vaje (reševanje hipotetičnih problemov)
 • Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo izdelkov za obravnavo na vajah)
 Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: domačih nalog (25% delež v skupni oceni), ocene sodelovanja pri predmetu na predavanjih in vajah  (25% delež) in pisnega izpita (50% delež).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih deležev, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
 • Pisni izpit bo izveden po koncu semestra. Za pristop k izpitu mora študent izdelati/oddativse domače snaloge.
Obvezna literatura 
 • Fisher, Roger, Ury William, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin Books, 1991
 • Temeljna zakonodaja področja:
  • Zakon o arbitraži,
  • Zakon o mediacijiv civilnih in gospodarskih zadevah,
  • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov.
 Priporočena dodatna literatura 
 • Iršič Marko, Umetnost obvladovanja konfliktov, Rakmo, Ljubljana 2004.
 • Stulberg, J. B., Love, L. P., The Middle Voice, Carolina Academic Press, 2009.
 • Fisher R., Shapiro D., Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate, USA, 2005.
 • Ury, W., Getting to Yes With Yourself, HarperOne, 2016.
 • Ury, W., Getting Past No, Bantam, 1993.
 • Yankelovich, D., The Magic of Dialogue, Touchstone, 2001.
 • Cohen, H.; You Can Negotiate Anything, Bantam, 1982.
 Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Ruparčič, Jože
ruparčič.jpg