Civilno procesno pravo in nepravdni postopki

Ime predmeta:Civilno procesno pravo in nepravdni postopki
Semester izvedbe:2. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Koristno je poznavanje sodne prakse s področja civilnega procesnega prava, izvršilnega prava in prava nepravdnih postopkov. Zaželeno je, da imajo študenti zadostno znanje angleškega jezika, da lahko razumejo sodno prakso in dodatno študijsko literaturo.

Vsebina:
Civilno procesno pravo in nepravdni postopek

- Splošno
- Procesne predpostavke
- Temeljna načela
- Procesni subjekti
- Pristojnost sodišča
- Stranke
- Sposobnost biti stranka, pravdna in postulacijska sposobnost
- Zastopanje v pravdi
- Stvarna in procesna legitimacija
- Splošno o procesnih dejanjih
- Jezik v postopku
- Vloge, zapisniki in vročanje
- Roki in naroki, zamuda in vrnitev v prejšnje stanje
- Tožba
- Pojem, vrste in vsebina tožbe
- Objektivna kumulacija zahtevkov
- Sprememba tožbe
- Umik tožbe
- Procesna dejanja toženca
- Sosporništvo in intervencija
- Stroški pravdnega postopka
- Dokazovanje
- Splošni pojmi
- Izvajanje, ocenjevanje in zavarovanje dokazov
- Dokazna sredstva
- Potek postopka na prvi stopnji
- Zastoji v postopku
- Konec postopka na prvi stopnji
- Sodna poravnava
- Sodba
- Pravnomočnost
- Pravna sredstva
- Pritožba
- Izredna pravna sredstva
- Vrste izvršbe,
- Temeljna načela izvršilnega postopka,
- Subjekti postopka,
- Pravna sredstva,
- Izvršilna sredstva,
- Izvršba za izterjavo denarne terjatve,
- Izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve,
- Postopek zavarovanja (zastavna pravica, notarski sporazum, predhodne odredbe, začasne odredbe).
- Splošna ureditev nepravdnih postopkov.
- Posebni postopki po ZNP-1: postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, postopek za podaljšanje in prenehanje podaljšane roditeljske pravice, postopek za pridobitev popolne poslovne sposobnosti mladoletne osebe, ki je postala roditelj, postopek za odvzem in vrnitev roditeljske pravice, postopek za omejitev pravic staršev glede upravljanja z otrokovim premoženjem, postopek o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, postopek o razglasitvi pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti, postopek za določitev odškodnine, postopek za cenitev in prodajo stvari, postopek za delitev stvari in skupnega premoženja, postopek za ureditev mej, postopek za dovolitev nujne poti, postopki z listinami in sodnimi depoziti, postopek v stanovanjskih zadevah, postopek za ureditev razmerij med solastniki.
- Razmejitev med pravdnim postopkom ter postopkom izvršbe in zavarovanje.
- Postopek vpisa v sodni register.
- Nepravdni postopki po ZGD-1.
- Zemljiškoknjižni postopek.
- Zapuščinski postopek.
- Postopek priznanja in izvršitve tujih sodnih odločb.
- Notarsko pravo: organiziranost notarjev, listinska dejavnost, hramba in depozit, zastopanje. 

Temeljni literatura in viri:

Obvezna literatura:

 • A. Galič, Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili novel ZPP-E in ZPP-D, Uradni list, Ljubljana, 2017
 • Zakon o pravdnem postopku (z novelami od ZPP-A do ZPP-E)
 • V. Rijavec, Vloga izvedenca geodetske stroke v nepravdnih postopkih Geodetski vestnik, 2011,
 • V. Rijavec, Izvršljiv notarski zapis, Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 14. do 16. oktobra, Portorož, 2010.
 • V. Rijavec, Sklep o delitvi solastnine v nepravdnem postopku. Podjetje in delo, , 2011, 37,št. 5, str. 802-822.
 • V. Rijavec, Postopek v primeru nujnega dedovanja
 • V. Rijavec, T. Keresteš, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelama ZIZ-H in ZIZ-I. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011.
 • V. Rijavec, A. Ekart, Uvodna pojasnila: Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelama ZIZ-J in ZIZ-K, GV založba, 2015.
 • V. Rijavec, A. Ekart, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelo ZIZ-L: razširjena uvodna pojasnila s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, Lexpera, GV Založba, Ljubljana, 2019.
 • V. Rijavec, T. Ivanc, Primerjalnopravni pregled nepravdnih postopkov v družinskih zadevah v razvojni perspektivi, Podjetje in delo, Dnevi slovenskih pravnikov, 11. do 13. oktober 2018, Portorož. - Str. 1265-1280.
 • V. Rijavec. Postopki v družinskih zadevah po sprejemu Družinskega zakonika. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 12. do 14. oktober 2017, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 43, [št.] 6/7). 2017, 43, [št.] 6/7, str. 1279-1301. S. Kraljić, Družinski zakonik : [s komentarjem], Poslovna založba MB, 2019 (samo komentarji k izbranim členom – dogovor na predavanjih)
 • A. Polajnar-Pavčnik, D. Wedam-Lukić: Nepravdni postopek, zakon s komentarjem, Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 1989.
 • V. Rijavec: Dedovanje, Procesna ureditev, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1999.
 • V. Rijavec: Civilno izvršilno pravo, GV Založba, Ljubljana 2003. 
 • Izbrane odločitve sodišč.
 • Druga literatura sporočena na predavanjih.

Priporočljiva literatura/Recommended readings:

 • V. Rijavec, Izvršljiv notarski zapis. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 14. do 16. oktobra, Portorož, 2010.
 • V. Rijavec, Sklep o delitvi solastnine v nepravdnem postopku. Podjetje in delo, , 2011, 37,št. 5, str. 802-822.
 • V. Rijavec, Postopek v primeru nujnega
 • V. Žnidaršič [et al.]Zbornik v čast Karla Zupančiča : družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti : zbornik znanstvenih razprav v čast 80. rojstnega dne zaslužnega profesorja dr. Karla Zupančiča. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2014, str. 271-301.
 • V. Rijavec, T. Keresteš, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelama ZIZ-H in ZIZ-I. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • pridobiti teoretično znanje na obravnavanih pravnih področjih;
 • poznavanje relevantne sodne in arbitražne prakse;
 • sposobnost strokovno-znanstvene analize, reševanja problemov, vrednotenja različnih teoretičnih stališč in uporabe različnih pravnih razlagalnih metod;
 • razumevanje in poznavanje civilnega izvršilnega prava in nepravdnega postopka

Predvideni študijski rezultati:

 • študent pozna in razume temeljne vidike civilnega procesnega prava, izvršilnega prava in nepravdnega postopka;
 • študent vrednoti pravne probleme in vprašanja z obravnavanega področja;
 • študent pridobi sposobnost argumentiranja in razlage relevantnih virov;
 • poznavanje, razumevanje in analiza sodne prakse sodišč oziroma arbitraž;
 • ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih s področja predmeta;
 • interdisciplinarno povezovanje pridobljenih znanj.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja;
 • vaje (študij primarnih virov in sodne / arbitražne prakse);
 • priprava seminarske naloge;
 • razgovor/debata;
 • vključevanje gostov / strokovnjakov.

Načini ocenjevanja:
Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov: seminarske naloge, priprave predstavitve primera na vajah in sodelovanja ter pisnega izpita. Pisni izpit je po koncu semestra. Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga in uspešna predstavitev primera na vajah. Za skupno pozitivno oceno morajo biti pozitivno ocenjeni vsi trije deli preverjanja znanja.

Delež (v %) / Weight (in %)
seminarske naloge (25% v skupni oceni), priprave predstavitve primera na vajah in sodelovanja (25%) ter pisnega izpita (50%).

Reference nosilca:

Doc. dr. Jože Ruparčič (SICRIS 54027):

 • leta 1992 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani;
 • leta 2019 je z doktorskim delom »Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule) in odškodninska odgovornost organov upravljanja« doktoriral na Evropski pravni fakulteti;
 • od leta 1992 do leta 1993 je bil sodni pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je opravil pravosodni izpit;
 • med letoma 1993 in 1995 je bil kot strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Ljubljani;
 • od leta 1995 do 1997 bil zaposlen v Sekretariatu Agencije za sanacijo bank;
 • leta 1997 je služboval v Sekretariatu Agencije za privatizacijo;
 • od leta 1998 do 2004 je bil zaposlen kot sodnik na civilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani;
 • zatem se je zaposlil na gospodarsko-stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani;
 • od leta 2019 je docent na Fakulteti za pravo in poslovne vede;
 • od leta 2020 je namestnik varuha človekovih pravic Republike Slovenije.
Jože Ruparčič, Pravičnost, etika, človekove pravice in pravo. Res novae, 5, št. 1, 2020, str. 7-70.

Jože Ruparčič, Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev, Ljubljana, Nova univerza, 2020 (izide 2021). 

Jože Ruparčič, Etika v sodnih postopkih, Dignitas, 20, št. 1, 2018, str. 45-65.

Nosilec predmeta:

Ruparčič, Jože
ruparčič.jpg