Državno cerkveno pravo

Ime predmeta:Državno cerkveno pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev. 

Vsebina:

 1. Splošno o državnem cerkvenem pravu
  1. Zgodovinski razvoj odnosov med državo in Cerkvijo
  2. Institucionalizacija državnega cerkvenega prava v Evropi in svetu
 2. Oblike odnosov med državo in Cerkvijo
  1. Sistem državne religije
  2. Sistem stroge ločitve
  3. Sistem kooperacije ali sporazumevanja
  4. Mešani sistemi
 3. Viri državnega cerkvenega prava v Sloveniji
  1. Viri v ekskluzivnem avtorstvu države
   1. Ustava
   2. Zakoni in drugi pravni akti
   3. Sodna praksa
  2. Viri v ekskluzivnem avtorstvu Katoliške cerkve
  3. Bilateralni viri: dvostranski sporazumi
 4. Sveti sedež in Katoliška cerkev
  1. Pravna subjektiviteta Svetega sedeža
  2. Pravna subjektiviteta Katoliške cerkve
  3. Država Vatikansko mesto
  4. Sveti sedež v mednarodnih organizacijah
 5. Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih
  1. Nastanek
  2. Pravna narava
  3. Vsebina
  4. Sodna praksa
 6. Posamezna področja državnega cerkvenega prava
  1. Verska svoboda
  2. Religijski pouk
  3. Duhovna oskrba
  4. Kulturna dediščina
  5. Financiranje
  6. Družina in zakon
  7. Mediji
  8. Svoboda izražanja
 7. Religija in EU
  1. Vloga Katoliške cerkve v evropski družbi
  2. Evropsko sodišče za človekove pravice
  3. Svet Evrope
  4. OVSE
  5. Svet OZN za človekove pravice v Ženevi

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Šturm, Lovro, Drenik, Simona in Prepeluh, Urška. 2004. Sveto in svetno – pravni vidiki verske svobode. Celje: Mohorjeva družba, 219 str.
 • Naglič, Andrej. 2014. Svoboda izražanja vere. Bogoslovni vestnik 74, št. 4: 681–688.
 • Naglič, Andrej. 2017. Svoboda cerkva v Sloveniji. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 7-32.
 • BOOTH, Philip Mark, GREGG, Samuel, KENNEDY, Robert G., PERCY, Anthony, SIRICO, Robert A., WOODS, Thomas E., YUENGERT, Andrew, CELESTINA, Gregor, GLOBOKAR, Roman, NAGLIČ, Andrej, ŠTUHEC, Ivan. 2014. Družbeni nauk Cerkve in tržno gospodarstvo. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut Karantanija, 2014. XIV, 457 str.
 • Stres, Anton. 2004. Svoboda veroizpovedi kot temeljna človekova pravica v slovenski tranziciji. Bogoslovni vestnik 64, št. 1: 15–20.
 • Walter, Christian. 2012. The Protection of Freedom of Religion Within zhe Institutional System of the United Nations. V: Universal Rights in a World of Diversity. The Case of Religious Freedom, 588–603. Ur. Mary Ann Glendon, Hans F. Zacher. Vatikansko mesto: Pontificial Academy of Social Sciences.
 • Buonomo, Vincenzo. 2015. Proliferazione e soggettivismo nei diritti umani negli ultimi decenni. V: Diritti umani, speranza e delusioni, 39–62. Ur. Jose T. Martin de Agar. Rim: EDUSC.
 • Slatinek, Stanislav. 2011. Religious Freedom and Dialogue. V: Janez Juhant in Bojan Žalec (ur.). Humanity after Selfish Prometheus. Chances of Dialogue and Ethics in a Technicized World, 245–253. Zürich-Berlin: Lit.
 • Robbers, Gerhard. 2005. State and Church in the European Union. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
 • Valentan, Sebastijan. 2018. Ob 70. obletnici razglasitve Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah: vera v javnosti kot temeljna človekova pravica. Res novae, 1 (3): 76–96.
 • Valentan, Sebastijan. 2019. Dojemanje pravice do svobode veroizpovedi v sodobni evropski družbi in državno religijsko pravo v Sloveniji. Edinost in dialog, letn. 74, št. 1, str. 253-267.
 • Valentan, Sebastijan. 2019. Ustavnopravna povezanost med državo in cerkvijo v Sloveniji. Pravnik, letn. 74, št. 1/2, str. 99-128.
 • Valentan, Sebastijan. Freedom of religion in international law. The canonist. 2019, vol. 10, no. 1, str. 25-36.
 • Avbelj, Matej (ur). 2019. Komentar Ustave Republike Slovenije, Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019.
 • Šturm, Lovro. 2000. Cerkev in država: pravna ureditev razmerja med državo in cerkvijo. Nova revija, Ljubljana, 360 str.
 • Šelih, Alenka, Janko Pleterski (ur). 2002. Država in Cerkev: izbrani zgodovinski in pravni vidiki. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 649 str.
 • Ferrari, Silvio; Cole Durham, W. 2003. Law and Religion in Post-Communist Europe. Peeters, Leuven-Pariz-Dudley.
 • Zielinski, Grzegorz. 2017. The Right to Freedom of Belief: A Conceptual Framework. Lateran University Press, Vatikansko mesto, 407 str.

Priporočljiva literatura:

 • Gaetano Arangio-Ruiz: On the nature of the International Personality of the Holy See, v: Revue belge de droit international, 29 (1996) 2, str. 355–369.
 • Alfredo Garcia Garate: Derecho y religion en un estado democratico. Dykinson, S. L., Madrid 2016.
 • Drago Čepar in Blaž Ivanc (ur.): Legal aspects of religious freedom: international conference, September 15 and 18, 2008. Les aspects juridiques de la liberté confessionnelle: conférence international, 15.–18. september 2008. Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti, Ljubljana 2008.
 • Jose Tomas Martin de Agar: I Concordati dal 2000 al 2009. Libreria editrice Vaticana, Vatikansko mesto 2010.
 • Damian Nemec: Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Coutries (1990-2010). Peeters, Leuven-Paris-Walpole 2012.
 • Janez Pogorelec: Država in cerkev: oris ureditve v svetu in pogled na razmere pri nas, v: Pravna praksa, 14 (1995) 6, str. 14–20.
 • Aleš Weingerl: Mednarodnopravna osebnost Svetega sedeža: elementi in izhodišča za njeno presojo, v: Bogoslovni vestnik, 63 (2003) 4, str. 693–709.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja
 • Širitev splošnega pravnega obzorja na področju izbirnih predmetov, ki zagotavljajo širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja
 • Usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov, ki zahtevajo povezovanje različnih pravnih področij, in priprave zapletenejših pravnih aktov
 • Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost)
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi
 • Učinkovito reševanje zahtevnih pravnih dilem povezanih z vprašanji verske svobode

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:

 • na osnovi pridobljenega znanja s področja državnega cerkvenega prava lažje razumeti materijo v državah EU in doma
 • vrednotiti pravne dileme obravnavanega področja
 • ustnega in pisnega izražanja o pravnih vprašanjih s področja predmeta

Metode poučevanja in učenja:
- predavanja z vnaprejšnjo pripravo študentov na predavanja in vaje;
- vaje (študij sodne prakse in zakonodaje);
- priprava seminarske naloge;
- vključevanje gostov / strokovnjakov.

Načini ocenjevanja:

 • ustni izpit
 • vaje
 • seminarska naloga

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Ustni izpit (50 %)
 • Vaje (25%)
 • seminarska naloga (25 %)

Reference nosilca:
Doc. dr. Andrej Naglič je doktor znanosti in izvoljen v naziv visokošolskega učitelja za področje ustavnega in mednarodnega ter poslovnega pravo, pravnik s 14-letnimi delovnimi izkušnjami in duhovnik Nadškofije Ljubljana.

Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pridobil tudi magisterij znanosti s področja mednarodnega prava. Doktorat znanosti je zaključil na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer z disertacijo s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Akademsko sodeluje s think-tancom Acton Institute iz Grand Rapidsa v ZDA.

Njegove delovne izkušnje obsegajo prakso v pravni službi glavnega sedeža Organizacije Združenih narodov v New Yorku, prakso v oddelku za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, vodenje pravne in kadrovske službe v podjetju Lipbled na Bledu, sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije, zaposlitev v kabinetu Zavarovalnice Triglav v Ljubljani, članstvo v upravnem odboru zavarovalnic Triglav Kopaonik in Triglav Penzijski fondovi v Beogradu, pravno svetovanje Slovenski škofovski konferenci in vodenje Inštituta Karantanija v Ljubljani. Pastoralne izkušnje je pridobival v župnijah Šentvid nad Ljubljano in Kranj.

Poleti 2015 je bil imenovan za direktorja Katoliškega inštituta in predsednika upravnega odbora Fakultete za pravo in poslovne vede v Ljubljani.