Filozofija in religija

Ime predmeta:Filozofija in religija
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:9 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo imeti zadostno znanje iz splošne kulture, zadosten besedni zaklad in siceršnje znanje slovenskega jezika, da lahko sledijo predavanjem, da lahko razumejo študijske materiale in da so sposobni izdelati vaje in seminarske naloge v skladu z zahtevami smiselne razporeditve snovi, razumskega utemeljevanja in  logičnega sklepanja.
 
Cilji
 1. Študentom predstaviti temeljna vprašanja s področja zahodne filozofije in filozofije religije;
 2. Študente seznaniti  s temeljno filozofsko in teološko terminologijo;
 3. Študente seznaniti z glavnimi filozofskimi in miselnimi smermi v zgodovini evropske kulture;
 4. Študente usposobiti za razumevanje osnovnih filozofskih in teoloških besedil;
 5. Študente usposobiti za globlje idejno, kulturno in duhovno razumevanje sodobnega časa, njegovih ideologij nazorskih usmeritev.
Kompetence
 • zmožnost uporabe osnovne filozofske in teološke terminologije;
 • zmožnost branja in razumevanja besedil s filozofsko in teološko tematiko;
 • zmožnost razumevanja in ocenjevanja sodobnih idejnih in ideoloških smeri;
 • zmožnost racionalnega in logičnega oblikovanja in izražanja lastnega filozofskega in religioznega nazora.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent zmožen:
 1. prepoznavati in oceniti osnovne nazorske smeri naše duhovne kulture;
 2. brati z razumevanjem temeljna besedila s področja politične filozofije, etike in krščanske teologije;
 3. vključevati se v razprave o temeljnih etičnih in nazorskih smereh.
Vsebina predmeta
1. Filozofija in njene glavne panoge
 • osnove logike in spoznavoslovja: vprašanje resnice
 • osnovni pojmi metafizike
 • antropologija: temeljne značilnosti človekovega bivanja in delovanja, personalizem
 • etika: osnovne smeri utemeljevanja etičnih pravil, etika kreposti
 • politična filozofija: temeljni pojmi s področja teorije o človekovi družbeni naravi in njegovi državi
2. Glavne smeri zahodne filozofije
 • Antična filozofija: platonstvo, aristotelizem, stoicizem
 • Srednjeveška filozofija: spor o univerzalijah, tomizem
 • Novoveška filozofija: racionalizem, empirizem, idealizem, marksizem, moderna fenomenologija
3. Filozofija religije
 • Bistvo religioznosti in krščanstva kot religije okolja
 • Vera in razum
 • Religija in etika
 • Religija v družbi
 • Sekularizacija in laicizem
Metode (načini) dela
 • predavanja s predstavitvijo vprašanja in razlago
 • razgovor/debata
 • seminarsko in osebno delo na podlagi izbranih besedil
Sistem ocenjevanja in kriteriji:
Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh elementov: pisnega ali ustnega izpita (50% ocene) in seminarskega dela ali vaj (50%). 
 
Učni in študijski material:
 • Janžekovič, Janez. 2001. Smisel življenja. Celje: Mohorjeva družba.
 • Stark, Rodney. 2012. Zmagoslavje razuma: kako je krščanstvo pripeljalo do svobode, kapitalizma in razcveta zahodne družbe. Ljubljana: Družina.
   
Priporočena dodatna literatura:
 • Taylor Charles. 2000. Nelagodna sodobnost. Prev. B. Žalec. Ljubljana: Študentska založba 2000.
 • Janžekovič Janez. 1966. Smisel življenja. Celje: Mohorjeva družba.
 • Stres Anton. 1994. Človek in njegov Bog. Celje: Mohorjeva družba.
 • Stres Anton. 1996. Svoboda in pravičnost. Oris politične filozofije. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lubac, Henri de, 2001. Drama ateističnega humanizma, Celje: Mohorjeva družba.
 • Petkovšek Robert. 2016. Bog in človek med seboj, Ljubljana: Teološka fakulteta UL.
 • Veber France. 2000. Filozofija. Ljubljana: Študentska založba.
Govorilne ure
 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru