Gospodarsko pravo 2

Ime predmeta:Gospodarsko pravo 2
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:izbirni dvojček
Kreditne točke:8 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod 
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoj za vključitev v delo pri predmetu
Študent morajo poznati osnovne pojme s področja prava. Koristno je poznavanje mednarodne stvarnosti in mednarodnih odnosov.
Zaželeno je, da imajo študenti zadostno znanje angleškega jezika, da lahko razumejo sodno prakso tujih in mednarodnih sodišč oziroma arbitraž in dodatno študijsko literaturo.
 
Cilji
Cilj je študente seznaniti z ustavnimi vidiki gospodarskega prava in s temelji mednarodnega gospodarskega prava, s posebnim poudarkom na mednarodnem investicijskem pravu.
Po opravljenem izpitu bodo študenti lahko prepoznavali tudi pravne vidike, ki predstavljajo priložnosti oziroma varovalke pri mednarodnem gospodarskem poslovanju, in različne interese, ki se odražajo pri regulaciji zadevnega področja in vplivajo na svobodno trgovino.
 
Kompetence
 • pridobiti osnovno teoretično znanje na obravnavanih pravnih področjih;
 • poznavanje relevantne sodne in arbitražne prakse;
 • sposobnost strokovno-znanstvene analize, reševanja problemov, vrednotenja različnih teoretičnih stališč in uporabe različnih pravnih razlagalnih metod;
 • razumevanje ustavnih vidikov gospodarskega prava in različnih pravnih vidikov mednarodnega gospodarskega prava.
Učni izidi
 • študent pozna in razume ustavnopravne vidike gospodarskega prava tako z vidika Ustave Republike Slovenije kot s primerjalno pravnega vidika ter temelje mednarodnega gospodarskega prava, vključno z mednarodnim investicijskim pravom;
 • študent vrednoti pravne probleme in vprašanja z obravnavanega področja;
 • študent pridobi sposobnost argumentiranja in razlage relevantnih določb ustave in relevantnih virov mednarodnega prava, vključno relevantnih mednarodnih pogodb;
 • poznavanje, razumevanje in analiza sodne prakse domačih in mednarodnih sodišč oziroma arbitraž;
 • ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih s področja predmeta;
 • interdisciplinarno povezovanje pridobljenih znanj. 
Vsebina predmeta
 1. Ustavni vidiki gospodarskega prava
 • svobodna gospodarska pobuda v presoji Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
 • svobodna gospodarska pobuda v presoji Vrhovnega sodišča ZDA.
 2. Mednarodno gospodarsko pravo (izbrani vidiki)
 • zgodovinski razvoj, opredelitev in odnos do drugih vej prava;
 • mednarodna gospodarska ureditev;
 • viri mednarodnega gospodarskega prava;
 • odnos med domačim in mednarodnim pravom v pravnem redu Republike Slovenije;
 • subjekti mednarodnega gospodarskega prava;
 • Svetovna trgovinska organizacija (STO)
 • pomen ekonomskih integracij, predvsem Evropske unije
 • reševanje sporov v mednarodni trgovini (Dogovor o pravilih in postopkih za reševanje sporov v STO, UNCITRAL).
 3. Mednarodno investicijsko pravo (izbrani vidiki)
 • zgodovinski razvoj in opredelitev;
 • viri mednarodnega investicijskega prava (predvsem mednarodne pogodbe);
 • temeljna vsebinska načela zaščite tujih investicij;
 • reševanje investicijskih sporov;
 • Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov (ICSID), arbitražna praksa;
 • pravo Evropske unije, vključno sodna praksa Sodišča EU.
 Oblike in metode dela 
 • predavanja;
 • vaje (študij primarnih virov in sodne / arbitražne prakse);
 • priprava seminarske naloge;
 • razgovor/debata;
 • vključevanje gostov / strokovnjakov.
 Sistem ocenjevanja in kriteriji 
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov: seminarske naloge (25% v skupni oceni), priprave predstavitve primera na vajah in sodelovanja (25%) ter pisnega izpita (50%).
 • Pisni izpit je po koncu semestra. Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga in uspešna predstavitev primera na vajah.
 • Za skupno pozitivno oceno morajo biti pozitivno ocenjeni vsi trije deli preverjanja znanja.
Obvezna literatura
 • Lovro Šturm (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana, 2002 (1. ponatis: Kranj, 2010).
 • Lovro Šturm (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije dopolnitev-A, Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj, 2011.
 • Matjaž Tratnik in Aleš Ferčič: Mednarodno gospodarsko pravo, dopolnjena in spremenjena izdaja, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 2002.
 • Polona Božičko in Maja Menard: Zaščita tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini na podlagi meddržavnih bilateralnih investicijskih sporazumov, v: Slovenska arbitražna praksa, marec 2013, str. 4-12.
 • Ana Jereb: Prihodnost reševanja investicijskih sporov na območju Evropske unije, v: Podjetje in delo 5/2016/XXXXII, str. 797.
 • Mirjam Škrk: Zaščita tujih investicij in mednarodno pravo, v: Podjetje in delo 6-7/2014/XXXX, str. 1331-1344.
 • Mednarodna konvencija o reševanju investicijskih sporov med državo in državljani drugih držav (Washingtonska konvencija), 1965, UNTS 575, 60.
 • Izbrane odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
 • Izbrane sodbe mednarodnih sodišč in razsodbe mednarodnih arbitražnih tribunalov.
Priporočena dodatna literatura 
 • Rudolf Dozler and Christoph Schreuer: Principles of International Invetment Law, Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012.
 • Simona Drenik: Mednaroden pogodbe v pravnem redu Republike Slovenije, v: Ana Polak Petrič in drugi: Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumenti, Zbirka mednarodno pravo, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2013, str. 33-104.
 • Siegfried Fina, Gabriel M. Lentner: The Scope of the EU's Investment Competence after Lisbon, v: 14 Santa Clara Journal of International Law 419 (2016), str. 419-440, dostopno na: http://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol14/iss2/2>.
 • Vaughan Lowe: International Law, Clarendon Law Series, Oxford University Press, 2007, str. 188-233.
 • Irena Peterlin: Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost, Scientia Iustitia, GV Založba, Ljubljana, 2013.
 • Andrej Svetličič: Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov (ICSID) in Republika Slovenija, v: Podjetje in delo 6-7/2014/XXXX, str. 1367-1377.
 Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru