Izbrana poglavja delovnega prava in prava socialne varnosti

Ime predmeta:Izbrana poglavja delovnega prava in prava socialne varnosti
Semester izvedbe:3. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev. 

Vsebina:

 1. Razvoj in opredelitev delovnega prava in razmejitev od drugih pravnih panog ter znanstvenih disciplin;
 2. Pojem delovnega razmerja;
 3. Mednarodni in nacionalni akti delovnega prava za delavce in javne uslužbence;
 4. Zaposlovanje v javnem in zasebnem sektorju;
 5. Spori o obstoju delovnega razmerja;
 6. Izvensodno reševanje delovnih sporov;

  Individualno delovno pravo:

 7. Pravice, obveznosti in odgovornosti delavca in delodajalca pri sklepanju, med trajanjem in pri prenehanju delovnega razmerja;

  Kolektivno delovno pravo:

 8. Razmerja med socialnimi partnerji, strukturna in finančna participacija delavcev, kolektivna dogovarjanja, kolektivne pogodbe, pravica do stavke;

  Prava socialne varnosti:

 9. Temeljni pojmi in sistemi socialnega varstva;
 10. Zavarovanje za primer brezposelnosti

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Bečan I. et al. 2019. Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, 2. izdaja, Lexpera, GV Založba Ljubljana;
 • Cvetko, A. et al. 2004. Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba, GV Založba Ljubljana;
 • Zakon o delovnih razmerjih, zakon o urejanju trga dela, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o inšpekciji dela;
 • Drugi izbrani pravni predpisi, aktualna sodna praksa.

Priporočljiva literatura:

 • Rakar, I. in Tičar, B. 2017. Pravo javne uprave. Ljubljana: Fakulteta za upravo;
 • Haček, M. 2015. Sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede;
 • Iršič, M. 2020. Mediacija. Zavod Rakmo;
 • Metelko, T. P. 2018. Mediacijske tehnike in veščine, Pro Creathor;
 • Betetto et al. 2011. Mediacija v teoriji in praksi, Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana;
 • Penko Natlačen, M. et al. 2010. Alternativno reševanje delavnopravnih sporov s podporo socialnega dialoga, študija, GZS.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Iniciativnost in samostojnost pri odločanju;
 • Poglobitev znanja na civilnopravnem, kazenskopravnem, delovnopravnem, javnopravnem in temeljnem pravnem področju;
 • Specializirano pravno znanje na področju obveznih predmetov, ki podpira poklicno usmerjenost študenta;
 • Usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov, ki zahtevajo povezovanje različnih pravnih področij, in priprave zapletenejših pravnih aktov;
 • Sposobnost uporabe rešitev različnih strokovnih in znanstvenih disciplin pri načrtovanju ciljev organizacije in uvajanju sprememb v organizaciji;
 • Zmožnost temeljnega znanstveno-raziskovalnega dela in iskanja pravnih virov.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi;
 • Uporaba učinkovitih pravnih pristopov v podjetjih in javnem sektorju;
 • Prepoznavanje in obvladovanje novih oblik organiziranosti, odnosov in vrste dela ter znanja uporabe v praksi;
 • Usposobljenost za pravno urejanje delovnih razmerij v zasebnem in javnem sektorju.
 • Pridobitev osnovna teoretična in praktična znanja o socialno pravnem razmerju in ožjem socialno zavarovalnem razmerju med zavarovano osebo in nosilcem zavarovanja.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:

 • Znati in razumeti najzahtevnejših mednarodnih in nacionalnih pravnih instrumentov iz področja;
 • Znati in razumevati o pomenu delovnega prava, o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavca in delodajalca;
 • Povezovanje teorije delovnega prava in prava socialne varnosti s prakso;
 • Znati pri odločanju o pravicah in obveznostih sistema socialne varnosti ter pri sodelovanju in odločanju v upravno socialnem postopku in socialnem sporu;
 • Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanj/problemih delovnega prava;
 • Sposobnost sestaviti posamezne akte.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov, študije primerov, raziskovalno delo, poučevanje na daljavo.

Načini ocenjevanja:

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Reference nosilca:
Doc. dr. Aniko Noemi Turi je diplomirala na Fakulteti za državne in pravne vede na Univerzi v Szegedu in s tem pridobila naziv diplomirana univerzitetna pravnica. Magistrski študij je končala na Univerzi Jeana Moulina III v Lyonu v Franciji in kasneje kot mlada raziskovalka doktorirala na Fakulteti za management Univerze na Primorskem na področju socialnega dialoga in načel mednarodnega delovnega prava. Je avtorica in soavtorica več strokovnih in znanstvenih člankov. Njena področja raziskovanja so socialni dialog in delovna razmerja tako s pravnega kot s kadrovskega vidika.

Poleg prava je njena velika strast tudi alternativno reševanje delovnopravnih sporov (ARDS). Po opravljenem izobraževanju na Central European University v Budimpešti je pridobila tudi diplomo mediatorja pod okriljem Cardozo School of Law, priznano s strani ameriške odvetniške zbornice. Nadalje se je izpopolnjevala na področju reševanja sporov na Anderson School of Management (Univerza New Mexico). V okviru projekta ARDS pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije je opravila tudi izobraževanje za arbitra v delovnih sporih. Med leta 2016-2019 je bila raziskovalka v mednarodnemu projektu RestauraCE339. Zaposlena je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Trenutno je na porodniškem dopustu.

 • TURI, Aniko Noemi. Transfer of Knowledge to Improve Cultural Heritage Revitalization. The USV annals of economics and public administration, ISSN 2285-3332 , 2019, vol. 19, iss. 1 (29), str. 173-178.
 • TURI, Aniko Noemi. International labour law principles as guidelines to foster employment relations. The USV annals of economics and public administration, ISSN 2285-3332, 2017, vol. 17, iss. 1 (25), str. 198-207.
 • TURI, Aniko Noemi. The role of the international labour law principles concerning social dialogue on management strategies. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, 2016, [Št.] 71/72, str. 77-89.