Kanonsko pravo

Ime predmeta:Kanonsko pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev. 

Vsebina:

 1. Splošno o kanonskem pravu
  1. Zgodovina kanonskega prava
  2. Pravni viri in temelji
 2. Ustavno kanonsko pravo
  1. Vesoljna Cerkev (papež in kardinalski zbor)
  2. Delne Cerkve (škofje, metropoliti)
  3. Župnije (duhovniki, diakoni)
  4. Drugi deli Cerkve (redovniki in druge oblike posvečenega življenja)
 3. Zakonsko kanonsko pravo
  1. Pravne osnove krščanskega zakona
  2. Veljavna sklenitev zakona
  3. Hibe v privolitvi za zakon
  4. Sodni postopek ugotavljanja ničnosti zakona
 4. Premoženjsko kanonsko pravo
  1. Pridobivanje premoženja
  2. Uprava premoženja
  3. Pogodbe in odtujitve
 5. Kazensko kanonsko pravo
  1. Narava kazenskega prava
  2. Kazniva dejanja in kazni na splošno
   1. Nalaganje kazni
   2. Prenehanje kazni
  3. Kazni za posamezna kazniva dejanja
 6. Spolne zlorabe mladoletnih in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi
  1. Pravni viri
  2. Prijava spolne zlorabe
  3. Predhodno preiskovanje
  4. Administrativni kazenski postopek
  5. Sodni kazenski postopek
  6. Ukrepi za preprečitev spolnih zlorab

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Zakonik cerkvenega prava = Codex iuris canonici : razglašen z oblastjo papeža Janeza Pavla II. 2006. Ljubljana: Družina.
 • Slatinek, Stanislav. 2006. Pereča pravna vprašanja. Maribor: Slomškova založba.
 • Slatinek, Stanislav. 2014. Izgubljeni prstan: kako pomagati ločenim in znova poročenim kristjanom. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba.
 • Slatinek, Stanislav. 2010. Kazniva dejanja in kazni : sankcije v Cerkvi. Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba.
 • Benedikt XVI. 2015. Resnica o zakonu. Maribor : Ognjišče, Slomškova založba.
 • Naglič, Andrej. 2017. Pridobitna dejavnost župnij in samostanov. Res novae, letn. 2, št. 1, str. 68-88.
 • Valentan, Sebastijan. 2018. Ensuring justice and searching for truth in the marriage nullity process. Diacovensia: Teološki prilozi, let. 26, št. 1, str. 155-169.
 • Valentan, Sebastijan. 2016. Prenova kanonskega postopka v ničnostnih zakonskih pravdah in pojasnila Papeškega sveta za zakonska besedila. Bogoslovni vestnik, let. 76, št. 3/4, str. 607-619.
 • Valentan, Sebastijan. 2017. Odločitve apostolskega sodišča Rimske rote in njihov pomen za krajevna sodišča. Tretji dan, let. 46, št. 3/4, str. 123-129.
 • Valentan, Sebastijan. 2019. Spolne zlorabe mladoletnih oseb v Katoliški cerkvi : pristojnosti državnih in cerkvenih oblasti. Pravna praksa, 7. nov. 2019, leto 38, št. 42/43, str. 20-22.
 • Spiteri, Laurence J. 1997. Canon Law Explained. Sophia Institute Press, New Hampshire.
 • Coriden, James A. 2019. An Introduction to Canon Law. Paulist Press, New York.
 • Martens, Kurt. 2017. Justice and Mercy Have Met. Pope Francis and the Reform of the Marriage Nullity Process. The Catholic University of America Press, Washington DC.
 • Dugan, Patricia M.; Navarro Luis. 2006. Studies on the Instruction Dignitas Connubii. Wilson & Lafleur, Quebec.

Priporočljiva literatura:

 • Vonderberger, Victoria. 2011. Rotal Jurisprudence. Canon Law Society of America, Washington DC.
 • Frank, Elias. 2017. The Dissolution of Marriage Bond in the Discipline of the Church and Its Application. Urbaniana University Press, Vatikansko mesto.
 • Valentan, Sebastijan. 2016. Apostolska sodišča. Tretji dan, [letn.] 45, [št.] 1/2, str. 77-82.
 • Dugan, Patricia M. 2006. Advocacy Vademecum. Wilson & Lafleur, Quebec.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja
 • Širitev splošnega pravnega obzorja na področju izbirnih predmetov, ki zagotavljajo širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja
 • Usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov, ki zahtevajo povezovanje različnih pravnih področij, in priprave zapletenejših pravnih aktov
 • Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost)
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi
 • Učinkovito reševanje zahtevnih pravnih dilem, povezanih z različnimi vidiki kanonskega prava in prava države

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:

 • na osnovi pridobljenega znanje s področja kanonskega prava lažje razumel pravna razmerja med državo in Cerkvijo
 • vrednotiti pravne dileme obravnavanega področja
 • ustnega in pisnega izražanja o pravnih vprašanjih s področja predmeta

Metode poučevanja in učenja:
- predavanja z vnaprejšnjo pripravo študentov na predavanja in vaje;
- vaje (študij sodne prakse in zakonodaje);
- priprava seminarske naloge;
- vključevanje gostov / strokovnjakov.

Načini ocenjevanja:

 • ustni izpit
 • vaje
 • seminarska naloga

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Ustni izpit (50 %)
 • Vaje (25%)
 • seminarska naloga (25 %)

Reference nosilca:
Doc. dr. Andrej Naglič je doktor znanosti in izvoljen v naziv visokošolskega učitelja za področje ustavnega in mednarodnega ter poslovnega pravo, pravnik s 14-letnimi delovnimi izkušnjami in duhovnik Nadškofije Ljubljana.

Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pridobil tudi magisterij znanosti s področja mednarodnega prava. Doktorat znanosti je zaključil na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer z disertacijo s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Akademsko sodeluje s think-tancom Acton Institute iz Grand Rapidsa v ZDA.

Njegove delovne izkušnje obsegajo prakso v pravni službi glavnega sedeža Organizacije Združenih narodov v New Yorku, prakso v oddelku za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, vodenje pravne in kadrovske službe v podjetju Lipbled na Bledu, sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije, zaposlitev v kabinetu Zavarovalnice Triglav v Ljubljani, članstvo v upravnem odboru zavarovalnic Triglav Kopaonik in Triglav Penzijski fondovi v Beogradu, pravno svetovanje Slovenski škofovski konferenci in vodenje Inštituta Karantanija v Ljubljani. Pastoralne izkušnje je pridobival v župnijah Šentvid nad Ljubljano in Kranj.

Poleti 2015 je bil imenovan za direktorja Katoliškega inštituta in predsednika upravnega odbora Fakultete za pravo in poslovne vede v Ljubljani.