Kazensko pravo

Ime predmeta:Kazensko pravo
Semester izvedbe:2. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev

Vsebina:
I. Uvodna razlaga:
- analiza načela zakonitosti na podiplomski ravni (judikature US RS, pregled, sodna praksa ESČP),
- viri kazenskega materialnega prava in načini njihove razlage na podiplomski ravni, s poudarkom na kazenskem pravu EU

II. Splošne značilnosti kazenskega prava:
- oblika udejanjanja kazenskega prava (kazenski zakoni, razdeljenost na splošni in posebni del, kodificiranost kazenskega prava, posebni in stranski kazenski zakoni, sodbe rednih sodišč, pravna mnenja občne seje Vrhovnega sodišča, odločbe Ustavnega sodišča) na podiplomski ravni, s poudarkom na posebni zakonodaji glede kazenske odgovornosti pravnih oseb (Slovenija, primerjalnopravno in EU),

- veljavnost kazenskih zakonov: krajevna, časovna in osebna veljavnost na podiplomski ravni, s poudarkom na univerzalni in mednarodni jurisdikciji,

III. Temelji nauka o kaznivem dejanju:
- človekovo dejanje kot pogoj za kazensko odgovornost
- objektivno-subjektivna koncepcija kaznivega dejanja,
- problem vzročne zveze s primeri na podiplomski ravni,
- pripravljalna dejanja, poizkus in dokončano kaznivo dejanje na podiplomski ravni, s poudarkom sodobnega trenda raztezanja v pripravljano fazo,
- stek in navidezni stek kaznivih dejanj s primeri na podiplomski ravni,
- problematika protipravnosti.

IV. Krivda:
- razmerje med krivdo, kaznivim dejanjem in kaznijo,
- problematika neprištevnosti, zmote (dejanska, pravna), skrajne sile in drugih primerov izključitve krivde na podiplomski ravni,
- podrobna analiza koncepta pravne zmota s primeri na podilomski ravni.

V. Problematika zastaranja
- razprava o naravi zastaranja (postopkovno ali materialno pravo?)
- zastaranje z vidika ESČP
- zastaranje z vidika kazenskega prava.

VI. Sodobni trendi glede kazni in drugih kazenskih sankcij:
- kazni (vrste in meje, odmera),
- opozorilne sankcije,
- varnostni ukrepi in pravne posledice obsodbe, s poudarkom na sodni praksi ESČP,
- civilne sankcije v kazenskem pravu,

VII. Posebni del:
- pregled nekaterih specifičnih kaznivih dejanj primerno podiplomski ravni (npr. mednarodna hudodelstva, terorizem, korupcijska kazniva dejanja, gospodarska kazniva dejanja, problematika blanketnih določb).

VIII. Kazenskopravna sodba – analiza primera na podiplomski ravni.

Temeljni literatura in viri:

Obvezna literatura/Required readings:
- Kazenski zakonik (KZ-1), Uradni list RS, št. 55/08 in nasl.
- Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), Uradni list RS, št. 59/99 z dne 23. 7. 1999 in nasl.
- Komentar KZ-1, Splošni del, GV Založba, 2021
- Korošec, Damjan, et al., Veliki znanstveni komentar posebnega dela KZ-1, Uradni list, 2019

Priporočljiva literatura:
- Bavcon et. al, Kazensko pravo, Splošni del, Uradni list, 2017
- Deisinger, Mitja, Kazenski zakonik 2017, Posebni del, PZMB, 2017
- Bele, Ivan, et al., Kazenski zakonik: KZ-1 in KZ-UPB1, GV Založba, 2008.
- Beccaria, Cesare, O zločinih in kaznih, in Jelenc, Franc Ksaver, Dva govora o splošnih načelih kriminalnega prava in njegovi literarni zgodovini (uredil Ljubo Bavcon), Pravna fakulteta in Cankarjeva založba, Ljubljana, 2002
- Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press, 2013
- Roxin Claus, Strafrecht. Allgemeiner Teil I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, Beck, 2005
- Izbrana judikatura Ustavnega sodišča RS in ESČP

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja na zahtevnejši podiplomski ravni.
 • Iniciativnost in samostojnost pri odločanju.
 • Specializirano pravno znanje na področju obveznih predmetov, ki podpira poklicno usmerjenost študenta.
 • Usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov na podiplomski ravni, ki zahtevajo povezovanje različnih pravnih področij, in priprave zapletenejših pravnih aktov.
 • Sposobnost samostojnega in timskega dela, pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.
 • Razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem okolju.
 • Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.
 • Zmožnost zahtevnejšega znanstveno-raziskovalnega dela in iskanja pravnih virov.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Poglobljeno znanje na podiplomski ravni s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi na podiplomski ravni;
 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost);
 • Sposobnost razumevanja načela zakonitosti na zahtevnejši podiplomski ravni;
 • Zahtevnejše znanje uporabe analize, sinteze in predvidevanja rešitev s področja kazenskega materialnega prava na podiplomski ravni;
 • Sposobnost izdelave kazenske sodbe na podiplomski ravni.

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo po končanem predmetu poznal zahtevnjše pojme slovenskega kazenskega materialnega prava in njegove umeščenosti v prostor EU in mednarodni prostor. Razumel bo pomen načela zakonitosti na zahtevnejši podiplomski ravni v okviru kazenskega prava in človekovih pravic, ter temeljnih elementov kaznivega dejanja na podiplomski ravni.

Posledično bo sposoben uporabiti zadevno na zahtevnjšem konkretnem praktičnem primeru in slednjega analizirati (subsumpcija dejanskega stanu pod zakonski stan z najdbo ustreznih kaznivih dejanj, morebitna izključitev protipravnosti, presoja odgovornosti). Tako bo sposoben podati sintezo predhodnega v pisni obliki (npr. v obliki osnutka kazenskopravne sodbe), argumentirano predstaviti zadevno v drugim ter v diskurzu z drugimi kritično ovrednotiti lastno analizo na podiplomski ravni.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov; predhodno posredovanje gradiva za pripravo študentov; utrjevanje snovi na vajah s preučevanjem praktičnih primerov.

Načini ocenjevanja:
Pisni izpit – teoretični del in analiza praktičnega primera

Delež (v %) / Weight (in %)
100 %

Reference nosilca:
- Legalizacija ali kriminalizacija drog (»Legalisation or criminalisation of drugs), article, Revija 2000, št. 141-142/2001
- Ustavno kazensko procesno pravo (»Constitutional Criminal Procedural Law«), co-author, case-book, Pasadena, 2000 and 2003, 2nd ed.
- Kazensko procesno pravo RS (»Criminal procedural law of the Republic of Slovenia«), co-author, book, GV Založba, 2003
- Nekaj pogledov na predlagano novelo ZKP (»Some reflections on the proposed reform of the Criminal Procedural Act«), article, Pravna praksa, No. 14/2003
- Dialektični ugovor zoper temeljna izhodišča popolne prenove ZKP (»Dialectical opposition against the basis for a full reform of the Criminal Procedural Act«), article, Pravnik, No. 4-6/2005
- Sodnik kot varuh demokratične družbe (»The Judge as a Guardian of democratic society«), article, Pravnik, No. 4-5/2006
- Vprašanje skladnosti 17. člena ZKP z Ustavo (»Compatibility of Article 17 of the Criminal Procedural Act with the Slovenian Constitution«), article, Pravna praksa, No. 49-50/2007
- Ustavno sodišče RS ter evropski nalog za prijetje in predajo ali “kdo se boji Virginije Woolf” (»Slovenian Constitutional Court and the European Arrest Warrant or who is afraid of Virginia Woolf«), article, Pravna praksa, No. 1/2008
- Vprašanje ekskluzije: primerjava Evropskega sodišča za človekove pravice ter slovenskega in hrvaškega sistema (»Exclusionary rule – comparison between ECtHR, Slovenian and Croatian system), article, Revus, No. 11/2009
- Ustavna analiza slovenskega pouka Miranda in izločitev dokazov (»Constitutional analysis of the Slovenian »Miranda« warnings system and admissibility of evidence«), article, Pravnik, No. 3-4/2010
- Načelo vzajemnega priznavanja v okviru EU kot slaba utilitaristična rešitev (»Principle of mutual recognition in EU law as an utilitarian solution«), article, Dignitas, No. 47-48/2010
- Problem dogmatične absolutizacije ekskluzije (»The problem of a dogmatic understanding of the exclusionary rule«), article, Pravna praksa, No. 9/2010
- Kompatibilnost slovenske zakonodaje s sodbo nemškega ustavnega sodišča glede hrambe podatkov (»Compatibility of Slovenian legislation with the German Constitutional Court decision on data retention«), Pravna praksa, No. 11/2010
- Evropski nalog za prijetje in predajo – temna stran meseca (»European Arrest Warrant – the dark side of the moon«), article, Pravna praksa, No. 42/2010
- Tolmačenje in prevajanje v kazenskih postopkih: z novo direktivo v novo obdobje razvoja kazenskega prava (»Interpretation and translation in criminal proceedings: the new EU directive«), article, Pravna praksa, No. 43/2010
- Odvzem premoženja nezakonitega izvora – obid kavtel poštenega postopka? (»Confiscation of illegaly obtained property – violation of fair trila?«), article, Pravna praksa, No. 32/2011
- Mednarodno sodelovanje v kazenskih postopkih – podhranjeno področje (»International cooperation in criminal matters – an underdeveloped area«), article, Pravna praksa, No. 36/2011
- Evolutivna teorija razvoja prava (»Evolutionary thoery of law«), GV Založba, book, 2012
- Mednarodna kazenskopravna pomoč in novela ZKP-K (»MLA and the reform of Criminal procedural law«), Podjetje in delo, Dnevi pravnikov 2012
- Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters, Handbook, EJTN, 2012
- The principle of mutual recognition as a utilitarian solution, and the way forward, EuCLR, No. 1/2012
- Prenova predkazenskega postopka zahteva temeljit premislek (»An overhaul of the criminal procedural law demands a sober reflection«), article, Pravna praksa, št. 9/2013
Kladivo čarovnic – o pomenu neodvisnosti sodstva v demokratični republiki (»The Hammer of Witches – role of judicial independency in a democratic republic«), article, Pravna praksa, št. 22/2013
- Skupni standardi EU na področju kazenskega prava v primerjavi z nacionalnimi ustavnopravnimi standardi – Solange Reloaded (»Common standards in the area of EU criminal law in comparison with national constitutional standards – Solange Reloaded«), Pravna praksa, No. 27/2014
- Legitimacy and Trust in Criminal Law, Policy and Justice, co-author, book, Ashgate, 2014
- Mutual recognition in EU criminal law – beyond national sovereignity and international criminal law, Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, posebno izdanje za prof. Pavišića, 2014
- European Public prosecutor’s Office (EPPO) – too much, too son and without legitimacy?, EuCLR, No. 2/2015
- Cras S, Erbežnik A (2016) The directive on the presumption of innocence and the right to be present at trial. Genesis and description of the new EU-measure. Eucrim 7/2016:25–35
- The Needed Balances in EU Criminal Law, Hart Publishing, 2017, chapter in book
- Komentar Ustave RS, 2019
Komentar KZ-1, Splošni del, GV Založba, 2021
- Kazensko procesno pravo RS, spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, 2021 (v pripravi)

Nosilec predmeta:

Erbežnik, Anže