Kazensko procesno pravo

Ime predmeta:Kazensko procesno pravo
Semester izvedbe:2. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev

Vsebina:
Predmet bo študentom podal pregled kazenskega procesnega prava na naslednji način:

 1. Zgodovinski razvoj kazenskega procesnega prava
  • zgodovinski razvoj treh vrst kazenskega postopka (akuzatorni, inkvizitorni, mešani);
  • zgodovinski pregled kazenskega procesnega prava na ozemlju RS.
 2. Veljavni ZKP (1995) in drugi viri kazenskega procesnega prava
  • novele ZKP,
  • razprava o osnutku ZKP-1
  • kazensko procesno pravo EU
 3. Kazensko procesno pravo kot znanost – pregled teorij primerno podiplomski ravni
 4. Načela kazenskega procesnega prava
 5. Subjekti kazenskege postopka
  • kazensko sodišče
  • obdolženec in njegove pravice (ustavne pravice in pravice po EKČP)
  • upravičeni tožilec, vključno z evropskim javnim tožilcem
  • ostali subjekti.
 6. Predmet kazenskega postopka
 7. Procesna dejanja v kazenskem postopku, s posebnim poudarkom na dokazovanju
 8. Miranda pouk (primerjava Slovenija, ZDA, EU in EKČP)
 9. Nedopustnost in ekskluzija dokazov na podiplomski ravni
  • v Sloveniji,
  • primerjalno,
  • problematika čezmejnih dokazov.
 10. Analiza posamesnih faz kazenskega postopka na podiplomski ravni
 11. Problematika skrajšanih postopkov in konsezualnega modela kazenskega postopka
  • Vrnitev inkvizitorne paradigme

Temeljni literatura in viri:

Obvezna literatura/Required readings:
Temeljna monografija

Pravni predpisi

Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33I/1991 in nasl.)

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS (13. 6. 1994) MP, št. 7-41/1994 (RS 33/1994) - členi 3,5,6 in 8

Zakon o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/1994 in nasl.)

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 23/15 in nasl.)

Primeri sodne prakse Ustavnega sodišča RS

 • U-I-18/93 – pripor
 • U-I-25/95 – posebni ukrepi
 • U-I-92/96 – psihološka okužba
 • U-I-272/98 – posebni ukrepi
 • Up-599/04 - pravica do uporabe svojega jezika
 • U-I-271/08 – razrešitev dolžnosti varovanja tajnosti podatkov
 • Up-1293/08 - privilegij zoper samoobtožbo
 • U-I-312/11 - shranjevanje DNA vzorcev
 • U-I-42/12 - ustavnopravni položaj državnega tožilca
 • U-I-115/14-28, Up-218/14 - preiskava odvetniške pisarne itd.

Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku

Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti

Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

Izbrana sodna praksa ESČP – podano na predavanjih in vajah

Izbrana sodna praksa Vrhovnega sodišča ZDA – podano na predavanjih in vajah

Izbrana sodna praksa Sodišča EU - podano na predavanjih in vajah

Priporočljiva literatura:
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije/Act on cooperation in criminal matters with the Member states of the European Union (Uradni list RS, št. 48/13, 37/15 in 22/18)
Okvirni sklep sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah
Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ
Uredba (EU) 2017/1939 – o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva („EJT“)
Erbežnik, Anže. Vprašanje skladnosti 17. člena ZKP z Ustavo, Pravna praksa, št. 49-50/2007
Erbežnik, Anže. Vprašanje ekskluzije: primerjava Evropskega sodišča za človekove pravice ter slovenskega in hrvaškega sistema, Revus, št. 11/2009
Erbežnik, Anže. Ustavna analiza slovenskega "pouka Miranda" in izločitev dokazov. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso ISSN: 0032-6976.- Letn. 65, št. 3/4 (2010), str. 215-239
Kamisar et al. Basic Criminal Procedure, 14th ed., 2015
Šorli, Marko, Pogajanja med obdolžencem in obrambo, Podjetje in delo, št. 6-7/2011, str. 1038-1046
Šorli, Marko, Vloga in položaj sodišča v kazenskem postopku, Podjetje in delo, Dnevni slovenskih pravnikov, zbornik, 2001, str. 1035-1043
Šorli, Marko, Procesno vodstvo z vidika zlorab pravic udeležencev v (kazenskem) postopku, Pravosodni bilten,  Letn. 21, [št. ]2 (2000), str. 133-141
Zobec, Barbara, Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države, Pravna praksa, št. 44/2015
Zobec, Barbara, Zahteva za presojo ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o kazenskem postopku v zadevi I Ips 306/2009, 20. 4. 2015, Dignitas, št. 67-68(2015), str. 9-29.
Zupančič, Boštjan M., et al. Ustavno kazensko procesno pravo, Pasadena, 2002

Cilji in kompetence:
Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja.
 • Iniciativnost in samostojnost pri odločanju na podiplomski ravni.
 • Specializirano pravno znanje na področju obveznih predmetov, ki podpira poklicno usmerjenost študenta.
 • Usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov, ki zahtevajo povezovanje različnih pravnih področij, in priprave zapletenejših pravnih aktov.
 • Sposobnost samostojnega in timskega dela, pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.
 • Razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem okolju.
 • Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.
 • Zmožnost znanstveno-raziskovalnega dela in iskanja pravnih virov na podiplomski ravni.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi na podiplomski ravni;
 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost);
 • Sposobnost razumevanja načel demokratičnega kazenskega postopka na podiplomski ravni;
 • Znanje uporabe zahtevnejše analize, sinteze in predvidevanja rešitev s področja kazenskega procesnega prava;
 • Sposobnost procesne analize kazenskopravnega primera z vidika zakonitosti postopka in pridobitve dokazov ter varstva človekovih pravic na podiplomski ravni;
 • Sposobnost izdelave kazenske sodbe v procesnem smislu na podiplomski ravni.

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo po končanem predmetu poznal zahtevnejše pojme slovenskega kazenskega procesnega prava in njegovo umeščenosti v prostor EU in mednarodni prostor (ESČP in primerjalno ameriško ustavno kazensko pravo – izbrani instituti, npr. Miranda pouk). Razumel bo pomen načela kazenskega postopka na podiplomski ravni v smislu prepoznavanja zahtevnejših inkvizitornih in akuzatornih prvin postopka, pojme objekti, subjekta in različnih procesnih dejanj, s poudarkom na procesnih dejanjih dokazvanja in procesne prisile, kakor tudi faze postoka. Posledično bo sposoben uporabiti zadevno na zahtevnejšem konkretnem praktičnem kazenskem primeru in slednjega analizirati (analiza procesnih problemov z vidika zakonitosti postopka in pridobljenih dokazov na podiplomski ravni), morebitna izključitev dokazov in sodnika zaradi problematike nepristranskosti, razumevanje konsenzualnega modela postopka (sporazum) in njegove problematike (uvajanje inkvizitornih elementov pod modelom konsenzualnosti) itd. Tako bo sposoben podati sintezo predhodnega v pisni obliki (npr. v obliki osnutka kazenskopravne sodbe s procesnega vidika), argumentirano predstaviti zadevno drugim ter v diskurzu z drugimi kritično ovrednotiti lastno analizo na podiplomski ravni.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov; predhodno posredovanje gradiva za pripravo študentov; utrjevanje snovi na vajah s preučevanjem praktičnih primerov.

Načini ocenjevanja:
Pisni izpit – teoretični del in analiza praktičnega primera

Delež (v %)
100 %

Reference nosilca

- Legalizacija ali kriminalizacija drog (»Legalisation or criminalisation of drugs), article, Revija 2000, št. 141-142/2001
- Ustavno kazensko procesno pravo (»Constitutional Criminal Procedural Law«), co-author, case-book, Pasadena, 2000 and 2003, 2nd ed.
- Kazensko procesno pravo RS (»Criminal procedural law of the Republic of Slovenia«), co-author, book, GV Založba, 2003
- Nekaj pogledov na predlagano novelo ZKP (»Some reflections on the proposed reform of the Criminal Procedural Act«), article, Pravna praksa, No. 14/2003
- Dialektični ugovor zoper temeljna izhodišča popolne prenove ZKP (»Dialectical opposition against the basis for a full reform of the Criminal Procedural Act«), article, Pravnik, No. 4-6/2005
- Sodnik kot varuh demokratične družbe (»The Judge as a Guardian of democratic society«), article, Pravnik, No. 4-5/2006
- Vprašanje skladnosti 17. člena ZKP z Ustavo (»Compatibility of Article 17 of the Criminal Procedural Act with the Slovenian Constitution«), article, Pravna praksa, No. 49-50/2007
- Ustavno sodišče RS ter evropski nalog za prijetje in predajo ali “kdo se boji Virginije Woolf” (»Slovenian Constitutional Court and the European Arrest Warrant or who is afraid of Virginia Woolf«), article, Pravna praksa, No. 1/2008
- Vprašanje ekskluzije: primerjava Evropskega sodišča za človekove pravice ter slovenskega in hrvaškega sistema (»Exclusionary rule – comparison between ECtHR, Slovenian and Croatian system), article, Revus, No. 11/2009
- Ustavna analiza slovenskega pouka Miranda in izločitev dokazov (»Constitutional analysis of the Slovenian »Miranda« warnings system and admissibility of evidence«), article, Pravnik, No. 3-4/2010
- Načelo vzajemnega priznavanja v okviru EU kot slaba utilitaristična rešitev (»Principle of mutual recognition in EU law as an utilitarian solution«), article, Dignitas, No. 47-48/2010
- Problem dogmatične absolutizacije ekskluzije (»The problem of a dogmatic understanding of the exclusionary rule«), article, Pravna praksa, No. 9/2010
- Kompatibilnost slovenske zakonodaje s sodbo nemškega ustavnega sodišča glede hrambe podatkov (»Compatibility of Slovenian legislation with the German Constitutional Court decision on data retention«), Pravna praksa, No. 11/2010
- Evropski nalog za prijetje in predajo – temna stran meseca (»European Arrest Warrant – the dark side of the moon«), article, Pravna praksa, No. 42/2010
- Tolmačenje in prevajanje v kazenskih postopkih: z novo direktivo v novo obdobje razvoja kazenskega prava (»Interpretation and translation in criminal proceedings: the new EU directive«), article, Pravna praksa, No. 43/2010
- Odvzem premoženja nezakonitega izvora – obid kavtel poštenega postopka? (»Confiscation of illegaly obtained property – violation of fair trila?«), article, Pravna praksa, No. 32/2011
- Mednarodno sodelovanje v kazenskih postopkih – podhranjeno področje (»International cooperation in criminal matters – an underdeveloped area«), article, Pravna praksa, No. 36/2011
- Evolutivna teorija razvoja prava (»Evolutionary thoery of law«), GV Založba, book, 2012
- Mednarodna kazenskopravna pomoč in novela ZKP-K (»MLA and the reform of Criminal procedural law«), Podjetje in delo, Dnevi pravnikov 2012
- Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters, Handbook, EJTN, 2012
- The principle of mutual recognition as a utilitarian solution, and the way forward, EuCLR, No. 1/2012
- Prenova predkazenskega postopka zahteva temeljit premislek (»An overhaul of the criminal procedural law demands a sober reflection«), article, Pravna praksa, št. 9/2013
Kladivo čarovnic – o pomenu neodvisnosti sodstva v demokratični republiki (»The Hammer of Witches – role of judicial independency in a democratic republic«), article, Pravna praksa, št. 22/2013
- Skupni standardi EU na področju kazenskega prava v primerjavi z nacionalnimi ustavnopravnimi standardi – Solange Reloaded (»Common standards in the area of EU criminal law in comparison with national constitutional standards – Solange Reloaded«), Pravna praksa, No. 27/2014
- Legitimacy and Trust in Criminal Law, Policy and Justice, co-author, book, Ashgate, 2014
- Mutual recognition in EU criminal law – beyond national sovereignity and international criminal law, Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, posebno izdanje za prof. Pavišića, 2014
- European Public prosecutor’s Office (EPPO) – too much, too son and without legitimacy?, EuCLR, No. 2/2015
- Cras S, Erbežnik A (2016) The directive on the presumption of innocence and the right to be present at trial. Genesis and description of the new EU-measure. Eucrim 7/2016:25–35
- The Needed Balances in EU Criminal Law, Hart Publishing, 2017, chapter in book
- Komentar Ustave RS, 2019
- Komentar KZ-1, Splošni del, GV Založba, 2021
- Kazensko procesno pravo RS, spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, 2021 (v pripravi)

Nosilec predmeta:

Erbežnik, Anže