Kultura, religija in poslovanje

Ime predmeta:Kultura, religija in poslovanje
Semester izvedbe:5. semester (jesenski)
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo imeti zadostno znanje iz splošne kulture, zadosten besedni zaklad in siceršnje znanje slovenskega jezika, da lahko sledijo predavanjem, da lahko razumejo študijske materiale in da so sposobni izdelati vaje in seminarske naloge v skladu z zahtevami smiselne razporeditve snovi, razumskega utemeljevanja in  logičnega sklepanja.
 
Cilji
1.            študente seznaniti z vprašanji kulturne pluralnosti in njenega vpliva na poslovanje;
2.            študentom predstaviti vpliv kulture in religioznih vrednot na človekovo ravnanje;
3.            študente seznaniti z glavnimi vrednostnimi in religioznimi smermi v sodobnem svetu; 
4.            s študenti razpravljati o odprtih vprašanjih vrednostnega relativizma;
5.            seznanitev z družbenim naukom Cerkve;
6.            študente seznaniti z idejami svetovnega etosa in skupnih vrednost kljub njihovi raznolikosti;
7.            študente seznaniti z etičnimi normami, ki jih kot občeveljavne zagovarjajo mednarodne organizacije.
 
Kompetence
•             zmožnost razumevanja različnih vrednostnih usmeritev, navzočih v poslovnem svetu;
•             poznavanje temeljnih antropoloških in vrednostnih pogledov velikih svetovnih religij;
•             zmožnost ocenjevanja v izogib kulturnemu relativizmu in kulturnemu imperializmu;
•             poznavanje temeljnih etičnih zahtev, ki izhajajo iz religije našega okolja.

Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent zmožen:
•             prepoznavati in oceniti kulturne tokove v njihovem vplivanju na poslovanje;
•             uporabljati temeljna besedila in mednarodne dokumente, ki razglašajo univerzalne standarde poslovanja;
•             ocenjevati metode poslovanja z vidika temeljnih vrednot svoje kulture in religije svojega okolja.
 
Vsebina predmeta
1. Vpliv idej in temeljnih vrednot na poslovanje
•             Problematika Webrovega dela Protestantska etika in duh kapitalizma
•             Krščanstvo in zahodna civilizacija
•             Kulturni (vrednostni) pluralizem in dve skrajni stališči do njega: kulturni imperializem in kulturni relativizem
•             Izhodiščna ideja gibanja za svetovni etos
•             Univerzalnost »zlatega pravila«
2. Velike svetovne religije, njihove antropologije in njihov odnos do poslovanja
1.            Krščanstvo (na splošno)
2.            Indijske religije (hinduizem, sikhizem, džainizem)
3.            Islam
4.            Budizem
5.            Konfucianizem in taoizem
6.            Šintoizem
3. Sekularne teorije: utilitarizem, liberalizem, socializem
4. Mednarodni dokumenti o univerzalnih etičnih standardih poslovanja
•             UN Global Compact (1999)
•             The Principles for Responsible Business (Caux Round Table)
•             Družbeni nauk Katoliške Cerkve
•             Dokument Svetega sedeža: Oeconomicae et pecuniariae quaestiones (6. januarja 2018).
 
Metode (načini) dela
•             predavanja s predstavitvijo vprašanja in razlago;
•             razgovor/debata;
•             seminarsko in osebno delo na podlagi izbranih besedil.
 
Sistem ocenjevanja in kriteriji:
Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh elementov: pisnega ali ustnega izpita (50% ocene) in seminarskega dela ali vaj (50%). 
 
Učni in študijski material:
  • Sirico, Robert. 2013. Zagovor svobodnega trga. Ljubljana: Družina.
  • Schwindt, Daniel. 2015. Catholic Social Teaching: A New Synthesis. Agnus Dei Publishing.

 
Priporočena dodatna literatura:
•             Michael Novak, 1993. The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: The Free Press.
•             William Galston, 2008. Liberalni nameni. Dobrine, vrline in raznolikost v liberalni državi. Ljubljana: Študentska založba.
•             James P. Johnson, Tomasz Lenartowicz, Salvador Apud, ’Cross-cultural competence in international
       business: toward a definition and a model’, Journal of International Business Studies (2006) 37, 525–543.
 
Govorilne ure
•             pred in po predavanjih
•             po dogovoru

Nosilec predmeta:

Lampret, Urška
received_2301301223486715.jpeg