Management sprememb

Ime predmeta:Management sprememb
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale,

Cilji
 • Spoznati in razumeti osnovne koncepte za izvedbo sprememb v združbah.
 • Opisati vpliv zunanjih in notranjih faktorjev na odločitve pri izvedbi sprememb.
Kompetence
 • Pridobiti sposobnost reševanja problemov na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih informacij.
 • Razviti sposobnost predvidevanja situacij in predvidevanja dogodkov, kakor tudi sposobnost prepoznavanja in interpretacije gospodarskih razmer v danih pogojih.
 • Razviti sposobnost sprejemanja odločitev.
 • Pridobiti sposobnost samostojnega učenja.
 • Razviti sposobnost izražanja idej in oblikovanj argumentov na logičen in usklajen način, tako ustno kot pisno.
 • Razviti sposobnost oblikovanja argumentov, ki vodijo h kritičnemu in samokritičnemu razmišljanju.
 • Razviti veščine prilagajanja novim razmeram.
 • Pridobiti načine, ki olajšajo upoštevanje etičnih načel.
 • Pridobiti sposobnost analize poslovnega obnašanja in odločitev ter njihovega vrednotenja z ekonomskega, družbenega in etičnega stališča.
 • Razviti sposobnost prenosa znanja v prakso.
 • Razviti sposobnost razvoja medosebnih odnosov in timskega dela.
 • Spoznati vodstveno funkcijo podjetja in razumeti njene cilje.
 • Pridobiti sposobnost razumevanja in uporabe osnovnih managerskih konceptov in principov.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent razumel pomen in celovit pristop k izvedbi sprememb v združbah.

Vsebina predmeta
 • Management sprememb, krizni management in prenova poslovanja podjetij
 • Glavni modeli pristopov k izvedbi sprememb
 • Okrepitev občutka nujnosti sprememb
 • Sestava vodilnega tima
 • Ustvarjanje prave vizije
 • Sporočanje, usmerjeno na navduševanje ljudi
 • Pooblaščanje  
 • Pomen kratkoročnih uspehov
 • Vztrajanje pri spremembah
 • Dolgoročno utrjevanje sprememb
Oblike in metode dela
 • Razlaga učiteljev
 • Pogovor / razprava
 • Predstavitve seminarskih nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (25% uteži v skupni oceni), ocene sodelovanja pri predmetu (25% uteži) in pisnega izpita (50% uteži).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
Obvezna literatura:
 • Kotter, John. 2012. The Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change Their Organizations  Leading change. Harvard Business Review Press.
 • Vaupot, Zoran. 2017. Management sprememb, zapiski predavanj. Ljubljana: Fakulteta za pravo in poslovne vede.
   
 Priporočena dodatna literatura:
 • Vaupot, Zoran. 2023. Izbrana poglavja managementa: temelji managementa, strateški management, mednarodni management, management sprememb. Učbenik, 1. izdaja. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo.
 • Appelbaum, S. H., Habashy, S., Malo, J. L., & Shafiq, H. (2012). Back to the future: revisiting Kotter's 1996 change model. Journal of Management development.
 • Atherton, T. (1999). How to Be Better at Delegating and Coaching. Kogan Page.
 • Bennis, W. (1985). The Planning of Change. Holt, Rinehart, and Winston.
 • Bridges, W. (1991). Managing transitions. Reading, Mass. : Perseus Books.
 • Brown, A. (1998). Organisational Culture. Financial Times Pitman Publishing, London.
 • Burt, R. S. (1999). The social capital of opinion leaders. The Annals of the American Academy of Political and Social Science.
 • Cheung, M. (2010). An integrated change model in project management. University of Maryland, College Park.
 • Corey, L. G. (1971). People who claim to be opinion leaders: identifying their characteristics by self-report. Journal of Marketing.
 • Cosmas, S. C., & Sheth, J. N. (1980). Identification of opinion leaders across cultures: an assessment for use in the diffusion of innovations and ideas. Journal of International Business Studies.
 • Heathfield, S. M. (2009). Communication is key in change management (https://www.thebalancecareers.com/communication-in-change-management-1917805)
 • Hofstede, G. (1998). Attitudes, values and organizational culture: Disentangling the concepts. Organization studies.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (1991). Cultures and organizations: Intercultural cooperation and its importance for survival. Software of the Mind London: McGraw-Hill.
 • Jenks, J. M., & Kelly, J. M. (1986). Don't Do, Delegate!. Ballantine Books.
 • Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2003). Tipping point leadership. HBR.
 • Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2004). Value innovation: the strategic logic of high growth. HBR.
 • Kotter, J. P., & Heskett, J. L. (1992). Corporate Culture, Corporate Governace and Performance. New York: Free Press.
 • Kovač, J., Mühlbacher, J., Kodydek, G., Ferjan, M., & Hauc, A. (2012). Uvod v management sprememb. Moderna organizacija v okviru Fakultete za organizacijske vede.
 • Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research, and application. Sage publications.
 • Rogers, E. M., & Cartano, D. G. (1962). Methods of measuring opinion leadership. Public opinion quarterly.
 • Rokeach, M. (1968). Beliefs, Attitudes, and Values. San Francisco : Jossey-Bass.
 • Schein, E. H. (1992). Coming to a new awareness of organizational culture (https://sloanreview.mit.edu/article/coming-to-a-new-awareness-of-organizational-culture/).
 • Schein, E. H. (1999). The corporate culture: sense and nonsense about cultural change. Jossey-Bass.
 • Vahs, D. (2005). Organisation: Einführung in die Organisationstheorie und Praxis. Schäffer-Poeschel Verlag.
 • Van Buren, M. E., & Safferstone, T. (2009). The quick wins paradox. HBR.
 • Williams, A., Dobson, P., & Walters, M. (1990). Changing culture. Institute of Personnel Management, London.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru