Management sprememb

Ime predmeta:Management sprememb
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale,

Cilji
 • Spoznati in razumeti osnovne koncepte za izvedbo sprememb v združbah.
 • Opisati vpliv zunanjih in notranjih faktorjev na odločitve pri izvedbi sprememb.
Kompetence
 • Pridobiti sposobnost reševanja problemov na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih informacij.
 • Razviti sposobnost predvidevanja situacij in predvidevanja dogodkov, kakor tudi sposobnost prepoznavanja in interpretacije gospodarskih razmer v danih pogojih.
 • Razviti sposobnost sprejemanja odločitev.
 • Pridobiti sposobnost samostojnega učenja.
 • Razviti sposobnost izražanja idej in oblikovanj argumentov na logičen in usklajen način, tako ustno kot pisno.
 • Razviti sposobnost oblikovanja argumentov, ki vodijo h kritičnemu in samokritičnemu razmišljanju.
 • Razviti veščine prilagajanja novim razmeram.
 • Pridobiti načine, ki olajšajo upoštevanje etičnih načel.
 • Pridobiti sposobnost analize poslovnega obnašanja in odločitev ter njihovega vrednotenja z ekonomskega, družbenega in etičnega stališča.
 • Razviti sposobnost prenosa znanja v prakso.
 • Razviti sposobnost razvoja medosebnih odnosov in timskega dela.
 • Spoznati vodstveno funkcijo podjetja in razumeti njene cilje.
 • Pridobiti sposobnost razumevanja in uporabe osnovnih managerskih konceptov in principov.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent razumel pomen in celovit pristop k izvedbi sprememb v združbah.

Vsebina predmeta
 • Management sprememb, krizni management in prenova poslovanja podjetij
 • Glavni modeli pristopov k izvedbi sprememb
 • Okrepitev občutka nujnosti sprememb
 • Sestava vodilnega tima
 • Ustvarjanje prave vizije
 • Sporočanje, usmerjeno na navduševanje ljudi
 • Pooblaščanje  
 • Pomen kratkoročnih uspehov
 • Vztrajanje pri spremembah
 • Dolgoročno utrjevanje sprememb
Oblike in metode dela
 • Razlaga učiteljev
 • Pogovor / razprava
 • Predstavitve seminarskih nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (25% uteži v skupni oceni), ocene sodelovanja pri predmetu (25% uteži) in pisnega izpita (50% uteži).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
Obvezna literatura:
 • Kotter, J.P.. Leading change. Harvard Business School Press, 2012.
 • Vaupot, Z. Management sprememb, zapiski predavanj. Ljubljana: Fakulteta za pravo in poslovne vede.
 Priporočena dodatna literatura:
 • HBR’s 10 Must Reads on Change Management. Harvard Business Review, 2011.
 • Adizes, I.. Kako menedžirati v obdobju krize in kako se predvsem izogniti krizi. Ljubljana: Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2009.
 • Kovač, J. (2012). Uvod v management sprememb. Kranj: Založba Moderna organizacija.
 • Vaupot, Z., Stopar, D. (2003). Nadzor najpomembnejših področij prenove poslovanja. Ljubljana: Manager +, oktober 2003.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Vaupot, Zoran
img_4877_modifiee.jpg