Nomotehnika

Ime predmeta:Nomotehnika
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Vsebina:

 1. Pravila in usmeritve za pisanje predpisov.
 2. Temeljno vprašanje in metode normiranja.
 3. Temeljni načini normiranja.
 4. Notranja ureditev in sestavni deli predpisa.
 5. Strukturne enote (deli) predpisa.
 6. Notranji sestavni deli predpisa.
 7. Jezikovno izražanje v predpisih.
 8. Posebni primeri pisanja, izražanja in določanja v predpisih.
 9. Sklicevanje v predpisih in analogija.
 10. Veljavnost predpisov.
 11. Spremembe predpisov (novele).
 12. Retroaktivnost.
 13. Avtentična razlaga zakona.
 14. Prečiščena besedila zakonov (in drugih predpisov).
 15. Popravki predpisov.
 16. Posebonosti pri izvajanju in prenašanju pravnih aktov Evropske unije v pravni red Republike Slovenije.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Igličar, Albin. Zakonodajna dejavnost : viri, nomotehnika in zakonodajni postopek. Ljubljana: GV založba, 2011.
 • Nomotehnične smernice - 3., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana: Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 2018.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju;
 • razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem okolju;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • poglobljeno znanje s področja nomotehnike in njeno uporabo v praksi;
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov;
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost).

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen: 

 • pripraviti akt z vsemi sestavinami;
 • pripraviti ali popraviti akt s pomočjo pravil nomotehnike.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve.

Načini ocenjevanja:

 • pisni izpit (50 %);
 • pisna naloga (50 %).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • pisni izpit (50 %);
 • pisna naloga (50 %).

Reference nosilca:
Dr. Dušan Štrus je leta 2007 doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani iz področja ustavnega prava. V letu 2011 je izdal knjigo z naslovom Drugi dom parlamenta, v kateri je predstavljena teorija in praksa dvodomnosti parlamenta. Leta 2017 je bil imenovan za sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije.

Izdal je več kot dvajset monografskih del kot avtor ali urednik ter člankov s področja ustavnega, parlamentarnega in volilnega prava. Nekateri izmed njih so prevedeni v tuje jezike.

Dr. Dušan Štrus received his PhD in 2007 at the Faculty of Law in Ljubljana in the field of constitutional law. In 2011 he published a book entitled The Second Chamber of the Parliament with the presentation of the theory and practice of bicameral parliament. In 2017 he was appointed Secretary of the National Council of the Republic of Slovenia.

He published more than twenty monographs as an author or editor, as well as articles in the field of constitutional, parliamentary and electoral law. Some of them have been translated into foreign languages.

Reference:

 • ŠTRUS, Dušan. Drugi dom parlamenta. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2011.
 • ŠTRUS, Dušan. Državni svet - že 25 let stičišče interesov družbe = The National Council - interconnecting society for 25 years. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2017.
 • ŠTRUS, Dušan. Reshaping the National Council of the Republic of Slovenia. V: ALBERT, Richard (ur.). Constitutional reform of national legislatures : bicameralism under pressure. Cheltenham (UK); Northampton (MA, USA): E. Elgar, cop. 2019. Str. 230-247.

Nosilec predmeta:

Štrus, Dušan