Poslovno komuniciranje

Ime predmeta:Poslovno komuniciranje
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na univerzitetnem dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijska gradiva.

Cilji
 • Spoznati in razumeti osnovne pristope k celovitemu razumevanja pomena poslovne komunikacije
 • Razumeti kulturološki vidik tega pojava
Kompetence
 • Razumevanje vidnega in nevidnega v komunikacijskem procesu s posebnim poudarkom na doseganju ciljev
 • Razumevanje, kaj je učinkovita komunikacija
 • Razumevanje kompleksnost in soodvisnost tehnologije, učinkovitosti sporočanja in veščine komuniciranja
 • Sposobnost komuniciranja v različnih situacijah
 • Seznanitev z etičnimi vidiki komuniciranja
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent razumel vlogo sodobnih medijev in pomen sposobnosti za lastno učinkovito komuniciranje kot del poslovne funkcije.
 
Vsebina predmeta
 • Uvod v medijsko krajino
  • Opredelitev sodobnih medijev
  • Vloga in pomen poslovnega komuniciranja
  • Spremenjena vloga načrtovanja, porabnika in  medijev
 • Ključni dejavniki odnosa med mediji in javnostmi
  • Lastništvo medijev in profitna usmerjenost
  • Tehnološke spremembe
  • Nove medijske vsebine in viri informacij
  • Komercialna politika medijev
 • Prednosti in pomanjkljivosti besednega in nebesednega komuniciranja
  • Nebesedno (verbalno) komuniciranje
  • Besedno komuniciranje
  • Kulturološki vidik komunikacije
 • Osnove poslovnih pogajanj
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno delo študentov
Metode dela
 • Razlaga
 • Razgovor/izmenjava mnenj
 • Predstavitve seminarskih nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (30% uteži v skupni oceni) in pisnega izpita (70% uteži).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
 Obvezna literatura
 • Skripta nosilke predmeta.
 Priporočena literatura
 • Bovee, C. L., Thill, J. V.: Business Communication Today. (9th Edition),  Prentice Hall, 2007. Izbrana poglavja v obsegu 100 strani.
 Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru