Pravo družb

Ime predmeta:Pravo družb
Semester izvedbe:2. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev. 

Vsebina:
Predmet študente seznanja s temelji prava družb, s posebnim poudarkom na korporacijskem pravu, pravilom poslovne presoje, poslovno etiko in sprejemanjem poslovnih odločitev. Po opravljenem izpitu bodo študentje lahko prepoznavali tudi pravne vidike, ki predstavljajo priložnosti oziroma varovalke pri gospodarskem poslovanju, in različne interese, ki se odražajo pri regulaciji zadevnega področja in vplivajo na svobodno trgovino.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Komentar ZGD-1. 
 • Bojan Zabel, Tržno pravo, Ljubljana, GV Založba, 1999.  
 • Peter Grilc, Miha Juhart, Pravo vrednostnih papirjev, Ljubljana, Gospodarski vestnik, 1997.  
 • Jože Ruparčič, Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev, Ljubljana, Nova univerza, 2020. 
 • ZFPPIPP. 
 • Izbrane odločitve sodišč. 
 • Druga literatura sporočena na predavanjih. 

Priporočljiva literatura:

 • V. Kranjc, Gospodarsko pogodbeno pravo, Ljubljana, GV Založba, 2006 (izbrana poglavja).  
 • V. Kranjc, Uvodna pojasnila k ZJN-2 in ZJNVETPS, Ljubljana, GV Založba, 2007 (izbrana poglavja).  
 • V. Kranjc, V. Kostanjevec, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Uvodna pojasnila, Ljubljana, GV Založba, 2011.  
 • C. M. Schmiitthoff, Schmitthoff's Export Trade, ninth edition, London, Stevens & Sons, 1990 (izbrana poglavja). 
 • N. Samec, Delniške opcije, Ljubljana, GV Založba, 2009.  
 • N. Samec Berghaus, Analiza elementov insiderskega posla. Podjetje in delo, 2014, 40, št. 5, str. 742-763.  
 • M. Kocbek, N. Plavšak, D. Pšeničnik, Zakon o prevzemih, uvodna pojasnila, Ljubljana, GV založba, 2006.  
 • N. Plavšak, Zakon o dematerializiranih vrednostnih papirjih s komentarjem, Ljubljana, GV založba, 1999.
 • Obligacijski zakonik in druga veljavna temeljna zakonodaja.   

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • opredelitve problema prava družb in pravilne rešitve;
 • usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov na področju poslovnega/korporacijskega prava, ki zahtevajo povezovanje različnih pravnih področij, in priprave zapletenejših pravnih aktov s področja korporacijskega upravljanja;
 • sposobnost samostojnega in timskega dela, pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem  delu;
 • razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih  sposobnosti  in spretnosti, predstavljanja  pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem  okolju;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil;
 • zmožnost temeljnega znanstveno-raziskovalnega dela in iskanja pravnih virov;
 • sposobnost  povezovanja  znanja z različnih pravnih področij (interdisciplinarnost).  

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost in spodbujanje upoštevanja poslovne etike glede sprejemanja poslovnih odločitev pri premetu poslovno pravo;
 • poglobitev znanja na področju poslovnega/gospodarskega prava;
 • specializirano pravno znanje na področju poslovnega prava, ki podpira poklicno usmerjenost študenta;
 • sposobnost umeščanja  novih  informacij in  interpretacij v kontekst  razvoja stroke na področju poslovnega/gospodarskega prava;
 • poglobljeno znanje s področja poslovnega prava in njegove uporabe v sodni praksi;
 • sposobnost  uporabe  znanja o poslovni etiki in kulturi v nepredvidljivih situacijah  mednarodnega poslovanja, predvsem pa okolja EU.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:  

 • poznati in razumeti temeljne vidike korporacijskega in pogodbenega prava, poslovne etike pri sprejemanju poslovnih odločitev; 
 • vrednotiti pravne probleme in vprašanja z obravnavanega področja; 
 • pridobiti sposobnost argumentiranja in razlage relevantnih virov mednarodnega prava, vključno relevantnih mednarodnih pogodb; 
 • poznati, razumeti in analizo sodne prakse sodišč oziroma arbitraž; 
 • ustno in pisno izražati se o pravnih vprašanjih s področja predmeta; 
 • interdisciplinarno povezovati pridobljena znanja.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve. 

Načini ocenjevanja:

 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov: seminarske naloge (25 %), priprave predstavitve primera na vajah in sodelovanja (25 %) ter pisnega izpita (50 %). 
 • Pisni izpit je po koncu semestra. Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga in uspešna predstavitev primera na vajah. 
 • Za skupno pozitivno oceno morajo biti pozitivno ocenjeni vsi trije deli preverjanja znanja. 

Delež (v %) / Weight (in %)

 • pisni izpit (50 %);
 • seminarska naloga (25 %);
 • predstavitev primera na vajah (25 %).

Reference nosilca:
Doc. dr. Jože Ruparčič (SICRIS 54027)

 • leta 1992 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani;
 • leta 2019 je z doktorskim delom »Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule) in odškodninska odgovornost organov upravljanja« doktoriral na Evropski pravni fakulteti;
 • od leta 1992 do leta 1993 je bil sodni pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je opravil pravosodni izpit;
 • med letoma 1993 in 1995 je bil kot strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Ljubljani;
 • od leta 1995 do 1997 bil zaposlen v Sekretariatu Agencije za sanacijo bank;
 • leta 1997 je služboval v Sekretariatu Agencije za privatizacijo;
 • od leta 1998 do 2004 je bil zaposlen kot sodnik na civilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani;
 • zatem se je zaposlil na gospodarsko-stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani;
 • od leta 2019 je docent na Fakulteti za pravo in poslovne vede;
 • od leta 2020 je namestnik varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

Jože Ruparčič, Pravičnost, etika, človekove pravice in pravo. Res novae, 5, št. 1, 2020, str. 7-70.

Jože Ruparčič, Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev, Ljubljana, Nova univerza, 2020 (izide marec 2021).

Jože Ruparčič, Etika v sodnih postopkih, Dignitas, 20, št. 1, 2018, str. 45-65.

Nosilec predmeta:

Ruparčič, Jože
ruparčič.jpg