Temelji poslovanja finančnih inštitucij

Ime predmeta:Temelji poslovanja finančnih inštitucij
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:izbirni
Kreditne točke:9 KT (UNI) oz. 8 KT (MAG)
Študijski program:Poslovne vede (UNI oz. MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Pri predmetu študent spozna temeljne pojme in koncepte poslovanja, delovanja, računovodskih izkazov, regulacije in nadzora finančnih institucij. Poudarek je na pomenu sodobno organizirane finančne institucije s teoretičnega in praktičnega vidika.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme ekonomike ter managementa kakor izhaja iz srednješolskih učnih načrtov. Predmet zahteva uporabo osnovnih matematičnih tehnik. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni pri izvedbi predmeta.

Vsebina predmeta
 1. Osnovni pojmi s področja poslovanja finančnih institucij, poslovno finančna načela finančnih institucij, vloga finančnih institucij v okolju, računovodski izkazi, poslovanje in delovanje finančnih institucij, finančna analiza
 2. Vrste finančnih institucij in njihove posebnosti
 3. Finančno posredništvo, upravljanje s finančnim portfeljem, merjenje in upravljanje s tveganji
 4. Posebne teme poslovanja finančnih institucij (razvoj finančnih produktov, nadzor in regulacija)
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja in
 • samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
 • reševanje nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga (30%); 2) Izpit (70%). Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.

Učni in študijski material
 • Saunders, A.; Financial institutions management. McGraw-Hill Irwin, Gardner, M.J., Mills, D. J.
 • Cooperman, E.S.; Managing Financial Institutions; Asset/Liability Approach, South-Western Pub
 • Prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
Priporočena dodatna literatura
 • Strokovni članki in študije primerov, dodeljeni pri izvajanju predmeta.
Govorilne ure
 • po predavanjih
 • po dogovoru