Volitve in referendum

Ime predmeta:Volitve in referendum
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Vsebina:

 1. Splošno o volilnem pravu
 2. Volitve in volilni sistem
 3. Volitve temeljnih državnih organov v Sloveniji
 4. Lokalne volitve
 5. Volitve Evropskega parlamenta
 6. Referendum

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Komentar Ustave Republike Slovenije : 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019.
 • GRAD, Franc, KAUČIČ, Igor, ZAGORC, Saša. Ustavno pravo. 1. izd. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2016.
 • GRAD F: Parlamentarno pravo, Ljubljana, 2013, GV Založba.
 • GRAD F: Volitve in volilni sistem, Ljubljana 2004.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju;
 • širitev splošnega pravnega obzorja na področju volitev in referenduma, kar zagotavlja širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja;
 • razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem okolju;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • poglobljeno znanje s področja volitev in referenduma ter njuno uporabo v praksi;
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov;
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost).

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:

 • pridobil znanje s področja volitev in referenduma, na osnovi katerega bo lahko lažje razumel delovanje zakonodajnih vej oblasti v državah EU in v Sloveniji,
 • vrednotiti pravne dileme obravnavanega področja,
 • pridobiti veščine ustnega in pisnega izražanja o pravnih vprašanjih s področja predmeta.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve.

Načini ocenjevanja:

 • pisni izpit (50 %);
 • pisna naloga (50 %).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • pisni izpit (50 %);
 • pisna naloga (50 %).

Reference nosilca:
Dr. Dušan Štrus je leta 2007 doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani iz področja ustavnega prava. V letu 2011 je izdal knjigo z naslovom Drugi dom parlamenta, v kateri je predstavljena teorija in praksa dvodomnosti parlamenta. Leta 2017 je bil imenovan za sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije.

Izdal je več kot dvajset monografskih del kot avtor ali urednik ter člankov s področja ustavnega, parlamentarnega in volilnega prava. Nekateri izmed njih so prevedeni v tuje jezike.

Dr. Dušan Štrus received his PhD in 2007 at the Faculty of Law in Ljubljana in the field of constitutional law. In 2011 he published a book entitled The Second Chamber of the Parliament with the presentation of the theory and practice of bicameral parliament. In 2017 he was appointed Secretary of the National Council of the Republic of Slovenia.

He published more than twenty monographs as an author or editor, as well as articles in the field of constitutional, parliamentary and electoral law. Some of them have been translated into foreign languages.

Reference:

 • ŠTRUS, Dušan. Drugi dom parlamenta. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2011.
 • ŠTRUS, Dušan. Državni svet - že 25 let stičišče interesov družbe = The National Council - interconnecting society for 25 years. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2017.
 • ŠTRUS, Dušan. Reshaping the National Council of the Republic of Slovenia. V: ALBERT, Richard (ur.). Constitutional reform of national legislatures : bicameralism under pressure. Cheltenham (UK); Northampton (MA, USA): E. Elgar, cop. 2019. Str. 230-247.

Nosilec predmeta:

Štrus, Dušan