Univerzitetni program

Fakulteta za pravo in poslovne vede

izvaja univerzitetni študijski program Poslovne vede.

Program traja tri leta (šest semestrov), obsega 180 ECTS kreditnih točk, sestavljen je po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in v državah Evropske unije.
Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 45 KT prvega letnika. V tretji letnik se lahko vpiše študent, ki je opravil vse obveznosti iz prvega in 45 KT drugega letnika. V višji letnik se izjemoma lahko vpiše tudi študent, ki ni dosegel predpisanega števila KT zaradi opravičljivih razlogov, med katere sodijo materin­stvo, slabe socialne razmere, vrhunski športniki in podobno. Študent lahko med študijem enkrat ponavlja letnik. Ponavljanje je mogoče le, če izpolni vsaj polovico obveznosti prejšnjega letnika, to je 30 KT. Študij praviloma zaključi v času, predvidenem s študijskim programom. Iz opravičlji­vih razlogov se lahko študij podaljša za eno leto. Študent pa lahko napreduje v višji letnik in konča študij prej, kot je predvideno s študijskim programom. 
Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse s programom predvidene obveznosti, napisana in uspešno zagovarjana diplomska naloga, s čimer kandidat zbere 180 KT.
Po uspešno zaključenem študiju boste postali diplomirani ekonomist (UN) / diplomirana ekonomistka (UN).

Poudarki in kompetence programa

  • spodbujanje etičnega odločanja,
  • krepitev sposobnosti javnega nastopanja,
  • spodbujanje samostojnega in timskega dela,
  • krepitev znanja poslovne angleščine,
  • pestra paleta izbirnih predmetov,
  • sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+ in CEEPUS),
  • specializirana knjižnica s področij podjetništva, ekonomije in financ, prava, filozofije, etike,
  • sodelovanje v okviru svetovne mreže katoliških univerz.

Univerzitetna diploma dodiplomskega programa Poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede ponuja možnosti nadaljevanja študija na domačih in mednarodnih podiplomskih programih v okviru bolonjskega izobraževanja.


Vpisni pogoji (MAG in UNI)

Preden se odločite za vpis, se pozanimajte o vpisnih pogojih. Predlagamo, da si preberete vsebino razpisa:

univerzitetni študij
magistrski študij

Želim se vpisati na Fakulteto za poslovne vede

HITRI VPIS
Univerzitetni program