Razpis za mobilnosti osebja Erasmus+KA107

Razpis za mobilnosti osebja Erasmus+KA107

Na podlagi sporazuma z Nacionalno agencijo Center RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in odobrenih sredstev

Fakulteta za pravo in poslovne vede, Krekov trg 1, 1000 Ljubljana ( v nadaljevanju: FPPV)

objavlja

RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA Z NAMENOM USPOSABLJANJA IN/ALI POUČEVANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MOBILNOSTI MED PROGRAMSKIMI IN PARTNERSKIMI DRŽAVAMI (KA107) ZA OBDOBJE 2019-2022

1.NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi in partnerskimi državami (KA107) omogoča pedagoškemu osebju in nepedagoškemu osebju visokošolske institucije, da se usposabljajo na partnerski visokošolski instituciji v tujini (Mobility for Training – STT / Mobility for Teaching - STA).
Ta dejavnost podpira strokovni razvoj pedagoškega in nepedagoškega osebja v obliki usposabljanj v tujini (razen konference).
Partnerske visokošolske institucije so institucije iz partnerskih držav, s katerimi ima FPPV podpisan ERASMUS+ medinstitucionalni sporazum za mobilnost pedagoškega osebja in nepedagoškega osebja z namenom z namenom usposabljanja. Ta razpis velja za mobilnost v partnersko univerzo Adolfo Ibáñez, Čile.

Namen razpisa je v okviru odobrenih sredstev podpreti:
-mobilnosti pedagoškega in nepedagoškega osebja FPPV, da na partnerski instituciji v partnerski državi izvede mobilnost z namenom usposabljanja/poučevanja;
-mobilnosti tujega učnega osebja in strokovnega osebja iz partnerskih institucij iz partnerskih
držav, da na FPPV izvede mobilnost z namenom usposabljanja/poučevanja.

Cilji tovrstne mobilnosti osebja so:
-širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
-boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
-novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
-boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem; oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
-večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov,
-boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
-več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
-okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
-več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
-izboljšano znanje tujih jezikov;
-okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.
-ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi;
-spodbujati študente in osebje, da postanejo mobilni in jim pomagati pri pripravi obdobja
mobilnosti.

2.UPRAVIČENI PRIJAVITELJI IN OSNOVNI POGOJI, KI JIH MORAJO PRIJAVITELJI IZPOLNJEVATI

Na razpis se lahko prijavi pedagoško in nepedagoško osebje FPPV in pedagoško ter nepedagoško osebje iz partnerskih institucij.
Prijavitelj mora biti zaposleni na instituciji pošiljateljici (delovno razmerje za določen oz. nedoločen čas).
Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu (ali višji strokovni šoli), mora predložiti potrdilo tega zavoda (ali šole), da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranje drugega delodajalca.
Mobilnost, ki jo prijavitelj prijavi na ta razpis, se pojmuje kot celota in ni zamenljiva.

3. OBDOBJE MOBILNOSTI

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene do najkasneje 31.07.2022. Mobilnosti, ki se bodo zaključile po 31. 07. 2022, na podlagi tega razpisa niso upravičene do sredstev.
Skupno trajanje aktivnosti mora trajati najmanj 5 zaporednih dni za posamezno mobilnost v kar ni zajet čas poti. Mobilnost pomeni neprekinjeno bivanje v mestu kjer potekajo aktivnosti.

4. FINANČNA DOTACIJA

Prijavitelj prejme dotacijo za potne stroške in individualno podporo.
Dotacija za potne stroške je odvisna od razdalje med krajem sedeža domače univerze prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti in se dodeli na temelju dejanskih stroškov, vendar največ do zneskov v Tabeli 2.

Tabela 2: Potni stroški – najvišji zneski glede na razdalje med krajem sedeža domače univerze prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti

Razdalje Znesek
Za razdalje od 100 do 499 km: 180 EUR na udeleženca
Za razdalje od 500 do 1999 km: 275 EUR na udeleženca
Za razdalje od 2000 do 2999 km: 360 EUR na udeleženca
Za razdalje od 3000 do 3999 km: 530 EUR na udeleženca
Za razdalje od 4000 do 7999 km: 820 EUR na udeleženca
Za razdalje 8000 km ali več: 1500 EUR na udeleženca

Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator)
Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za izračun zneska dotacije EU za kritje povratne poti. V primeru poti iz kraja, ki ni enak kraju organizaciji pošiljateljici, do kraja, ki ni enak kraju organizacije gostiteljice, je potrebno dejansko pot dokazati z vozovnicami ali drugimi računi, ki vsebujejo kraj odhoda in prihoda.

Individualna podpora krije stroške bivanja med mobilnostjo (nastanitev, prehrana, lokalni prevozi, zavarovanje…) na temelju dejanskih stroškov, katere višina se določi na podlagi števila dni na mobilnosti, pri čemer se po potrebi upošteva en dodaten dan pred in en dodaten dan po zaključeni mobilnosti, vendar največ do dnevnih zneskov iz Tabele 3:

Tabela 3: Višina individualne podpore

Država pošiljateljica Država gostiteljica Višina zneska dotacije (EUR/dan)*
Partnerska država Slovenija 140
Slovenija Partnerska država 180

*Do 14. dneva je naveden znesek, od 15. do 60. dne je upravičen 70% znesek

Dotacija se ne sme dodeliti retrospektivno za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje vloge za dotacijo.
Dovoljena je mobilnost visokošolskega osebja, ki za obdobje mobilnosti ne prejme dotacijo iz EU (zerogrant), pri čemer pa lahko izkoristi prednosti programa ERASMUS+.
Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo CMEPIUS za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v času mobilnosti.
Vsaka mobilnost je upravičena do dodelitve zgolj ene dotacije iz proračuna EU. Dotacija ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička prejemnika.

5. POSTOPEK PRIJAVE

Prijavitelj se mora pred prijavo na razpis z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti – »Mobility Agreement«.

Prijava na razpis mora vključevati naslednje dokumente:

1. Prijava (Priloga 1);
2. Original izpolnjenega program usposabljanja na mobilnosti, t.i. »Mobility Agreement –
Staff Mobility for Training« (Priloga 2), podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije. Vsebovati mora namen, dodane vrednosti in cilje usposabljanja/poučevanja ter aktivnosti tekom mobilnosti.

Popolno prijavo prijavitelj pošlje po pošti na naslov:
Fakulteta za pravo in poslovne vede
Služba za mednarodno sodelovanje
Krekov trg 1
1000 Ljubljana

s pripisom »Prijava na Razpis Erasmus+ KA107 2019-2022«, oziroma na email: international
Nepopolne prijave bodo vrnjene v dopolnitev. Takšna prijava bo zavrnjena, če ne bo dopolnjena v roku 15 dni.
Udeleženci se s predloženo prijavo in programom predavanj, ki ga s podpisom potrdijo vse udeležene stranke, zavežejo k spoštovanju pravil programa Erasmus+ in tega razpisa.

6. IZBOR PRIJAVITELJEV

Rok za prijavo ni določen. FPPV bo sprejemala prijave do zapolnitve mest oz. porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest oz. sredstev, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, katerih:
1. prijava je prijeta s strani članice oz. partnerske institucije, s strani katere smo prejeli manj prijav na razpis;
2. mobilnost bo nastopila prej;
3. mobilnost se bo izvedla na bolj oddaljeni gostujoči organizaciji. Izbor udeležencev mora biti pravičen in transparenten.

7. OBVEZNOSTI PRIJAVITELJA PO KONČANI MOBILNOSTI

V roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti mora udeleženec mobilnosti:
1. Izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejmejo na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko FPPV zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.
2. Na naslov FPPV (Fakulteta za pravo in poslovne vede, Služba za mednarodno sodelovanje, Krekov trg 1, 1000 Ljubljana) poslati naslednje dokumente:
- original Potrdilo institucije gostiteljice o trajanju in vsebini mobilnosti, izključno na predpisanem obrazcu Letter of confirmation for Erasmus+ Training/Teaching Mobility in the Project Year 2019-2020 (Priloga 3) z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom.
- potni nalog v skladu s slovensko zakonodajo

8. DRUGE DOLOČBE RAZPISA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- v kolikor želi udeleženec mobilnosti spremeniti ali podaljšati trajanje mobilnosti mora to sporočiti pred samim začetkom mobilnosti ali pa med samo mobilnostjo. Po končani mobilnosti niso možne nobene spremembe.
- vsi udeleženci mobilnosti so pri naročanju storitev pri zunanjih izvajalcih dolžni spoštovati sklenjene okvirne sporazume, ki veljajo za FPPV.
- v primeru poti z letalom je obvezno predložiti kopijo računa letalske karte in kopijo potrdila o vkrcanju na letalo- boarding pass,
- v primeru poti z vlakom ali avtobusom je obvezno predložiti kopijo računa in kopijo vozovnice,
- v primeru poti z lastnim avtom je potrebno predložiti potrdila, da je bila pot dejansko izvedena, kopije cestnin, tunelnine, morebitne nočitve na poti in ostala potrdila, ki bodo dokazovala opravljeno pot. Pri odobritvah poti z lastnim avtom za razdalje daljše od 500 km v eno smer lahko zahtevamo obrazložitev zakaj je bila odobrena pot z osebnim avtomobilom. V primeru hkratne udeležbe mobilnosti dveh zaposlenih na isti inštituciji je le eden upravičen do uveljavljanja potnih stroškov, razen ob predložitvi ustreznih dokazil, da poti ni bilo mogoče opraviti z enim avtomobilom.

Po prejemu teh dokumentov bo FPPV nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in s pravili programa ERASMUS+. V primeru, da udeleženec v roku 30 dni po opravljeni mobilnosti ne odda zgoraj zapisano v 1. in 2 točki, ima FPPV pravico 15 dni od ponovnega poziva zavrniti sofinanciranje mobilnosti.

V razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Priloge:
Priloga 1 – prijava na razpis
Priloga 2 – Mobility Agreement STA in Mobility Agreement STT
Priloga 3 - Letter of Confirmation STA/STT Mobility

Druga razpisna dokumentacija

Nazaj