Davčni sistem in finančna politika

Ime predmeta:Davčni sistem in finančna politika
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni (MAG) predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na podiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti srednje znanje iz matematike in statistike, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale pri izvedbi predmeta.
 
Cilji
 • Seznaniti študenta s temeljnimi teoretičnimi koncepti in aplikativnimi primeri s področja davkov in davčne politike.
 • Seznaniti študenta z načeli in osnovnimi orodji, ki so potrebni pri finančni politiki različnih subjektov.
Kompetence
 1. Spoznavanje lastnosti davčnih sistemov.
 2. Razumevanje delovanja davčne uprave in davčnega postopka.
 3. Pridobitev znanj o obdavčitvi fizičnih in pravnih oseb.
 4. Pridobitev znanja o finančni politiki gospodarskih subjektov in države.
 5. Razumevanje razsežnosti finančnih kriz.
 6. Sposobnost analiziranja in sintetiziranja.
Učni izidi
Študent bo pridobil poglobljena znanja s področja davčnih sistemov, obdavčitvi subjektov  in finančnih politik subjektov.

Vsebina predmeta
 1. Lastnosti davčnih sistemov
 2. Nacionalni davčni sistem
 3. Mednarodni davčni sistem
 4. Davčna uprava
 5. Davčni postopek in inšpiciranje
 6. Obdavčitve fizičnih in pravnih oseb
 7. Finančna politika, strategija, taktika
 8. Finančna politika gospodarskih subjektov
 9. Finančna politika države
 10. Finančna kriza
 11. Orodja in načela finančne politike
Oblike in metode dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
 • Individualno delo na primerih
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: domačih nalog in sprotnega dela (50% uteži v skupni oceni) in pisnega izpita (50% uteži).
Učni in študijski material
 • The Politics Of Financial Regulation And The Regulation Of Financial Politics: A Review Essay. Reviewed by Adam J. Levitin. Harward Law review, 127 (7), 2014.
 • znanstveni in strokovni prispevki iz priznanih domačih in tujih revij ter zbornikov (bodo navedeni sproti)
 • prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
Govorilne ure
 • po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Horvat, Tatjana