Metode raziskovalnega dela

Metode raziskovalnega dela

Ime predmeta: Metode raziskovalnega dela
Šifra predmeta:  
Semester izvedbe: 1. semester (zimski semester)
Tip predmeta: obvezni
Kreditne točke: 6 KT
Študijski program: Poslovne vede (MAG)
Jezik izvedbe: slovenski jezik
Nosilec predmeta:  Doc. dr. Darja Rupnik Poklukar
Izvajalec predmeta: Doc. dr. Mitja Steinbacher

Govorilne ure

 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Uvod

Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede. Predmet je razdeljen v dva samostojna sklopa: teoretski del in praktični del. Vsebina pokriva temeljne koncepte za razumevanje raziskovanja. Pri predmetu se študentje ne morejo naučiti raziskovanja, se pa lahko skozi praktično delo pri predmetu sami prepričajo, da je raziskovanje pogosto nujno potrebna vrlina v poslovnih vedah. Predmet naj bi slušateljem odprl oči, da bi bili pri uporabi raziskovalnih metod pozorni predvsem na bistvene prvine raziskovalnega vprašanja ter k ciljnemu pristopu k raziskovanju.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu

Zaželeno, a ne nujno potrebno, je, če študenti razumejo nekatere osnovne metode raziskovanja ter so vešči iskanja virov, hitrega branja, logičnega sklepanja, umeščanja prebrane vsebine v kontekst in abstraktnega razmišljanja. Študenti morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.

Kompetence

Po koncu predmeta bi naj bili tisti, ki boste dosegli zadovoljiv rezultat, pridobili naslednje temeljne kompetence:

 • samostojno določanje raziskovalnih vprašanj, oblikovanje procesa raziskovanja in z njim povezanih kompetenc, aktivnosti in etičnih kodeksov;
 • opis uporabe nekaterih temeljnih raziskovalnih metod, ki so uporabne na področju poslovnih ved;
 • razumevanje povezanosti med teorijo in raziskovanjem;
 • samostojna priprava dispozicije magistrskega dela;
 • samostojna priprava predloga raziskovalne analize s pojasnilom teoretskih in metodoloških izhodišč;
 • samostojna priprava poglobljenega vprašalnika za potrebe analize postavljenih analitskih izhodišč;
 • kritična presoja raziskovalnih del, ki uporabljajo nekatere izmed metod, s katerimi se bomo srečali;
 • razumevanje pomena etičnosti v raziskovanju.

Vsebina predmeta

 1. Značilnosti raziskovalnega procesa v poslovnih vedah,
 2. Zasnova načrta raziskave (izbira raziskovalne teme, raziskovalnih vprašanj in hipoteze; izbira raziskovalnih pristopov, strategij in raziskovalnih metodologij; kritični pregled literature),
 3. Kritičen pregled literature,
 4. Pristipi in filozofija raziskovanja,
 5. Priprava načrta raziskave,
 6. Sekundarni podatki (viri, tehnike iskanja in vrednotenja).
 7. Zbiranje primarnih podatkov (vzorčenje; ankete, priprava in uporaba vprašalnika, merjenje stališč; intervjuji; opazovalne študije, eksperimentalno raziskovanje).
 8. Analiza kvantitativnih in kvalitativnih podatkov
 9. Pisanje in predstavitev poročila o projektu.

Metode in oblike dela

 • Frontalna oblika poučevanja,
 • samostojno in individualno delo študentov
 • računalniško delo iskanja in analiziranja literature,
 • seminarske vaje na temo kako pripraviti dispozicijo in
 • seminarsko delo učinkovitega branja raziskovalnih del.

Sistem ocenjevanja in kriterij

 • Pisni izpit: 30 točk. Pisni izpit se piše v rednih izpitnih rokih.
 • Kritika članka: 20 točk. Kritika mora vključevati: 
  • navedbo članka, ki je predmet kritike; navedba naj bo skladna s pravili navajanja literature na FPPV.
  • navedbo kratkih opisov teorij, ki jih prispevek obravnava.
  • navedbo raziskovalnih metod, ki jih prispevek vsebuje.
  • povzetek ključnih rezultatov analize.
  • osrednji prispevek avtorjev, ki ga zaznate iz poglavja o povzetkih ključnih ugotovitev.
  • navedbo ključnih prednosti in slabosti prispevka in
  • navedbo prispevka k literaturi področja, ki ga obravnava.
 • Strukturiran vprašalnik: 20 točk. Vprašalnik naj vsebuje kar se da različne tipe vprašanj. Strukturiran mora biti na način, da bo moč s pomočjo podatkov odgovoriti na neko konkretno raziskovalno vprašanje. Raziskovalno vprašanje in opis smotrov vprašalnika naj bosta navedena na smiseln način pred pricetkom vprašalnika. Vprašanje, ki je predmet vprašalnika, je lahko osnova za izdelavo zaključne (magistrske) naloge, ne pa nujno.
 • Dispozicija raziskovalnega dela (s predstavitvijo): 30 točk. Dokument naj vsebuje 4-6 strani. Ta del obveznosti se opravi v dveh delih: (i) opis raziskovalnega področja z opisom raziskovalnega vprašanja, ki bi ga želeli obdelati. Vprašanje mora biti enako kot tisto, na katero se nanaša vprašalnik (izbira področja ni zavezujoca za magistrsko nalogo); (ii) oddati predlog dispozicije, ki naj vključuje vse elemente dispozicije, kot so predvideni v Izpitnem pravilniku FPPV. Na zadnjem srečanju bodo potekale .ppt predstavitve dispozicij. Pomembno obvestilo: oddaja dispozicije služi kot metodološka priprava na oddajo "prave" dispozicije magistrske naloge, oddani dokument pa ni zavezujoč in je zgolj študijske narave.

Za pozitivno oceno mora biti vsak posamezen sklop ocene ocenjen z vsaj 50% možnih točk.

Učni in študijski material