Analiza poslovanja organizacij

Ime predmeta:Analiza poslovanja organizacij
Semester izvedbe:6. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni (izbirni modul: Aplikativna ekonomija)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Pri predmetu študent spozna temeljne informacije, ki jih dajejo posamezne analize poslovanja organizacije.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme poslovanja ter managementa organizacij kakor izhaja iz srednješolskih učnih načrtov. Predmet zahteva uporabo osnovnih matematičnih tehnik. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni pri izvedbi predmeta.

Vsebina predmeta
 1. Pridobivanje podatkov in informacij
 2. Analiza podatkov
 3. Poslovna analiza
 4. Finančna analiza
 5. Računovodska analiza
 6. Fundamentalna analiza
 7. Tehnična analiza
 8. Tržna analiza
 9. Analiza kadrov
 10. Stečaj
 11. Vrednotenje podjetja
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
 • Individualno delo na primerih
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Sprotno delo; 3) Izpit. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.
 
Učni in študijski material
 • Robnik, Lidija. 2020. Računovodstvo – elektronski učbenik. Fakulteta za management in pravo Ljubljana.
 • Slovenski računovodski standardi. 2016. Inštitut za revizijo. Ljubljana.
 • izbrana poglavja iz aktualnih učbenikov ter znanstveni in strokovni prispevki iz priznanih domačih in tujih revij ter zbornikov (bodo navedeni sproti)
 • prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
Priporočena dodatna literatura:
 • Koletnik, Franc, Koželj, Stanko. Redni in posebni računovodski izkazi. 1. ponatis 1. izd. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2007
Govorilne ure
 • po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Bobek, Vito
Bobek.jpg

Nosilec predmeta:

Nekrep, Mojca
nekrep.jpg